Noi modificări privind restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 au intrat în vigoare

Modificări privind restructurarea obligațiilor bugetare

O recentă ordonanță guvernamentală readuce în actualitate aplicarea “amnistiei fiscale” de anul trecut. Sunt vizate în principal lărgirea sferei destinatarilor măsurii de restructurare a obligațiilor bugetare și prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Care sunt noile modificări?

Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost modificată prin Ordonanța nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a fost adoptată de Guvern în 28 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 72/31.01.2020 și intrată în vigoare în data de 03 februarie 2020

În ce privește sfera destinatarilor măsurii de restructurare a obligațiilor fiscale, prin noile modificări, a fost eliminată condiția pragului de un milion de lei, care se impunea a fi atins de creanțele bugetare a căror restructurare se solicită. Astfel, și acești debitori, cu datorii fiscale sub un milion de lei își pot restructura obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile fiscale accesorii.

De asemenea, tot în privința beneficiarilor măsurilor de restructurare, potrivit Ordonanței nr. 6/2020, printre aceștia se numără și (i) debitorii care pierd eșalonarea la plată deoarece susținerea eșalonării nu poate fi realizată din disponibilitățile bănești previzionate pentru perioada de derulare a eșalonării și (ii) debitorii care au obligațiile bugetare garantate potrivit art. 210-211 și 235 Cod procedură fiscală.

În ce privește prelungirea termenelor prevăzute de Ordonanța nr. 6/2019, potrivit Ordonanței nr. 6/2020, notificarea intenției de a beneficia de măsura restructurării obligațiilor fiscale bugetare poate fi depusă și în perioada 1 februarie 2020 – 31 martie 2020, iar solicitarea de restructurare poate fi depusă până la data de 31 iulie 2020.

O altă modificare introdusă prin Ordonanța nr. 6/2020 vizează posibilitatea organelor fiscale de a executa silit garanțiile constând în scrisori de garanție, polițe de asigurare de garanție sau sume consemnate la o unitate a Trezoreriei Statului, dacă planul de restructurare nu prevede modalitatea de valorificare a sumelor de bani/bunurilor care au stat la baza emiterii garanției.

Reamintim că anterior prezentei modificări, Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 648/2019 din data de 05.08.2019, intrată în vigoare la 08.08.2019, a mai fost deja modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 784 din data de 26.09.2019 și intrată în vigoare la data publicării.

Cadrul legal aplicabil măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Prin intermediul Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, au fost instituite două mecanisme care au ca scop stimularea plății voluntare a datoriilor fiscale pentru contribuabilii care aveau obligații de plată restante la bugetul de stat: (i) măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare și (ii) măsuri de anulare a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor în cuantum mai mic de un milion de lei sau, în cazul persoanelor fizice, entităților fără personalitate juridică și unităților administrativ-teritoriale, de un milion de lei sau mai mari.

Procedura de restructurare, așa cum a fost reglementată de Ordonanța 6/2019 cu modificările și completările ulterioare, este completată prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2810/26.08.2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei și prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3126/19.09.2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Procedura de restructurare a obligațiilor bugetare

Potrivit mecanismului restructurării, contribuabilii persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în stare de dificultate semnificativă și în privința cărora există riscul deschiderii procedurii insolvenței, pot beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și a accesoriilor acestora.

În prezent, în perioada 1 februarie – 31 martie 2020, contribuabilul care dorește să beneficieze de această măsură trebuie să notifice organul fiscal competent cu privire la intenția de restructurare sub sancțiunea decăderii din dreptul de a beneficia de această facilitate.

Efectele notificării intenției de restructurare de către contribuabil sunt: (i) imposibilitatea începerii sau suspendarea executărilor silite începute împotriva sa cu privire la obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării și a celor care fac obiectul înlesnirilor la plată și (ii) deschiderea posibilității de a participa la procedurile de achiziții publice și sectoriale.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data notificării organului fiscal se eliberează din oficiu un certificat de atestare fiscală ce este comunicat debitorului și în care sunt evidențiate toate obligațiile până la data emiterii certificatului, acest document fiind baza pentru construcția planului de restructurare.

Solicitarea de restructurare trebuie depusă până la data de 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii. Debitorii care la data de 08 august 2019 se aflau într-o procedură de cercetare sau investigație a Comisiei Europene din punctul de vedere al compatibilității cu ajutorul de stat pot depune cererea de restructurare în termen de 6 luni de la data agreării modului de acordare a facilității fiscale de Comisia Europeană.

Solicitarea de restructurare se depune la organul fiscal competent împreună cu planul de restructurare, prin care pot fi propuse următoarele măsuri: înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare, conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, darea în plată a unor bunuri imobile ale contribuabilului și anularea unor obligații bugetare principale (în proporție de maxim 50% din totalul acestora, excluzând obligațiile bugetare reprezentând ajutor de stat de recuperat). Măsurile propuse prin plan pot fi cumulate, dacă sunt compatibile. Atașat solicitării de restructurare se depune și testul creditorului privat prudent, reprezentând o analiză de sine stătătoare din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent și care ar obține un grad mai mare de recuperabilitate a creanțelor în varianta restructurării față de varianta executării silite sau a insolvenței. Atât planul de restructurare, cât și testul creditorului privat prudent vor fi întocmite de un expert independent.

Solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare se soluționează de organul fiscal competent în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia prin emiterea deciziei prin care se aprobă/ respinge restructurarea obligațiilor bugetare.

Planul de restructurare, aprobat prin hotărârea adunării generale a acționarilor (asociaților)/ decizia asociatului unic, poate să prevadă: restructurarea operațională și/sau financiară, restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social, restrângerea activității prin valorificarea parțială a activelor din averea debitorului. Obligatoriu, una din măsurile de restructurare trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plată a obligațiilor bugetare. Această măsură nu trebuie să depășească 7 ani, existând posibilitatea de a fi extinsă cu cel mult 3 ani, pentru motive temeinice, cu acordul prealabil al organului ce efectuează supravegherea planului și aprobarea adunării generale a acționarilor (asociaților)/ asociatului unic.

Pentru realizarea măsurilor din planul de restructurare, organul fiscal competent desemnează una sau mai multe persoane în vederea supravegherii măsurilor de restructurare propuse. Expertul independent are rolul de monitorizare permanentă a debitorului prin întocmirea trimestrială a unui raport privind stadiul implementării, pe care îl comunica atât debitorului, cât și organului fiscal competent.

În situația în care solicitarea de restructurare este depusă în termen și aprobată, contribuabilul se bucură de următoarele avantaje:

 • procedura executării silite împotriva debitorului pentru realizarea obligațiilor care fac obiectul restructurării nu poate începe sau, dacă a început, rămâne suspendată, organele fiscale competente notificând măsura ridicării popririi instituțiilor bancare la care debitorul are conturi deschise și/sau terților popriți; 
 • contribuabilul are dreptul de a participa, în continuare, la procedurile de achiziții publice și sectoriale; 
 • pe durata desfășurării planului de restructurare, autorizațiile, acordurile sau actele administrative similare nu pot fi revocate/suspendate de autoritatea competentă, pe motiv de neplată; 
 • obligațiile bugetare care fac obiectul planului de restructurare nu sunt considerate restante și, prin urmare, de la data aprobării planului de restructurare nu se calculează accesorii la aceste obligații;
 • posibilitatea debitorului de a valorifica bunurile asupra cărora organele au fiscale au instituit sechestru, în scopul realizării planului de restructurare, condiționat de decizia organului fiscal, emisă la solicitarea debitorului, și de avizul persoanelor care efectuează supravegherea. 

În situația în care debitorul nu depune solicitarea de restructurare sau în cazul în care aceasta este respinsă, devin posibile următoarele efecte:

 • există riscul deschiderii procedurii insolvenței contribuabilului; 
 • poate fi începută sau continuată executarea silită a obligațiilor care fac obiectul restructurării și a obligațiilor care fac obiectul înlesnirilor la plată; 
 • contribuabilul nu mai are dreptul de a participa la procedurile de achiziții publice și sectoriale, de la data expirării termenului de depunere a solicitării de restructurare, în cazul în care solicitarea nu este depusă în termen sau de la data comunicării deciziei de respingere, în situația în care solicitarea este depusă în termen, dar este respinsă.

Ce trebuie făcut?

 • Evaluarea eligibilității contribuabilului pentru aplicarea restructurării fiscale;
 • Întreprinderea tuturor demersurilor administrative pentru gestionarea procesului de intrare în procedura de restructurare fiscală; 
 • Întocmirea planului de restructurare fiscală și a testului creditorului privat prudent;
 • Monitorizarea implementării planului de restructurare fiscală, inclusiv a modificărilori ulterioare ale acestuia; 
 • Finalizarea planului de restructurare și obținerea deciziei de finalizare din partea autorităților fiscale;

Gestionarea întregului proces necesita cunoștințe și experiență în domenii variate, precum fiscalitate, analiză financiară, evaluare, asistență juridică și asistență specifică practicienilor în insolvență.

Echipa KPMG va poate oferi întreg suportul necesar cu privire la acțiunile descrise mai sus.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte