OUG nr. 30/2020 - Măsuri de protecție socială pentru perioada stării de urgență determinată de epidemia COVID-19

OUG nr. 30/2020 - Măsuri de protecție socială

Măsurile adoptate prin OUG nr. 30/2020 intră în vigoare din 21 martie 2020, se aplică pe perioada stării de urgență și vizează:

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail
 • condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic a salariaților și chiar a liber profesioniștilor, din domeniile afectate de întreruperi ori reduceri de activitate ca urmare a efectelor pandemiei;
 • modul de acordare și plată a zilelor libere pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
 • depunerea online a documentelor pentru obținerea unor beneficii sociale;
 • asigurarea acordării în continuare a stimulentului de inserție și a indemnizației de sprijin pentru creșterea copiilor pentru părinții afectați de starea de urgență, precum și a concediilor și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în carantină

Aspecte generale

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.231/21.03.2020, iar Hotărârea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020. Cele două acte normative au intrat în vigoare din ziua publicării, respectiv 21.03.2020. Prezentăm în continuare aspectele cheie pe care acestea le reglementează.

Indemnizația pentru șomajul tehnic

Codul Muncii stipulează că angajatorii pot dispune unilateral suspendarea contractelor de muncă ale salariaților, din motive tehnico-economice, dar și obligația acestora de a garanta plata unei indemnizații de minim 75% din salariul de bază al salariaților, din surse proprii.

Pe durata stării de urgență, însă, indemnizațiile de care beneficiază angajații pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj în limita a 75% din câștigul mediu salarial brut prevăzut, pentru anul 2020, de legea bugetului asigurărilor sociale de stat (i.e. 5.429 lei), dacă angajatorii în cauză îndeplinesc una dintre următoarele două cerințe:

 • Întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform unei metodologii ce va fi aprobată prin ordin;
 • Reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Această categorie de angajatori poate beneficia de măsura dispusă pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței și sub condiția depunerii unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte faptul că:
  • înregistrează o diminuare a încasărilor în luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 (modelul declarației pe propria răspundere se va stabili prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene) și
  • nu au capacitate financiară de a plăti toți angajații. 

Indemnizația de șomaj tehnic este decontată din bugetul asigurărilor de șomaj în sumă brută, din care angajatorul are obligația reținerii impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii (i.e. impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate), dar este exceptată de la plata contribuției asiguratorii pentru muncă, datorată de angajator. Termenul de declarare și plată a obligațiilor fiscale aferente indemnizației de șomaj tehnic este data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Comentariu KPMG
În acest context, menționăm că prin OUG nr. 29/2020, s-a stabilit că nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale devenite scadente după 21.03.2020 și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență, nefiind considerate obligații fiscale restante. Totodată, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare. Măsurile fiscale menționate încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență;

În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației pentru șomaj tehnic, angajatorii vor depune la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, următoarea documentație:

 • cerere în formatul standard prevăzut în anexele nr. 1 și 2 ale OUG nr. 30/2020 și
 • lista angajaților care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic, listă asumată de reprezentantul legal al angajatorului (modelul standard este prevăzut în anexa nr. 3 a OUG nr. 30/2020).

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației plătită de către angajatori în luna anterioară, urmând ca decontarea să se efectueze în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor.

În OUG nr. 30/2020 se prevede și că alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați prin Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori, dar întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizație egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020. În concret, aici se încadrează persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale sau întreprinderile individuale.

Comentariu KPMG

Ambele categorii de angajatori care s-ar califica (cei care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente și cei care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19), precum și acei alți profesioniști, menționați de OUG nr.30/2020, la care se referă paragraful anterior, vor putea obține și, respectiv, întocmi, documentația necesară solicitării sumelor reprezentând indemnizații de șomaj tehnic, numai după ce vor fi emise, de către autoritățile competente, ordinele privind Certificatul de situații de urgență și, respectiv, Modelul declarației pe propria răspundere privind reducerea activității și capacitatea financiară.

Indemnizația pentru zile libere plătite pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

La data de 17 martie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020 privind zilele libere plătite acordate părinților pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, în vigoare din 21.03.2020, dată la care s-a publicat și a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 (HG nr. 217/2020).

Astfel, se acordă zile libere unuia dintre părinți în scopul supravegherii copiilor pe durata suspendării cursurilor sau pe parcursul închiderii temporare a unităților de învățământ la care copiii sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme astfel decretate de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu, cum ar fi actuala criză COVID-19. În acest context, părinții vor beneficia de zile libere plătite. Acestea sunt stabilite ca fiind zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, exceptând zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Cuantumul indemnizației pentru zilele libere plătite este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut pe economie (i.e. 5.429 lei). Pentru această indemnizație angajatorul are obligația reținerii impozitelor și contribuțiilor sociale (i.e. impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă). Doar valoarea netă a indemnizației plătită de angajator (încasate efectiv de părinte) va fi rambursată din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale, deci impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente acesteia sunt suportate de angajator. Pentru rambursarea valorii nete a indemnizației, angajatorii vor depune o cerere la Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, însoțită de următoarele documente:

 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și de indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copie a ștatelor de plată lunare, care atestă plata indemnizației;
 • declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului care atestă că lista mai sus menționată cuprinde angajații care au întrunit condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020;
 • dovada plății taxelor și contribuțiilor aferente lunii pentru care s-a plătit indemnizația.

Documentele se transmit către autoritățile menționate în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Decontarea indemnizației va fi efectuată în 60 de zile calendaristice de la înregistrarea acestor documente.

Precizăm, în continuare, care sunt condițiile de acordare a indemnizației și excepțiile la lege.

Acordarea se face la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul acestuia. Cererea va fi însoțită de o copie a certificatului de naștere a copilului/copiilor și de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte care atestă că acesta nu a solicitat la locul său de muncă același drept, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată (modelul declarațiilor este stabilit în HG nr. 217/2020).

Dreptul se acordă și următoarelor categorii de persoane:

 • Părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 448/2006), doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
 • Părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Părinții (astfel cum sunt definiți mai sus) care solicită zilele libere plătite trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Dreptul nu se acordă dacă unul dintre părinții copilului este în una sau mai multe din următoarele situații:

 • este în concediu de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;
 • este asistentul personal al unuia dintre copii pe care îi are în îngrijire;
 • beneficiază de concediu de odihnă de odihnă/concediu fără plată;
 • are contractul de muncă suspendat pentru șomaj tehnic;
 • nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Legea se aplică tuturor angajaților din sectoarele public și privat, însă tratează separat câteva situații excepționale.

În primul rând, anumite categorii de angajați (cum ar fi cei angajați în întreprinderile care fac parte din sistemul național de apărare, în penitenciare, personal din sistemul public de sănătate etc.) nu vor beneficia de zilele libere plătite acordate în temeiul legii, dar vor avea dreptul la o majorare suplimentară drepturilor salariale, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 sau de o astfel de majorare.

În al doilea rând, pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice etc. acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului. Cu toate acestea, angajatorii din domeniile enumerate, vor acorda zilele libere plătite numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemuncă.

Procedura de depunere online a cererilor pentru beneficii sociale

OUG nr. 30/2020 introduce utilizarea poștei electronice ca principal mijloc de comunicare între cetățean și autoritățile implicate în asistența socială. Prin intermediul acesteia, persoanele fizice vor putea depune către toate agențiile teritoriale, instituțiile administrației publice locale și agențiile de ocupare a forței de muncă, cererea și documentele necesare pentru obținerea beneficiilor sociale menționate în cuprinsul ordonanței, cum ar fi:

 • cererile pentru concediul de creștere și îngrijire a copiilor de până la vârsta de 2 ani;
 • cererile pentru stimulentul de inserție;
 • cererile pentru alocația de stat pentru copil;
 • cererile pentru ajutorul de șomaj;
 • cererile pentru alte beneficii sociale.

Totodată, pe durata aplicabilității Decretului nr. 195/2020, autoritățile responsabile pentru emiterea aprobării/respingerii/încetării/suspendării dreptului la beneficiile sociale au opțiunea de a trimite rezoluțiile prin intermediul poștei electronice.

În condiții excepționale, termenele prevăzute de lege pentru a emite soluționarea cererilor de prestații sociale pot fi extinse cu până la 15 zile lucrătoare, pentru ca autoritățile să efectueze verificări suplimentare, certificări și să valideze conformitatea documentelor primite prin intermediul poștei electronice.

Comentariu KPMG

Posibilitatea de a comunica prin intermediul poștei electronice cu instituțiile teritoriale, instituțiile administrației publice locale și agențiile de ocupare a forței de muncă este aplicabilă doar pentru instituțiile care dispun de sisteme electronice de recepție ce respectă legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Instituțiile au o perioadă de 10 zile pentru a implementa un sistem de transmitere prin postă electronică si de a stabili procedurile necesare care să le permită primirea prin e-mail a solicitărilor pentru prestațiile sociale. De asemenea, în aceeași perioadă de 10 zile instituțiile trebuie să publice pe site-urile lor web procedurile și modelele de cereri.  

Plata stimulentului de inserție, precum și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate

Ca măsură de protecție socială, în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României, OUG nr. 30/2020 garantează plata stimulentului de inserție tuturor persoanelor îndreptățite, pentru o perioadă continuă de 90 de zile, în cazul în care persona se regăsește într-una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă sau concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • Concediu plătit pentru părinți acordat în temeiul Legii nr. 19/2020;
 • Șomaj tehnic;
 • Suspendarea contractului de muncă sau încetarea contractului de muncă, ca urmare a declarării stării de urgență, în conformitate cu prevederile legii.

Ordonanța aduce modificări ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (“OUG nr. 158/2005”), care vizează:

 • Concediul medical de carantină: toate persoanele asigurate în sistemul public de sănătate, astfel cum sunt definite de OUG nr. 158/2005, au dreptul la concediu medical de carantină, fără a fi necesară o perioadă minimă de contribuție la fondul de asigurări sociale de sănătate.
 • Certificatele de concediu medical: ca excepție de la prevederile OUG nr. 158/2005, astfel de certificate care acoperă a 91-a zi sau depășesc 183 de zile de boală, acordate pe durata stării de urgență stabilită prin Decretul nr. 195/2020, sunt eliberate și plătite fără avizul medicului specializat în asigurări sociale.

 

 

 

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte