Usvojene izmene propisa o zapošljavanju stranaca

Usvojene izmene propisa o zapošljavanju stranaca

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, koji su stupili na snagu 07. jula 2018. godine. Ministarstvo nadležno za rad je usvojilo Pravilnik o dozvolama za rad, koji stupa na snagu 25. avgusta 2018.

1000
Tax

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju stranaca, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, koji su stupili na snagu 07. jula 2018. godine. Ministarstvo nadležno za rad je usvojilo Pravilnik o dozvolama za rad, koji stupa na snagu 25. avgusta 2018.

Pregled najznačajnijih izmena propisa o zapošljavanju stranaca dat je u nastavku:

Trajanje testa tržišta rada

Test tržišta rada koji je potreban kod radne dozvole za zapošljavanje ne traje više 30, nego 10 dana. Time je ubrzana procedura, a izuzetno može trajati i kraće, kada je to od posebnog interesa za Republiku Srbiju i kada to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze.

Izuzetno se može izdati privremena radna dozvola za zapošljavanje, na 45 dana i bez testa tržišta rada kada je to od posebnog interesa za Republiku Srbiju i kada to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze.

Pravilnik o dozvolama za rad precizira da se Test tržišta rada podnosi najranije 60 dana, a najkasnije 10 dana pre izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Takođe, skraćuje se rok sa 15 na 3 dana od dostavljanja rezultata testa tržišta rada od strane Nacionalne službe za zapošljavanje za poslodavca da obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje o postupanju po tom izveštaju.

Pregled najznačajnijih izmena propisa o upućivanju dat je u nastavku:

Novi preduslov za upućivanje u inostranstvo

Od sada, poslodavci mogu poslati u inostranstvo samo one zaposlene koji su bili zaposleni najmanje tri meseca pre upućivanja, osim:

  • ako je raspoređivanje organizovano u okviru glavne delatnosti registrovane u Agenciji za privredne registre i
  • broj upućenika ne prelazi 20% od ukupnog broja zaposlenih.

Ograničenje se ne odnosi na zaposlene koji su upućeni po osnovu međunarodnog ugovora sa Nemačkom, a u vezi sa izvođenjem radova.

Manje formalan postupak

Poslodavci više nisu obavezni da obaveste ministarstvo nadležno za rad u slučajevima upućivanja u inostranstvo i da dostavljaju Uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra socijalnog osiguranja o promeni osnova osiguranja.

Umesto toga, uvedena je obaveza Centralnog registra socijalnog osiguranja da šalje ministarstvu nadležnom za rad mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o upućenim radnicima. Dakle, obaveza prijave promene osnova osiguranja u Centralnom registru socijalnog osiguranja ostaje, uz dodatak unošenja države upućivanja kao i svake promene države. Pored toga, ostaju i ostale obaveze poslodavca iz zakona (zaključenje aneksa ugovora o radu, itd), osim procedure pred ministarstvom nadležnim za rad.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us