Modificările aduse Codului fiscal de O.G. 8/2021

Modificări ale Codului fiscal, inclusiv măsuri ce vizează tratamentul fiscal al dividendelor.

Modificări ale Codului fiscal, inclusiv ce vizează tratamentul fiscal al dividendelor

Pe scurt
OG nr. 8/2021 prevede modificări ale Codului fiscal, măsuri ce vizează tratamentul fiscal al dividendelor, regimul fiscal al ajustărilor pentru deprecierea creanțelor prin majorarea limitei de deducere de la 30% la 50%, impozitul și contribuțiile sociale privind veniturile salariale și nesalariale, precum și o serie de clarificări în domeniul taxei pe valoarea adăugată referitoare la comerțul electronic.

Actul normativ adoptat
În Monitorul Oficial nr. 832 din data de 31.08.2021 a fost publicată Ordonanța nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal. Vom prezenta pe scurt măsurile introduse, dar și clarificările făcute în Codul fiscal, în cele ce urmează.

Impozitul pe profit

Se introduc modificări privind:

Limita de deducere pentru pierderile din creanțe
Începând cu 1 ianuarie 2022, limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor se majorează de la 30% la 50%. Se abrogă prevederea din Legea nr. 296/2020 privind deducerea integrală, ce urma să fie permisă de la 1 ianuarie 2022, a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor ce sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței, nu sunt garantate și sunt datorate de o persoană care nu este afiliată.

Scutirea impozitării dividendelor în temeiul Directivei europene Mamă-Filială
Se completează art. 24 din Codul fiscal cu dispoziții referitoare la „un alt impozit care substituie impozitul pe profit”, drept condiție care trebuie îndeplinită pentru asigurarea neimpozitării dividendelor, asigurându-se astfel conformarea legislației naționale cu prevederile Directivei UE 2011/96.

Regimul plăților anticipate la impozit pe profit aferent trimestrului I, începând cu anul 2022, când se aplică bonificațiile pentru creșteri ale capitalurilor proprii, introduse de OUG 153/2020
Contribuabilii care declară şi plătesc impozitul pe profit anual cu plăți anticipate și vor intra sub incidența prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, datorează impozitul anticipat pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat, pe baza nivelului profitului contabil al respectivului trimestru. Noua regulă se aplică pentru anii fiscali 2022-2026.

Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii

Se introduc modificări privind:

Rolul ONG-urilor în circuitul formularului 230
A devenit posibilă depunerea de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitățile nonprofit/unitățile de cult. Aceste entități urmează să transmită la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un formular centralizat cu cererile primite de la contribuabili, nemaifiind necesară depunerea la diferite organe fiscale.

Regimul de declarare a obligațiilor aferente avantajelor salariale primite de la terți nerezidenți
Începând cu veniturile aferente lunii septembrie 2021, angajatorii rezidenți fiscal sau nerezidenți, dar care sunt supuși legislației europene în domeniul securității sociale și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pot opta pentru calculul, reținerea şi plata contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii aferente veniturilor de natură salarială obținute către angajații acestora de la terți nerezidenți.

Comentariu KPMG:
Prin introducerea acestei prevederi a fost aliniată modalitatea de declarare a contribuțiilor sociale obligatorii în cazul veniturilor obținute de persoanele fizice de la terți nerezidenți, cu prevederea existentă încă din ianuarie 2021 referitoare la declararea impozitului aferent acestei categorii de venit.

Impozitul pe veniturile din activități agricole
Sunt incluse în veniturile din activități agricole stabilite pe baza normelor de venit anumite soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor.

Obligațiile administratorilor de fonduri de investiții alternative
Începând cu luna ianuarie 2022, administratorii de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali români dobândesc aceleași obligații pe care le au intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, în calitate de părți, în cazul transferurilor de titluri de valoare.

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Se introduc modificări privind:

Scutirea impozitării dividendelor în temeiul Directivei europene Mamă-Filială când societatea distribuitoare nu plătește impozit pe profit sau entitatea beneficiară este rezidentă în SEE
Se completează transpunerea Directivei UE 2011/96 privind regimul fiscal comun aplicabil societăților-mamă și filialelor din diferite state membre, prin introducerea scutirii de impozit a dividendelor plătite de către persoana juridică rezidentă către acționarul său nerezident, în cazul în care atât persoana nerezidentă, cât și persoana juridică rezidentă sunt supuse impozitului pe profit, sau unui substitut al acestuia.

Se introduce o nouă scutire privind impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți pentru dividendele plătite de un rezident român unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, altul decât statele membre UE, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora.

Depunerea certificatului de rezidență fiscală prin mijloace electronice
Se acceptă în copie conformă cu originalul (și mențiunea că originalul/copia legalizată se află la plătitorul de venit/la persoana juridică ale cărei titluri de valoare sunt înstrăinate/la sediul permanent din România, după caz) certificatul de rezidență fiscală depus la autoritățile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Se introduc modificări privind:

Regimurile speciale de TVA pentru vânzările la distanță
Au fost modificate definițiile noțiunilor de „vânzări intracomunitare de bunuri la distanță”, respectiv „vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe” pentru conformarea la prevederile legislației de TVA privind vânzările la distanță.

Următoarele persoane impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA dacă optează pentru aplicarea regimului special UE Ghișeu unic (OSS):

 • persoanele impozabile cu sediul activității economice în afara României, dar stabilite în România printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate și nici obligate să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 alin (2) din Codul fiscal;
 • persoanele impozabile cu sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nici nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

Scutirile temporare la importuri și livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19
Sunt scutite de TVA importurile de bunuri efectuate de către Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană sau Banca Europeană de Investiții ori organismele înființate de Uniunea Europeană cărora li se aplică Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și livrările de bunuri și prestările de servicii către aceste entități. Nu se aplică scutirea de TVA în cazul în care bunurile și serviciile achiziționate/importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.

Impozite și taxe locale

Se actualizează calculul impozitului pe clădiri pentru clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, prin eliminarea condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile.
Actele de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport, între persoane cu domiciliul fiscal în România, sau între acestea și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, se vor putea încheia și în formă electronică și semna cu semnătură electronică calificată.

Alte clarificări și precizări

 • Perioada impozabilă pentru firmele străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
  Pentru acestea, se precizează că perioada impozabilă începe de la data înregistrării acestora la organul fiscal central.

 • Procedura de eșalonare în legătură cu transpunerea Directivei ATAD
  Se clarifică regimul aplicabil eșalonării la plată pentru impozitul pe profit datorat în cazul transferurilor de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent, pentru care România pierde dreptul de impozitare.

 • Termenul de plată a impozitului pe dividendele distribuite și neplătite de firmele cu an fiscal modificat
  Impozitul pe dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Anterior, prevederile făceau referire la „anul în care s-au aprobat situațiile financiare anuale”, sintagmă înlocuită cu „anul în care s-a aprobat distribuirea dividendelor”. Modificarea sintagmei s-a produs pentru toate categoriile de persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente către care sunt distribuite dividende.

 • Regimul fiscal al persoanelor care închiriază peste 5 camere în scop turistic
  Pentru contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste cinci camere, se instituie obligația, în anul fiscal următor, de a determina venitul net anual în sistem real şi de a completa Registrul de evidență fiscală (adică obligația se aplică numai veniturilor realizate din 1 ianuarie 2022 și nu și celor realizate în anul 2021).

 • Calculul impozitului pentru veniturile din jocuri de noroc
  S-a clarificat modul de calcul a veniturilor de această natură peste plafonul de 66.750 lei, în sensul că se aplică cotele aferente tranșelor deja precizate de Codul fiscal asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se va scădea suma de 667,5 lei.

 • Baza de calcul pentru contribuțiile sociale obligatorii pentru veniturile realizate în afara României
  S-a introdus clarificarea cu privire la baza de calcul pentru contribuțiile sociale obligatorii în cazul contribuabililor care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau din activități independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care autoritățile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autorităţi stabilesc că, pentru veniturile realizate în afara României, legislația aplicabilă în domeniul contribuțiilor sociale obligatorii este cea din România.

 • Declarația 207
  Se clarifică faptul că declarația informativă anuală privind reținerea la sursă se depune și de către plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, chiar și dacă impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

 • Impozitul pe spectacole
  Se clarifică modul de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării ca în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Mai mult despre KPMG în România