Novi PDV pravilnici

Novi PDV pravilnici

Ministar finansija i privrede je dana 1. novembra 2012. godine doneo Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, (u daljem tekstu: Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem), Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina), kao i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarenja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (u daljem tekstu: Izmene Pravilnika o povraćaju PDV).

1000

Sva tri pravilnika su objavljena u u Službenom glasniku Republike Srbije broj 107/2012 od 9. novembra 2012. godine.

Primena

  • Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem i Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina primenjuju se od 1. januara 2013. godine
  • Izmene Pravilnika o povraćaju PDV primenjuju se od 1. januara 2013. godine osim pojedinih odredbi koje se tiču refakcije PDV humanitarnim organizacijama, refakcije PDV diplomatskim i konzularnim predstvaništvima i međunarodnim organizacijama i refundacije PDV kupcu prvog stana, a koje se primenuju od 17. novembra 2012.
    godine.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us