Prin Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 1272 din data de 29 decembrie 2022 au fost aduse o serie de modificări de procedură fiscală. Vă prezentăm în continuare principalele noi prevederi.

Dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal

Se introduce dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal, reprezentând totalitatea documentelor și informațiilor care stau la baza constatărilor organului de control fiscal din punct de vedere faptic și legal, precum și cele emise în legătură cu administrarea mijloacelor de probă. La cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal are obligația să pună la dispoziția acestuia dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal, exceptându-se documentele/informațiile confidențiale.

Comunicarea clasei/subclasei de risc fiscal

La cererea scrisă a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal va comunica clasa/subclasa de risc fiscal în care acesta se află, prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informației, exceptându-se cazurile în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație.

Transmiterea înscrisurilor și documentelor către organul fiscal

La solicitarea organului fiscal, în procedura de control fiscal ori de soluționare a contestației, înscrisurile și documentele vor putea fi trimise de către contribuabil/plătitor, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, ori prin poștă, cu confirmare de primire sau prin poștă electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluționare a contestației ori depuse la registratura organului fiscal competent .

Legitimația de inspecție și ordinul de serviciu

Legitimația de inspecție și ordinul de serviciu vor putea fi prezentate și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță.

Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central

Pentru contribuabilii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceștia a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale.

Prin notificare se comunică contribuabilului faptul că, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării, are posibilitatea să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. Înăuntrul acestui termen, organul fiscal nu va întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale.

După împlinirea termenului anterior menționat, contribuabilii/plătitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.

Scopul noii prevederi este conformarea voluntară a contribuabilului/plătitorului la depunerea/corectarea declarațiilor fiscale.

Inspecția fiscală, ca regulă, se va desfășura la sediul organului de inspecție fiscală.

Din acest moment, inspecțiile fiscale vor avea loc, ca regulă, la sediul organului de inspecție fiscală. Prin excepție și numai la inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecția fiscală se poate desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului.

În acest sens, contribuabilul/plătitorul va depune o cerere care se soluționează în termen de 3 zile de la înregistrare. În cazul în care cererea nu este soluționată în termenul de 3 zile, aceasta se consideră acceptată tacit.

Introducerea posibilității contribuabilului/plătitorului de a solicita emiterea deciziei de impunere provizorie

Se introduce posibilitatea contribuabilului/plătitorului de a solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale (de ex. după 90 de zile în cazul marilor contribuabili ori 45 de zile în cazul contribuabililor mijlocii) în situația în care acesta nu a fost informat de către organul de inspecție fiscală cu privire la finalizarea unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală.

În acest context, decizia de impunere provizorie se emite și se comunică în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul marilor contribuabili sau în termen de cel mult 5 zile lucrătoare pentru ceilalți contribuabili/plătitori, în scopul stingerii obligațiilor fiscale suplimentare.

În eventualitatea emiterii deciziei de impunere provizorie, aceasta reprezintă titlu de creanță care devine titlu executoriu la data la care se împlinește termenul de plată, potrivit legii.

Noi reguli privind verificarea documentară

Se introduce posibilitatea de efectuare a verificării documentare de către organele de inspecție fiscală, organele de control antifraudă fiscală și organele de fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale.

De asemenea, au fost introduse următoarele reguli privind verificarea documentară:

  • Verificarea documentară se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale, respectiv 5 ani;
  • Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificării documentare se efectuează de organul fiscal competent în funcție de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificării documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile;
  • Operațiunile și documentele ce sunt supuse verificării documentare se selectează de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificării documentare una sau mai multe operațiuni realizate într-o perioadă determinată, după caz;
  • În cadrul verificării documentare efectuate de către organele fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale se utilizează metodele indirecte de stabilire a veniturilor;
  • În cadrul verificării documentare, comunicările între organul de control şi contribuabil/plătitor se pot realiza și electronic.

În ceea ce privește rezultatul verificării documentare, contribuabilii/plătitorii verificați vor putea furniza documente, dar și explicații scrise.

Mai mult, decizia de impunere poate fi emisă dacă contribuabilul/plătitorul nu prezintă, nu completează sau nu corectează documentele solicitate în maximum 30 de zile, cu posibilitate de prelungire.

Contribuabilul/plătitorul poate renunța în scris la dreptul de a fi audiat, iar în cazul în care nu renunță la acest drept poate sa-și prezinte punctul de vedere în cel mult 5 zile lucrătoare de la audiere, urmând ca în 25 de zile lucrătoare de la audiere să fie emisă decizia de impunere.