Usvojen Pravilnik o kamatnim stopama "van dohvata ruke"

Usvojen Pravilnik o kamatnim stopama "van dohvata ruke"

Ministar finansija Republike Srbije je 14. februara 2014. godine usvojio Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ („Pravilnik“).

1000

Pravilnik popisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihode/rashoda u finansijskim transakcijama sa povezanim licima.

Pravilnik je objavlјen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 17/2014 od 14. februara 2014, a stupio je na snagu 15. februara 2014. godine. Pravilnik se primenjuje na finansijske transakcije koje su obveznici imali sa svojim povezanim licima tokom 2013. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us