Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Srbije i UAE

Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Dana 15. marta 2013. godine Skupština Srbije usvojila je Zakon o potvrđivanju ugovora između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (Ugovor).

1000

Ugovor je objavljen u Službenom glasniku Srbije – Međunarodni ugovori, broj 03/2013 od 15. marta 2013. godine.

Pismena obaveštenja o ratifikaciji su razmenjena tokom jula 2013. godine između Srbije i UAE. Kao što je definisano u Ugovoru, Ugovor se primenjuje prvog dana ili posle prvog dana meseca koji neposredno sledi mesec u kojem su razmenjena obaveštenja o ratifikaciji.

Posledično, Ugovor je u primeni od 1. avgusta 2013. godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us