Mišljenje Ministarstva finansija o obavezi plaćanja poreza i doprinosa

Mišljenje Ministarstva finansija o obavezi plaćanja por

Dana 11. juna 2018. godine Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje u kojem je iznet stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u slučajevima zaključenja ugovora o pravima i obavezama direktora (bez zasnivanja radnog odnosa), kada to lice-direktor, koje nije osnivač ni član privrednog društva, kako se navodi, ne ostvaruje naknadu za svoj rad.

1000
Tax

Ministarstvo finansija je dana 11. juna 2018. godine izdalo mišljenje br. 011-00-1137/2018-04 u kojem je iznet stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u slučajevima zaključenja ugovora o pravima i obavezama direktora (bez zasnivanja radnog odnosa), kada to lice-direktor, koje nije osnivač ni član privrednog društva, kako se navodi, ne ostvaruje naknadu za svoj rad.

U ovom mišljenju Ministarstvo finansija najpre ističe stav Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zauzet u mišljenju broj: 011-00-406/2018-02 od 24. maja 2018. godine, a kojim se precizira da je iznos naknade za rad direktora, obavezan element ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora, koji ne zasniva radni odnos sa pravnim licem.

Pozivajući se na odredbe Zakona o radu, koje propisuju da lice koje obavlja poslove direktora ima pravo na naknadu za rad i druga prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom, Ministarstvo finansija zaključuje da u skladu sa tim postoji i obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak građana na drugi prihod i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade za rad.

Dalje, u mišljenju se navodi da osnovicu za obračun poreza na druge prihode i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u slučaju kada se direktor odriče ugovorene naknade, čini „ugovorena naknada kao ekvivalent – adekvatne naknade za rad direktora, umanjena za 20% normiranih troškova.

Iz navedenog proizilazi da obaveza plaćanja poreza na dohodak postoji i onda kada ne postoji isplata naknade. Upitno je koliko je ovakvo tumačenje utemeljeno u postojećim odredbama Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, postavlja se pitanje šta je to adekvatna naknada i na osnovu čega se utvrđuje. Dodatno, otvoreno je i pitanje momenta u kome nastaje obaveza obračuna poreza na „adekvatni“ dohodak.

KPMG može pomoći kod analize načina angažovanja direktora društva ili društava i poreskih posledica.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us