OUG 48/2020 - Măsuri fiscale suplimentare și clarificări de procedură sau raportare pe perioada stării de urgență

Măsuri fiscale suplimentare și clarificări de procedură

Majoritatea noilor măsuri fiscale adoptate de Guvern printr-o nouă ordonanță de urgență publicată în 16 aprilie 2020 vor fi valabile pe perioada stării de urgență și încă o perioadă specificată de la încetarea acesteia. Ele vizează în special suspendări de sancțiuni fiscale sau executări silite, amânări la plata unor impozite sau a TVA în vamă, clarificări cu privire la regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor pentru șomaj tehnic și pentru zile libere acordate părinților, suportate de la buget, în perioada stării de urgență. Alte măsuri vizează amânări de obligații de raportare financiară pentru firme și măsuri procedurale care vizează activitatea organelor fiscale, dintre care cea mai importantă o considerăm pe cea care are ca scop fluidizarea procedurii de rambursare a TVA.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Actul normativ adoptat

În data de 16 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr.48 (“Ordonanța”), prin care au fost adoptate măsuri suplimentare de natură fiscală în contextul combaterii epidemiei Covid-19. Vom prezenta pe scurt toate aceste măsuri, în cele ce urmează.

Situațiile financiare pot fi depuse până la 31 iulie 2020

Pentru toate entitățile vizate de aceste obligații, Ordonanța prorogă, pentru exercițiul financiar 2019, extinderea până la 31 iulie 2020, inclusiv, a termenelor stabilite prin legea contabilității pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare, a raportărilor anuale ori a declarațiilor persoanelor care nu au desfășurat activitate de la constituire. Prelungirea termenului vizează inclusiv persoanele juridice aflate în lichidare.

Impozitul specific este scutit la plată

Contribuabilii obligați la plata impozitului specific nu vor datora impozitul pentru perioada în care întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Recalcularea impozitului specific se va face prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care au desfășurat activitate. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
 • nu se află în insolvenţă.

Microîntreprinderile pot deduce sponsorizări acordate către instituții și autorități publice 

Microîntreprinderile pot deduce din impozitul datorat și sumele aferente sponsorizărilor acordate către instituții și autorități publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. Anterior, facilitatea se aplica doar pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult înscrise în Registrul entităților/unităților de cult.

Avantajele în natură acordate salariaților aflați în izolare preventivă sunt scutite de obligații fiscale

Astfel, se vor excepta de la plata impozitului pe venit și de la plata contribuțiilor sociale avantajele în natură acordate salariaților ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii. Prevederea se aplică și persoanelor ce realizează venituri asimilate salariilor.

Indemnizațiile pentru șomaj tehnic și pentru zile libere acordate părinților nu sunt scutite de impozit și contribuții indiferent cui se acordă, dacă sunt suportate de la buget

Ordonanța stipulează faptul că pentru aceste două categorii de indemnizații acordate începând cu luna aprilie 2020 (indemnizația pentru șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor de șomaj și indemnizația pentru zile libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor suportate din bugetul de stat) nu se mai aplică scutirea de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale prevăzute de Codul Fiscal, pentru:
 

 • persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;
 • persoanele fizice care, conform contractului de muncă, desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;
 • persoanele fizice cu au încheiate contracte de muncă pentru activități sezoniere;
 • persoanele fizice ce au încheiate contracte de muncă în domeniul construcțiilor.

Comentariu KPMG:

Această prevedere privește exclusiv indemnizațiile sus-menționate care sunt suportate din bugetul asigurărilor de șomaj și respectiv bugetul de stat. Pentru veniturile acordate de către angajatori din fonduri proprii rămân aplicabile facilitățile din Codul Fiscal referitoare la veniturile din salarii și asimilate salariilor.

Rambursarea TVA se va face fără control anticipat

Pe perioada stării de urgență și încă 30 zile după încetarea acesteia, TVA solicitată la rambursare, pentru care nu s-a emis o decizie de soluționare până la data intrării în vigoare a Ordonanței, va fi acordată contribuabililor fără control anticipat. Excepție fac cazurile în care inspecția fiscală a început deja. Rambursarea se face sub rezerva unei inspecții fiscale ulterioare, decisă pe baza unei analize de risc.

Măsura nu se aplică dacă:

 • contribuabilul are înscrise fapte în cazierul fiscal;
 • organul fiscal stabilește că rambursarea ar fi necuvenită;
 • s-a declanșat procedura de lichidare voluntară sau de insolvență (cu excepția celor care au un plan de reorganizare confirmat).

În plus, pentru micii contribuabili, noua procedură de rambursare nu se aplică dacă:

 • contribuabilul depune prima solicitare de rambursare după înregistrarea în scopuri de TVA;
 • soldul solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 luni de raportare (sau 4 trimestre).

Loteria bonurilor fiscale se suspendă

Extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanței Guvernului nr.10/2015 se suspendă și vor fi reluate în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Executările silite prin somație și valorificare la licitație se suspendă

Prin actuala Ordonanța, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită a creanțelor bugetare prin somație și valorificare la licitație (dacă nu au fost stabilite prin hotărâri judecătorești în materie penală). Suspendarea încetează în termen de 30 de zile de la momentul încetării stării de urgență. Curgerea termenelor de prescripție aferente se suspendă și ea pe perioada relevantă.

Comentariu KPMG:

Primele măsuri luate de Guvern au vizat doar executările silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești, abia acum mărindu-se sfera de aplicare și la somații sau valorificări la licitație.
 

Graficul eșalonărilor la plata obligațiilor bugetare se reface fără sancțiuni dacă ratele nu se achită la termen

Ordonanța precizează că pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până în termenul de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală . În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

Operatorii din domeniul jocurilor de noroc sunt exonerați de sancțiuni

Operatorii economici din domeniu nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență. Pentru aceștia nu se aplică sancțiunile referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor se efectuează în cel mult 30 zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență.

Totodată, licențele de organizare dar și autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc care expiră pe durata stării de urgență se prelungesc de drept cu 90 de zile de la data încetării stării de urgență. Operatorii care doresc continuarea activității pot formula cereri pentru reautorizarea activității în termen de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgență. 

TVA aferentă importului de alcool etilic complet denaturat se amână la plată

OUG nr. 48/2020 adaugă pe lista produselor utilizate în combaterea COVID-19 care pot beneficia de amânare a plății TVA în vamă în temeiul OUG nr. 33/2020 și alcoolul etilic complet denaturat utilizat pentru producerea de dezinfectanți.

Pot beneficia de această facilitate, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, companiile înregistrate în scop de TVA care importă alcool etilic complet denaturat în vederea producerii de dezinfectanți și care dețin o autorizație de utilizator final valabilă la data importului.

Valorificarea produselor accizabile intrate în proprietatea statului sau executate silit este reglementată special

Potrivit noilor prevederi, alcoolul etilic, băuturile alcoolice și produsele energetice intrate în proprietatea statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente, pe baza unui contract de prestări servicii, către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării, denaturării sau transformării.

De asemenea, livrarea se efectuează pe bază de factură și la prețuri fără accize, iar circulația produselor nu se va supune monitorizării prin EMCS sau a regulilor privind circulația produselor în regim suspensiv de accize.

Aceleași categorii de produse, care însă îndeplinesc condițiile legale de comercializare, se valorifică de organele competente către operatorii economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte