Hotărârea Guvernului României nr. 864/ 2020: Modificarea și completarea normelor de aplicare ale Codului fiscal

Hotărârea Guvernului României nr. 864/ 2020

În data de 16.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 956 Hotărârea Guvernului României nr. 864/2020 (numită în continuare „Hotărârea 864/2020” sau „Hotărârea”) pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (numite în continuare “Normele Metodologice”).

1000
Alin Negrescu

Partener Consultanță Fiscală, Head of Automotive & Industrial Markets

KPMG in Romania

E-mail

Hotărârea 864/2020 aduce, în principal, o serie de modificări și completări Normelor Metodologice. În plus, anumite modificări aduse de această Hotărâre armonizează prevederile din Normele Metodologice cu prevederile în vigoare ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal („Codul Fiscal”).

Impozit pe profit

Sunt incluse, ca exemplu, între cheltuielile deductibile la calculul rezultatului fiscal, și cele efectuate în scopul respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare.

Din perspectiva taxei pe valoarea adăugată, principalele modificări aduse de Hotărâre, sunt:

 • Hotărârea aduce clarificări în ceea ce privește momentul la care intervine obligația de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele fizice care desfășoară tranzacții imobiliare. Astfel, în situația în care o persoană fizică a efectuat o tranzacție imobiliară taxabilă din punct de vedere al TVA, iar ulterior, în același an aceasta efectuează o a doua tranzacție imobiliară indiferent dacă din punct de vedere al TVA este scutită sau taxabilă, dacă valoarea acestor două tranzacții depășește plafonul de scutire de 88.500 EURO, persoana fizică este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.
 • Hotărârea extinde prevederea din Normele Metodologice cu privire la bunurile acordate în mod gratuit în scopuri legate de desfășurarea activității economice care nu constituie livrare de bunuri. Astfel, aceasta cuprinde și bunurile acordate gratuit în vederea respectării obligațiilor de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare.
 • Au fost introduse clarificări privind transferul alimentelor destinate consumului uman, termenul în care alimentele pot face obiectul transferului și data durabilității minimale, prevederi care vin în completarea articolului din Codul Fiscal cu privire la faptul că nu constituie livrare de bunuri transferul alimentelor aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.
 • Cupoanele valorice pot fi în format fizic sau electronic. Acestea pot fi tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou (numite și tichete pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate). De asemenea, nu sunt considerate cupoane valorice instrumentele care conferă deținătorului dreptul de a beneficia de o reducere pentru bunuri / servicii, dar nu îi conferă dreptul de a primi aceste bunuri / servicii. 
 • Hotărârea completează Normele Metodologice prin includerea în categoria operațiunilor financiar-bancare scutite de TVA și operațiunile de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit, efectuate de către una dintre instituțiile financiare care acordă creditul sindicalizat și care este desemnată de ceilalți participanți la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/ administrarea garanțiilor de credit.
 • De asemenea, Hotărârea modifică Normele Metodologice prin includerea fondurilor de pensii ocupaționale în categoria fondurilor speciale de investiții, pentru care se aplică scutirea de TVA, prevăzută la art. 292 din Codul Fiscal.
 • Hotărârea aduce completări prevederilor din Normele Metodologice în ceea ce privește ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital. Astfel, în cazul persoanelor impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce codul de TVA al acestora a fost anulat, acestea vor putea efectua o ajustare pozitivă a TVA aferentă bunurilor de capital, în situația în care în perioada în care au avut codul de TVA anulat, bunurile de capital au fost utilizate pentru operațiuni taxabile, altele decât cele constând în livrarea în regim de taxare a bunurilor respective.
 • A fost abrogat punctul din Normele Metodologice conform căruia persoanele impozabile care aplică regimurile speciale (de scutire pentru întreprinderile mici sau pentru agențiile de turism, bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități) și care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, vor lua în calculul determinării cifrei de afaceri numai baza impozabilă pentru respectivele operațiuni determinată în conformitate cu prevederile art. 311 și 312 din Codul Fiscal.
 • Hotărârea aduce modificări privind data la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. Astfel, înregistrarea în scopuri de TVA se va considera valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care solicită înregistrarea.
 • În plus, au fost armonizate prevederile Normelor Metodologice cu prevederile în vigoare ale Codului Fiscal, modificate recent, în cazul înregistrării în scopuri de TVA al societăților înființate în baza Legii nr. 31/1990. Astfel, prevederile privind criteriile pentru evaluarea riscului fiscal sunt aplicabile doar societăților care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA după ce le-a fost anulată înregistrarea. De asemenea, în acest sens, a fost modificată și anexa ce conține criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.
 • De asemenea, Hotărârea aduce câteva modificări de formă, pentru a armoniza schimbările aduse Codului Fiscal în ceea ce privește aplicarea cotei reduse de TVA de 5% în cazul serviciilor de cazare în regim hotelier, serviciilor de restaurant și catering, precum și livrărilor de cărți și reviste, dar și precizări privind aplicarea cotei reduse de 9% pentru livrările de apă de irigații.

Accize

În ceea ce privește modificările ce vizează accizele și în acest caz acestea vin în principal să pună în concordanță schimbările succesive aduse Codului fiscal în ultimii ani cu prevederile Normelor metodologice. Astfel, printre principalele modificări aduse prin Hotărâre menționăm următoarele:

 • La prevederile ce detaliază calculul accizelor se introduce trimiterea expresă inclusiv la alin. (1) al art. 342 din Codul Fiscal, conform căruia nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice nivelul accizelor pentru anul următor, actualizat cu creșterea prețurilor de consum;
 • Întrucât prin O.U.G. nr. 114/2018 a fost eliminat contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, precum și cota de 1% datorată Ministerului Tineretului și Sportului, care erau incluse în nivelul accizelor pentru anumite produse accizabile, se elimină prevederile din Normele metodologice referitoare la aceste contribuții;
 • Se aduc precizări în legătură cu modul de constituire a garanției și în legătură cu limita minimă până la care poate fi redusă garanția, în cazul companiilor care nu au înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat în ultimii ani;
 • Se elimină anumite prevederi referitoare la definirea produselor de tip cidru din perspectiva accizelor, întrucât aceste aspecte sunt deja detaliate de prevederile Codului Fiscal ca urmare a modificărilor aduse de Legea nr. 13/2019;
 • În vederea autorizării ca antrepozit fiscal pentru producția sau depozitarea de produse energetice operatorii economici vor putea prezenta pentru rezervoarele și recipientele calibrate, certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de Biroul Român de Metrologie Legală, așa cum era în prezent cazul pentru antrepozitele pentru alcool etilic și de distilate;
 • Se introduce condiția ca autorizația de utilizator final să fie emisă numai dacă solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, fiind astfel corelate cu prevederile privind celelalte autorizații emise operatorilor cu produse accizabile;
 • În legătură cu procesul de distrugere a băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat devenite improprii consumului, se menționează faptul că operatorul economic va anunța autoritatea vamală teritorială despre intenția sa cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care începe distrugerea acestora (înainte fiind prevăzută obligația de a anunța înainte de data la care se realiza efectiv distrugerea acestora);
 • Se modifică Anexa nr. 19 la Norme (Situație centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile) în sensul introducerii rubricii „Cantități ieșite” la „Recapitularea perioadei”.

Comentariu KPMG

Deși la o primă vedere, Hotărârea aduce în principal modificări de formă, armonizând prevederile din Normele Metodologice cu articolele corespondente din Codul Fiscal deja în vigoare, totuși, aceasta aduce și o serie de modificări de substanță care vor avea impact atât la persoanele impozabile, cât și la cele neimpozabile.
 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte