Usvojene izmene i dopune zokona o PDV-u

Usvojene izmene i dopune zokona o PDV-u

Skupština Srbije je dana 25. septembra 2012. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreza na dodatu vrednost koji je objavljen u Službenom Glasniku broj 93/2012 od 28. septembra 2012. godine.

1000

Zakon o porezu na dodatu vrednost (Zakon) je poslednji put menjan u 2007. godini i može se reći da su predložene izmene najznačajnije izmene Zakona od njegovog usvajanja.

Primena usvojenih izmena

Uz izuzetak odredbi koje definišu primenu opšte i posebne stope i nadoknade poljoprivrednicima, kao i odredbi o refundaciji PDV kupcu prvog stana koje se primenjuju od 1. oktobra 2012. godine, sve ostale izmene primenjivaće se od
1. januara 2013. godine.

Pored toga, odredba koja se tiče brisanja po službenoj dužnosti obveznika iz PDV evidencije ako ne ostvari promet veći od 2 miliona dinara od dana stupanja na snagu Zakona se ne primenjuje.

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us