Pravilnik o kamatnim stopama u skladu sa „van dohvata ruke“

Pravilnik o kamatnim stopama

Ministarstvo finansija Republike Srbije je 27. februara 2015. godine objavilo predlog Pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ („Pravilnik“). Predlog Pravilnika propisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihoda/rashoda u finansijskim transakcijama sa povezanim licima.

1000
pravilnik o kamatnim stopama

Ministarstvo finansija Republike Srbije je 27. februara 2015. godine objavilo predlog Pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ („Pravilnik“). Predlog Pravilnika propisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihoda/rashoda u finansijskim transakcijama sa povezanim licima.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us