O.U.G 181/2020 – noi măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

O.U.G 181/2020 – noi măsuri fiscal-bugetare

O serie de noi măsuri fiscale a fost adoptată de Guvernul României în contextul prelungirii pandemiei COVID-19 prin prezenta ordonanță de urgență. Cele mai importante măsuri instituite fac referire la extinderea perioadei privind neaplicarea accesoriilor pentru debite restante până la data de 25 decembrie 2020, prorogarea termenului privind rambursarea TVA cu control ulterior până la 25 ianuarie 2021, posibilitatea acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central printr-o procedură mai simplă sau scutirea de la plată a impozitului specific unor activități pentru perioada 26 octombrie - 31 decembrie 2020.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Scopul facilităților îl constituie, printre altele, susținerea conformării la plată și menținerea lichidității financiare pentru revitalizarea contribuabililor.

Actul normativ adoptat

În Monitorul Oficial nr. 988 din 26 octombrie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 181/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene.

Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către organul fiscal central

Ordonanța prevede aprobarea eșalonării pe o perioadă de până la 12 luni a obligațiilor fiscale principale și accesorii, a căror scadență/termen de plată a fost după data declarării stării de urgență și nestinse până la eliberarea certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal, în anumite condiții (îndeplinite cumulativ):

 • să depună o cerere până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, la care poate fi atașat și un grafic propus de eșalonare;
 • să nu se afle în procedura falimentului sau în dizolvare;
 • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declanșării stării de urgență (16 martie) și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solitară (în cazul în care suma a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită);
 • contribuabilul trebuie să aibă toate declarațiile fiscale depuse, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Eșalonarea nu se acordă, printre altele, pentru:

 • obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări care și-a pierdut valabilitatea;
 • obligațiile de plată mai mici de 500 RON în cazul persoanelor fizice și mai mici de 5.000 RON în cazul persoanelor juridice;
 • obligațiile fiscale care au scadența/termenul de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală sau sunt suspendate.

Termenul de soluționare al cererii este de 5 zile lucrătoare, în urma cărora se primește Decizia de eșalonare la plată sau Decizia de respingere, după caz. 

În cazul în care vor exista întârzieri la plată, se vor aplica penalități de 5% care se vor comunica prin decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii, iar pentru perioada în care au fost acordate eșalonări, se datorează o dobândă în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere (începând cu 26 decembrie 2020). Totodată, în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, pentru obligațiile restante se va datora o penalitate de 5%.

Procedura de acordare a eșalonării se va aproba prin Ordinul președintelui ANAF în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG.

Alte măsuri fiscale

 • Nu se datorează impozit specific începând cu data intrării în vigoare a ordonanței (26 octombrie) până la 31 decembrie 2020. Calculul se va calcula prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile rămas după scăderea perioadei și a celor 90 de zile din perioada stării de urgență și perioada în care s-a întrerupt activitatea și sunt sub incidența OUG 48/2020. Entitățile care au depus deja declarația privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020 vor depune o declarație rectificativă.
 • Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie cu privire la:
  • reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, dacă în perioada stării de urgență/alertă și ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, au fost obligați să își oprească total activitatea economică sau dețin certificat pentru situații de urgență;
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de locatari, cesionari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului, în condițiile de mai sus;
  • reducerile se vor efectua în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, și o copie a certificatului pentru situații de urgență, după caz, depuse până la data de 21 decembrie 2020.
 • În cazul marilor contribuabili, nerespectarea obligației de a conecta aparatele de marcat electronice fiscale la serverul ANAF, nu va constitui contravenție până la 31 decembrie 2020.
 • Debitorii care doresc să își restructureze obligațiile bugetare pot notifica organul fiscal competent și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, iar solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 iunie 2021.
 • Cheltuielile privind contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, efectuate pentru desfășurarea activității, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii virusului, vor fi deductibile la calculul veniturilor nete din activități independente determinate în sistem real.
 • Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator / plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare COVID-19, din inițiativa angajatorului pentru depistarea și prevenirea coronavirusului, pentru persoanele angajate, nu va reprezenta venit impozabil și nu se va cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale.
 • Termenul în care nu se vor calcula dobânzi și penalități pentru debitele scadente începând cu 21 martie, și în care se suspendă sau nu începe executarea silită s-a prelungit până la 25 decembrie 2020.
 • Termenul privind rambursarea TVA cu control ulterior a fost prorogat până la 25 ianuarie 2021.


 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte