O.U.G 69/2020 – măsuri fiscale: prorogarea unor termene, facilități, amnistierea dobânzilor și penalităților fiscale

O.U.G 69/2020 – Măsuri fiscale

Noi măsuri fiscale au fost adoptate de Guvernul României în contextul pandemiei COVID-19, prin ordonanță de urgență. Principala măsură vizează acordarea de bonificații pentru plata impozitului pe venitul anual până la 30 iunie 2020, iar cea de-a doua se referă la aprobarea amnistiei fiscale privind dobânzi, penalități și alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul debitelor restante la 31 martie până la data de 15 decembrie 2020. Scopul facilităților îl constituie prevenirea acumulării de noi datorii la stat, evitarea deschiderii unor noi proceduri de insolvență datorate măsurilor din perioada stării de urgență și evitarea unor blocaje în ceea ce privește depunerea declarațiilor dar și creșterea gradului de conformare la plată al contribuabililor.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Actul normativ adoptat

În Monitorul Oficial nr. 393 din data de 14.05.2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Bonificații pentru impozite și contribuții plătite până la 30 iunie 2020

Ordonanța prevede bonificații de până la 10% pentru persoanele fizice care vor depune online până la 30 iunie declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, astfel:

- se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting integral (plată sau compensare) până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

- se acordă o bonificație suplimentară de 5%, pentru depunerea prin mijloace electronice până la 30 iunie (inclusiv) a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită și condiția menționată anterior.

Amnistie fiscală pentru accesorii fiscale

Contribuabilii care au obligații bugetare restante la 31 martie 2020, pot opta pentru anularea accesoriilor aferente acestora dacă vor achita principalul până la 15 decembrie și vor depune o cerere în acest sens. Totodată, la data depunerii cererii vor trebui depuse toate declarațiile aferente vectorului fiscal și stinse toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată ulterioare datei de 31 martie 2020.

Actul normativ vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020: persoane fizice sau juridice, inclusiv entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice sau exercită profesii libere, instituții publice etc.

În cadrul Ordonanței sunt reglementate 4 situații:

- cazul contribuabililor care la 31 martie au în sold atât obligații bugetare accesorii cât și obligații bugetare principale

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante, contribuabilii trebuie să achite obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, și obligațiile fiscale curente, să depună toate declarațiile fiscale aferente vectorului fiscal și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

- cazul declarațiilor rectificative cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020

Pentru a beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar prin declarație rectificativă depusă după data de 1 aprilie 2020, trebuie achitate toate obligațiile principale și cele curente, depuse toate declarațiile aferente vectorului fiscal și cererea de anulare a accesoriilor. Termenul rămâne 15 decembrie 2020.

Astfel, contribuabilii care doresc să corecteze sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea dobânzilor și penalităților aferente sumelor declarate suplimentar. Sunt incluse și deconturile de corectare a erorilor aferente taxei pe valoare adăugată.

- cazul în care contribuabilul are în sold la 31 martie doar obligații accesorii, obligațiile principale fiind stinse

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadență anterioară datei de 31 martie 2020, contribuabilii trebuie să depună toate declarațiile aferente vectorului fiscal, să stingă toate obligațiile fiscale curente și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

- cazul deciziilor de impunere emise ca urmare a inspecțiilor fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței

Contribuabilii pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc obligațiile principale în termenul stabilit în decizia de impunere și dacă cererea de anulare a accesoriilor este depusă în termen de 90 de zile de la comunicarea actului administrativ-fiscal.

În cadrul Ordonanței este prevăzut că un contribuabil poate să cumuleze amnistierea pentru toate situațiile de mai sus, dacă până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, îndeplinește toate condițiile. Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea accesoriilor pot notifica autoritățile fiscale până la data depunerii cererii de anulare. Cererea de anulare a accesoriilor, se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

În final, trebuie menționat că pot beneficia de anularea accesoriilor și debitorii care beneficiază de eșalonare la plată, dacă respectiva eșalonare la plată se finalizează până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după intrarea în vigoare a Ordonaței urmând să li se restituie.

Facilități pentru prime și premii acordate angajaților pe perioada stării de urgență
Sumele reprezentând stimulente și premii acordate angajaților ca urmare a desfășurării activității ce presupune contact direct cu cetățenii și care sunt supuși riscului infectării cu virusul SARS-CoV-2, sunt scutite de la plata contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuției asiguratorie pentru muncă.

Angajații beneficiari ai sumelor prevăzute mai sus, precum și activitățile desfășurate de către aceștia care presupun contact direct cu cetățenii se stabilesc prin decizia angajatorului ce va constitui document justificativ pentru aplicarea scutirii de la plata contribuțiilor sociale.
Scutirea de la plata contribuțiilor sociale se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (i.e. 14 mai 2020), pe perioada stării de urgență decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Comentariu KPMG

Înțelegerea noastră este că, prevederile privind scutirea de la plata contribuțiilor sociale se aplică sumelor acordate angajaților pentru activitatea prestată pe perioada stării de urgență și pentru care plata se va efectua în perioada 17 mai 2020 – 30 iunie 2020, inclusiv. Menționăm că pentru aceste sume se datorează impozit pe venit de 10%.


Alte măsuri prevăzute de Ordonanță

- Contribuabilii stabiliți în România care solicită înregistrări în scopuri de TVA nu vor mai fi supuși unor analize de risc anticipate efectuate de către autoritățile fiscale cu scopul de a decide dacă se acordă înregistrarea sau nu. De asemenea, toți contribuabilii stabiliți în România care au depus cereri de înregistrare în scopuri de TVA înainte de 14 mai 2020 și care nu au primit decizii de soluționare în acest sens de la autoritățile fiscale până la acea dată vor primi înregistrări în scopuri de TVA fără a fi supuși unor analize de risc. Totuși, contribuabilii menționați mai sus vor fi ulterior supuși unor analize de risc și, dacă vor fi identificate riscuri fiscale ridicate, numerele de înregistrare în scopuri de TVA ale acestora vor fi anulate.

- Se prelungește până la 30 iunie 2020, inclusiv, termenul de depunere a Formularului 230 (Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/ Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat).

- Până la data de 14 august, autoritățile locale pot adopta hotărâri privind reducerea impozitelor anuale la clădirile nerezidențiale cu o cotă de până la 50%, dacă în perioada stării de urgență proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați să își întrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

- Pe perioada suspendării din funcție a persoanelor fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, persoanele juridice care au calitatea de angajatori (sau asimilate acestora), datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază lunară a salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

- Începând cu anul 2021, se vor putea acorda bonificații de până la 10% din impozitul pe venit anual și din contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificației, termenul de plată și condițiile de acordare se vor stabili prin legea anuală a bugetului de stat, iar procedura de aplicare prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Comentariu KPMG
Ordonanța face referire și la obligațiile fiscale scadente după 21 martie, care, conform OUG 29/2020 nu sunt considerate restante. Astfel, noua Ordonanță prevede că, în sensul acestui act normativ, acestea vor fi considerate restante la 31 martie 2020. Prin urmare, în caz de erori la calculul impozitului pe profit pentru anul 2019, la depunerea declarației rectificative, se poate beneficia de anularea accesoriilor aferente diferențelor de plată.


©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte