„MSFI za MSP” - mišljenja Ministarstva finansija

„MSFI za MSP” - mišljenja Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija je dana 13. avgusta 2018. godine izdalo mišljenja br. 430-00-00835/2017-04 i br. 430-00-00073/2018-04 u kojima je iznet stav da pravna lica koja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (“MSFI za MSP”), odnosno Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (“Pravilnik”) nemaju osnov da poresku osnovicu za porez na imovinu nepokretnosti utvrđuju po metodu fer vrednosti.

1000
Tax

Ministarstvo finansija je dana 13. avgusta 2018. godine izdalo mišljenja br. 430-00-00835/2017-04 i br. 430-00-00073/2018-04 u kojima je iznet stav da pravna lica koja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (“MSFI za MSP”), odnosno Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (“Pravilnik”) nemaju osnov da poresku osnovicu za porez na imovinu nepokretnosti utvrđuju po metodu fer vrednosti.

U ovim mišljenjima, Ministarstvo finansija se poziva na odredbu Zakona o porezima na imovinu koja propisuje da pravna lica koja nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama iskazuju po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, utvrđuju poresku osnovicu u iznosu fer vrednosti ovih nepokretnosti na poslednji dan poslovne godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Napominjemo da je navedena odredba Zakona uvedena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu od 30. maja 2013. godine kada MSFI za MSP nije bio u primeni.

Prema mišljenju ministarstva, kako navedena odredba izričito ne navodi MSFI za MSP, kao ni Pravilnik, to obveznici koji primenjuju fer vrednovanje u skladu sa ovim računovodstvenim okvirima ne mogu osnovicu poreza na imovinu utvrđivati u visini fer vrednosti.

Navedena mišljenja su suprotna praksi pojedinih jedinica lokalne samouprave koje su u prethodnom periodu prihvatale poreske prijave u kojima je osnovica iskazana u visini fer vrednosti, a koje su podnete od strane obveznika koji primenjuju fer vrednovanje u skladu sa MSFI za MSP, odnosno Pravilnikom.

KPMG tim vam stoji na raspolaganju za analizu konkretne situacije vezano za porez na imovinu u svetlu navedenih mišljenja Ministarstva finansija.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us