Stope kamata "van dohvata ruke" za 2018. godinu

Stope kamata "van dohvata ruke" za 2018. godinu

Ministarstvo finansija usvojilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

1000
Tax

Želimo da vas obavestimo da je srpsko Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu („Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Srbije br. 18/2018 od 9. marta 2018. godine. Pravilnik propisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihoda/rashoda realizovanih po osnovu interkompanijskih finansijskih transakcija tokom 2018. godine.

Pravilnik zvanično stupa na snagu 17. marta 2018. godine i na snazi je do 31. decembra 2018. godine.

 

Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije o transfernim cenama za 2018. godinu i primenu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Prema odredbama čl. 59, 60. i 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“ poreski obveznici mogu:
1. koristiti kamatne stope propisane od strane MF ili
2. primeniti opšta pravila o transfernim cenama, predviđena Zakonom.

Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od navedene dve opcije. Izabrana metodologija se mora konzistentno primeniti na sve kredite/pozajmice odobrene ili primljene od povezanih lica.

Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2018. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/pozajmice potiču.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga, za razliku od ostalih privrednih društava, propisane su jedinstvene kamatne stope nezavisno od ročnosti konkretnog kredita/plasmana, osim za dinarske kredite/plasmane.

Obveznici mogu primenjivati propisane stope i prilikom određivanja visine kamate na koju je dozvoljeno primeniti olakšice iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja („UIDO“). Pored navedenih stopa, obveznici mogu koristiti i opšta pravila o transfernim cenama. U slučaju određivanja visine kamate na koju se primenjuju olakšice iz UIDO, obveznici mogu u istoj fiskalnoj godini primenjivati opšta pravila i propisane stope za različite zajmove.

 

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2018. godinu propisane od strane MF

Kamatne stope „van dohvata ruke” za 2018. godinu propisane Pravilnikom

Kakav to može da ima uticaj na vaše poslovanje?

Može se uočiti dalji blagi trend pada kamatnih stopa u odnosu na 2017. godinu, osim zaduživanja u CHF. Neophodno je sagledati da li su nove kamatne stope za 2018. godinu usklađene sa kamatnim stopama koje trenutno koristite kod finansijskih instrumenata sa povezanim licima. Takođe, kod privrednih subjekata koji su izloženi značajnom / dugoročnom finansiranju od strane povezanih lica, primena opštih pravila o transfernim cenama može biti povoljnija i pružiti veći stepen izvesnosti u pogledu budućeg poreskog tretmana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših poreskih stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs

KPMG će nastaviti da prati i izveštava o dešavanjima u ovoj kompleksnoj oblasti, kao i o njihovom mogućem uticaju na obaveze i poslovanje privrednih subjekata.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu: KPMG Poreske vesti

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us