Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Uredba o uslovima i načinu privlačenja investicija

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (u daljem tekstu: Uredba) stupila je na snagu 21. marta 2015. godine. Uredbom je propisano da se sredstva za privlačenje direktnih investicija mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koji mogu biti predmet međunarodne trgovine (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički i projektni centri).

1000
Uslovi investiranja

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (u daljem tekstu: Uredba) stupila je na snagu 21. marta 2015. godine.

Uredbom je propisano da se sredstva za privlačenje direktnih investicija mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koji mogu biti predmet međunarodne trgovine (razvoj računarskih programa, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, skladištenje i obrada podataka, logistički, korisnički i projektni centri).

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us