Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Usvojene izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Usvojene izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica

1000
izmene pdva

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: Zakon o izmenama ZPDPL) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine.
Zakon o izmenama ZPDPL je stupio na snagu 1. januara 2016. godine i primenjivaće se od ovog datuma (osim određenih odredbi koje se primenjuju od 1. marta 2016. godine).

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us