O.U.G. nr. 132/2020 – noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor

O.U.G. nr. 132/2020 – noi măsuri de sprijin

Prin acest nou act normativ sunt introduse indemnizații decontate din bugetul asigurărilor de șomaj pentru a compensa pierderi de venit salarial ca urmare a reducerii programului de lucru (măsura se aplică și pentru ucenici sau zilieri, în anumite condiții) sau pierderile de venit din desfășurarea activității, în cazul profesioniștilor. În plus, în cazul activității de telemuncă, angajatorilor li se acordă o singură dată un sprijin financiar în valoare de 2.500 RON pentru fiecare telesalariat, pentru a se achiziționa bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității, dacă respectivul salariat a lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență cel puțin 15 zile lucrătoare.

1000
Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Măsurile de sprijin adoptate

În Monitorul Oficial numărul 720 din data de 10.08.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență 132/2020 menită să adopte o serie de măsuri pentru a stimula angajarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă, și de asemenea, să modifice și să completeze acte normative publicate deja precum Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, dar și Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, respectiv Legea nr.180/2002.

Astfel, una dintre modificările aduse de OUG 132/2020 vine în sprijinul angajatorilor a căror activitate a fost redusă temporar ca urmare a instituirii stării de urgență/alertă/asediu, acestora fiindu-le oferită posibilitatea de a reduce timpul de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea și consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului. În ceea ce privește comunicarea deciziei salariatului, aceasta este necesar a fi făcută cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii, iar transmiterea modificării în registrul general de evidență a salariaților se face cu cel puțin o zi înainte de producerea acesteia.

Important de menționat este faptul că reducerea programului de lucru se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, existând de asemenea și obligativitatea ca angajatorul să stabilească programul de lucru pentru întreaga lună. De asemenea, reducerea programului de lucru se poate aplica și în situația programului de muncă în ture, dar și în cazul programului de muncă inegal.

În ceea ce privește remunerația, pe parcursul reducerii programului de lucru, salariații afectați de această măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv lucrate ca urmare a reducerii programului de lucru, indemnizație care vine în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Inițial, indemnizația mai sus menționată este suportată de angajator și este plătită către salariat la data plății salariului aferent lunii de calcul, urmând a fi decontată de către angajator din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după ce angajatorul a declarat și achitat obligațiile de plată aferente perioadei pentru care va solicita decontarea sumelor.
În ceea ce privește procedura de decontare a sumelor, dar și perioada de aplicare a acestei măsuri, acestea urmează a fi stabilite printr-o hotărâre a Guvernului.

Cât despre modalitatea de calcul a contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit pentru indemnizația menționată mai sus, aceasta reprezintă un venit de natură salarială, astfel că se vor calcula și reține contribuții sociale, impozit pe venit și contribuția asiguratorie de muncă datorată de angajator.

De asemenea, această indemnizație se ia în considerare la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni pentru indemnizația de șomaj.

Însă, pentru a dispune măsura de reducere a timpului de lucru și pentru a putea solicita decontarea indemnizației, angajatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
  • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifre de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară a anului anterior. În cazul organizațiilor nonguvernamentale sau a angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întrprinderile familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Totodată, în perioada în care se aplică această masură, angajatorul nu are dreptul să angajeze personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele ale salariaților pentru care s-a dispus măsura de reducere a programului de lucru, iar această interdicție se raportează și la nivel de sucursală, filială sau alte sedii secundare definite de Legea societăților nr. 31/1990. De asemenea, angajatorul nu poate iniția concedieri colective în lunile în care aplică măsura prevăzută de OUG nr. 132/2020.

În situația în care angajatorul nu recuperează de la stat indemnizația plătită ca urmare a instituirii reducerii programului de lucru, acesta nu are dreptul să o recupereze de la salariați.

Indemnizaţia nu se cumulează pentru acelaşi angajat cu măsura prevăzută la art. 5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, de prevederile OUG nr. 132/2020 beneficiază și ucenicii, cu condiția ca angajatorul să le asigure acestora accesul la pregătirea teoretică și practică pentru dobândirea competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională.

În situația în care se aplică măsura de reducere a timpului de lucru, și sunt prestate ore de lucru pentru angajatorul care a dispus această măsură, suplimentar sau în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în afara programului normal de lucru, acest fapt constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 RON pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 RON.

În ceea ce privește profesioniștii, așa cum sunt reglementați de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, dar și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, aceștia pot beneficia în baza unei cereri, de o indemnizație lunară de 41.5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020, indemnizație pentru care se datorează impozit pe venit și contribuții sociale, aceste obligații fiscale fiind declarate prin intermediul declarației unice, excepție făcând persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă, pentru care angajatorii sunt cei care rețin, declară și plătesc contribuțiile sociale și impozitul pe venit aferent acestei indemnizații.

Totodată, persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (în continuare zilieri) li se acordă pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, o sumă de la bugetul de stat reprezentând 35% din remunerația cuvenită pentru ziua de lucru, numai în situația în care aceste persoane colaborează cu unități care activează în domeniile reglementate de art. 13 din Legea nr. 52/2011 și a căror activitate a fost afectată de întreruperea sau restrangerea activității ca urmarea a virusului SARS-CoV-2.

În ceea ce privește suma mai sus menționată, aceasta se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând mai apoi a fi decontată de către acesta din bugetul de stat, în baza unei cereri și a unei liste cu persoanele care au beneficiat de acordarea acestor sume. Documentele anterior menționate se depun de către beneficiarul de lucrări spre decontare în format electronic, până pe 5 ale lunii următoare pentru luna anterioară.

În materie de beneficii acordate angajatorilor, prevederile Ordonanței de Urgență nr. 132/2020 reglementează faptul că până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, angajatorii care au salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de nu mai mult 3 luni, beneficiază de decontarea unei părți din salariu acordat acestora, reprezentând 41.5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020. La fel ca în restul situațiilor, sumele sunt plătite integral de angajator din bugetul propriu, urmând a fi mai apoi decontate din bugetul de stat, în baza unei cereri, a listei cu persoanele care se găsesc în această situație, dar și o declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al angajatorului.

În ceea ce privește activitatea de telemuncă, angajatorilor li se acordă o singură dată un sprijin financiar în valoare de 2.500 RON pentru fiecare telesalariat, pentru a se achiziționa bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activități de telemuncă. Aceste sume se acordă angajatorilor pentru fiecare salariat care a lucrat în regim de telemuncă pe perioada stării de urgență cel puțin 15 zile lucrătoare, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Ulterior acordării acestor sume, angajatorul are obligația de a transmite documentele justificative referitoare la achiziția de bunuri necesare în activitatea de telemuncă în termenul de 30 de zile de la acordării sumei, în caz contrar angajatorul trebuie să restituie integral, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului în care trebuiau depuse documentele justificative, sumele primite.

 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte