România transpune mecanismul de soluționare a disputelor legate de dubla impunere în cadrul UE

Mecanismul de soluționare a dublei impuneri in Romania

Directiva UE 2017/1852 privind mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană a fost transpusă în legislația națională, prin completarea Codului de procedură fiscal. Sunt vizate litigiile care conduc la cazuri de dublă impunere în statele membre, cazuri pentru a căror soluționare devenise necesară implementarea unui cadru legal eficient.

1000
Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

E-mail

Cadrul legal 

În Monitorul Oficial nr. 694 din data 22 august 2019 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, ordonanță prin care se adoptă Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 (“Directiva”). Directiva a fost adoptata cu scopul de a garanta securitatea juridică și un mediu economic favorabil investițiilor, precum şi pentru a obține sisteme de impozitare echitabile și eficiente în Uniunea Europeană. 

Noul cadru legal se aplică oricărei plângeri introduse începând cu data intrării în vigoare a ordonanței sus-menționate (25 august 2019) cu privire la chestiuni litigioase legate de venituri sau capitaluri obținute într-un exercițiu financiar începând cu 1 ianuarie 2018 sau ulterior acestei date. Dispozițiile acestei ordonante se aplică insa si oricărei plângeri introduse în exerciții financiare anterioare sau înainte de data de 1 ianuarie 2018, cu condiția ca Agenția Națională de Administrare Fiscală (“A.N.A.F.”) și autoritățile competente ale statelor membre în cauză să convină în acest sens.

Mecanismul adoptat 

Mecanismul îmbunătățit de soluționare a litigiilor prevăzut de Directivă și transpus în legislația națională se bazează pe sistemele deja existente în Uniune, inclusiv pe Convenția de arbitraj a Uniunii, însă domeniul de aplicare al acesteia este mai extins decât cel al Convenției de arbitraj a Uniunii, care se limitează la litigiile privind prețurile de transfer și atribuirea profiturilor către sediile permanente 

Sunt stabilite norme privind soluționarea litigiilor fiscale atunci când litigiile respective apar în urma interpretării și aplicării diferite de catre statele membre a unor acorduri și convenții care prevăd eliminarea dublei impuneri asupra veniturilor și, după caz, a capitalurilor. De asemenea, se stabilesc drepturile și obligațiile persoanelor afectate atunci când apar astfel de litigii. Faptul care generează astfel de litigii este denumit „chestiune litigioasă”. Cand aceasta face obiectul unei plangeri, contribuabilul se poate adresa autorităților competente ale fiecăruia dintre statele membre în cauză, solicitând soluționarea acesteia. În Romania, autoritatea competenta este A.N.A.F. 

Plângerea trebuie depusă în termen de 3 ani de la comunicarea deciziei de impunere care are ca rezultat sau care urmează să aibă ca rezultat dubla impunere, indiferent dacă persoana afectată a recurs la alte căi legale de atac administrative sau judiciare. Persoana afectată depune, simultan, plângerea conținând aceleași informații fiecărei autorități competente a statelor membre în cauză și precizează în plângere ce alte state membre sunt implicate.

În termen de 180 de zile de la primirea plângerii (daca aceasta conține toate informațiile necesare), A.N.A.F. poate adopta oricare dintre următoarele soluții: 

  • Acceptă plângerea și demarează procedura amiabilă  

În cazul în care și celelalte autorități competente ale statelor membre în cauză acceptă plângerea, A.N.A.F. depune diligențele necesare pentru a soluționa chestiunea litigioasă, prin procedura amiabilă, în termen de 2 ani, termen care începe să curgă de la data ultimei notificări a deciziei de acceptare a plângerii a uneia dintre autoritățile competente ale statelor membre în cauză. Modalitatea de derulare a procedurii amiabile, precum și de relaționare a autorităților competente ale statelor membre în cauză se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

În cazul în care a ajuns la un acord cu celelalte autorități competente ale statelor membre în cauză privind modul de soluționare a chestiunii litigioase în termenul de 2 ani, A.N.A.F. emite prin ordin al președintelui A.N.A.F. decizia de soluționare a procedurii amiabile, care devine obligatorie și executorie, cu condiția ca persoana afectată să o accepte și să renunțe la dreptul de a promova oricare altă cale de atac, fie administrativă, fie judiciară. În cazul în care sunt în derulare alte căi de atac, decizia de soluționare a procedurii amiabile devine astfel obligatorie și executorie numai după ce persoana afectată prezintă A.N.A.F. dovezi că au fost luate măsuri în vederea încheierii acestor alte proceduri. Decizia de soluționare a procedurii amiabile este pusă în aplicare, de îndată, indiferent de termenele de prescripție prevăzute de normele legale în vigoare. 

În cazul în care A.N.A.F. și autoritățile competente ale statelor membre în cauză nu au ajuns la un acord privind modul de soluționare a chestiunii litigioase în termenul legal, A.N.A.F. notifică persoana afectată în legătură cu acest lucru, indicând motivele de fapt și de drept pentru care nu s-a ajuns la un acord. În baza unei cereri pe care persoana afectată o adresează A.N.A.F. și celorlalte autorități competente ale statelor membre în cauză, A.N.A.F., împreună cu celelalte autorități competente, înființează fie o comisie consultativă, fie o comisie de soluționare alternativă a litigiilor (aceasta din urma poate lua forma unui comitet permanent). Spre desoebire de comisiile consultative, ale căror avize nu au character obligatoriu, comisiile de soluționare alternativă a litigiilor pot aplica, după caz, orice procedură de soluționare a litigiilor pentru a soluționa chestiunea litigioasă cu efect obligatoriu. Ca alternativă la tipul de procedură de soluționare a litigiilor aplicat de comisia consultativă, și anume procedura avizului independent, orice alt tip de procedură de soluționare a litigiilor, inclusiv procedura de arbitraj cu ofertă finală, poate fi convenit de autoritățile competente ale statelor membre în cauză și aplicat de comisia de soluționare alternativă a litigiilor.

Daca s-a decis înființarea unei comisii consultative sau dacă s-a înființat o comisie de soluționare alternativă a litigiului (comitet permanent) care a optat pentru emiterea unui aviz consultativ, aceste comisii vor emite, în termen de 180 de zile de la data la care a fost instituite, un aviz cu privire la modul de soluționare a chestiunii litigioase. În termen de 180 de zile de la notificarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiilor, A.N.A.F. împreună cu autoritățile competente ale statelor membre în cauză, emit o decizie finală.

Dacă statele membre implicate s-au pus în acord, decizia finală se ia cu sau fără respectarea avizului consultative al comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiului. 

Dacă statele membre implicate nu se pun în acord asupra modului de soluționare a chestiunii litigioase, decizia finală se ia cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluționare alternativă a litigiului.

  • Acceptă plângerea și soluționează chestiunea litigioasă în mod unilateral, fără implicarea celorlalte autorități competente.

Procedurile prevăzute de acest nou mecanism inceteaza imediat, în acest caz.

  • Respinge plângerea

Temeiuri pentru respingere pot fi numai următoarele: aceasta nu conține informațiile și documentele solicitate, persoana afectată nu furnizează informațiile și documentele solicitate de A.N.A.F., nu există o chestiune litigioasă sau plângerea nu a fost introdusă în termenul de decadere de 3 ani mentionat anterior. 

A.N.A.F. indică, în cuprinsul notificării adresate persoanei afectate, motivele de fapt și de drept ale respingerii, iar persoana afectată poate proceda după cum urmează: 

a) dacă plângerea a fost respinsă de către toate autoritățile competente în cauză, persoana afectată poate contesta decizia de respingere emisă de A.N.A.F., direct la instanța competentă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării; 

b) dacă plângerea a fost respinsă de cel puțin una, dar nu de toate autoritățile competente în cauză, persoana afectată poate depune la A.N.A.F., o cerere de înființare a unei comisii consultative în termen de cel mult 50 de zile de la data primirii notificării. A.N.A.F., împreună cu celelalte autorități competente ale statelor membre în cauză, înființează o comisie consultativă care adoptă o decizie privind acceptarea sau respingerea plângerii în termen de 180 de zile de la data înființării. 

În cazul în care A.N.A.F. nu a luat nicio decizie cu privire la plângere în termenul legal de 180 de zile, plângerea este considerată acceptată de către aceasta.

In toate ipotezele de mai sus (respingere, acceptare si solutionare unilaterala, acceptare cu demararea procedurii amiabile cu alte autoritati competente), sunt prevăzute dispoziţii detaliate privind numirea personalităților independente  care pot fi membre ale comisiilor de soluționare, regulamentul de funcționare al acestor comisii, informații, elemente de probă și audieri solicitate sau premise in cadrul procedurilor, costurile procedurilor, interacțiunea cu procedurile și derogările naționale, publicarea deciziilor, dispoziții speciale pentru persoane fizice și întreprinderi mici și rolul Comisiei Europene.

Gestionarea întregului proces necesită o expertiză specializată, asistență juridică și fiscală, cât si ample cunoștințe de gestionare a relației de cooperare dintre autoritatea competentă din România și comisiile consultative constituite.  

Cauzele complexe de acest gen au relevat că abordarea proiectului trebuie să fie pluridisciplinară de la început și să beneficieze de un management strategic unitar și o bună colaborare cu toate instituțiile implicate. 

Echipa KPMG va poate oferi întreg suportul necesar în gestionarea unui astfel de proces.  

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte