OUG 114/2018 - Impozite și taxe parafiscale datorate din 2019

OUG 114/2018 - Impozite și taxe parafiscale

Un număr semnificativ de măsuri fiscale anunțate de Ministerul Finanțelor la finalul anului 2018 au fost legiferate printr-o ordonanță de urgență care va produce efecte începând din 2019. Taxele sau tarifele parafiscale majorate ori nou-introduse, prorogările de termene pentru impozite a căror aplicare ar fi încetat altfel după 2018 sau facilitățile fiscale dedicate unor sectoare economice vor fi prezentate pe scurt, în acest buletin informativ, bazat pe O.U.G. 114/2018, publicată in Monitorul Oficial nr. 1116 din 29.12.2018.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Impactul imediat și direct vizează serviciile financiare și sistemul de pensii private, domeniile energie, telecomunicații, producția de țigarete și jocurile de noroc. Construcțiile reprezintă singurul domeniu beneficiar de facilități fiscale, însă firmelor din domeniu li se impune concomitent majorarea la 3.000 lei a salariului de bază minim brut garantat în plată.

Domeniul serviciilor financiare

Nou-introdusa taxă se aplică strict instituțiilor bancare, definite ca instituții de credit, persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit ale persoanelor juridice străine (in propunerea inițială, taxa ar fi fost aplicabilă și IFN-urilor ori altor instituții financiare).
Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea unor cote progresive asupra soldului activelor financiare existente la sfârșitul trimestrului de calcul. Cotele de impozitare (între 0.1% si 0.5%) se stabilesc în funcție de media trimestrială a ROBOR și depășirea pragului de referință de 2%, după cum urmează:

Media trimestrială a ROBOR, peste pragul de referință Cotă taxă pe active
<= 0,5% 0,1%
0, 51% – 1% 0,2%
1,01% - 1,5% 0,3%
1,51 - 2,0 0,4%
>2% 0,5%

Media trimestrială a ROBOR va fi stabilită de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și publicată pe site-ul acesteia.

Taxa se calculează, se declară și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează. Astfel, primul termen de declarare și de plată este 25 aprilie 2019, având ca bază soldul activelor financiare înregistrat la finele trimestrului 1 al anului 2019. Cheltuiala cu noua taxă este cheltuiala deductibilă la calculul rezultatului fiscal și, deci, la stabilirea impozitului pe profit.

În ceea ce privește regimul fondurilor de pensii administrate privat, OUG 114/2018 introduce modificări. Astfel, se specifică posibilitatea participanților la un fond de pensii privat de a opta pentru transferul contribuțiilor lor către sistemul public de pensii, dacă au contribuit cel puțin 5 ani, însă contribuțiile acumulate până la data transferului rămân la fondul de pensii privat. În plus, se specifică dreptul participanților de a se retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat, la cerere.

În ceea ce privește funcționarea fondurilor private de pensii se modifică astfel:

 • se majorează nivelul capitalului social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii privat, de la 4 milioane euro în prezent la un nivel procentual, progresiv în raport cu valoarea contribuțiilor participanților, până la 10% din valoarea contribuțiilor. Pentru anul 2019 sunt stabilite două termene limită pentru vărsarea capitalului social minim, 30 iunie și 31 decembrie 2019.
 • se diminuează semnificativ nivelul comisioanelor de administrare ce pot fi percepute de către administratorii de fonduri de pensii private. Cuantumul inițial al comisionului de administrare se reduce de la maximum 2,5% la numai 1%, din care 0,5 puncte procentuale vor fi virate la Casa Națională de Pensii Publice. Cuantumul comisionului lunar, raportat la activul net total al fondului de pensii administrat privat, se stabilește între 0,02% și 0,07% (în funcție de rata de rentabilitate a fondului în raport cu rata inflației), în timp ce până acum era de maximum 0,05% în toate cazurile.

Domeniul energetic

Impozitul special pe activitatea cu caracter de monopol din sectorul energiei electrice și al gazului natural instituit prin OG nr. 5/2013, precum și impozitul pe exploatarea resurselor naturale prevăzut de OG nr. 6/2013, se datorează până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv (în absența prevederilor OUG 114/2018, cele două impozite și-ar fi încetat aplicarea după anul 2018).

Se instituie la plată o contribuție de 2% din cifra de afaceri realizată de operatorii economici din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”). Contribuția bănească va fi colectată de către ANRE de la toți titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare și al gazelor naturale.

Ordonanța aduce modificări Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Între 1 martie 2019 și 28 februarie 2022, furnizarea de energie electrică pentru clienții casnici se realizează în condiții reglementate, de către ANRE. Similar, între 1 aprilie 2019 și 28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili. Aceștia nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la prețuri mai mari de 68 lei/MWh. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementărilor ANRE.

Domeniul telecomunicațiilor

Tariful de monitorizare perceput furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice creste, de la actualul nivel de 0,4%, la 3% din cifra de afaceri a anului anterior, cu excepția serviciilor poștale și de curierat.

Se introduc valori minimale pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin proceduri de selecție competitivă sau comparativă, egale cu 4%, respectiv 2% pentru anumite benzi de frecventa radio, din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența. Totodată, prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență în cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent, înmulțită cu numărul de ani pentru care se acordă licența.

Anumite contravenții prevăzute de legislația privind comunicațiile electronice se majorează de la 2% la 5% din cifra de afaceri, iar pentru încălcările repetate, de la 5% la 10% din cifra de afaceri. De asemenea, pentru utilizarea de frecvențe radio fără licență sau după expirarea perioadei de valabilitate, se instituie penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul. O nouă sancțiune vizează regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice. Astfel, furnizorii de rețele de comunicații electronice care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire, sunt pasibili de o amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori.

Domeniul producției de țigarete

Începând cu 1 ianuarie 2019, crește acciza totală pentru țigarete la 483,74 lei/ 1.000 țigarete. De asemenea, se modifică nivelul anual al accizelor pentru țigarete din calendarul prevăzut în Anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal.

În ceea ce privește acciza specifică, în primul trimestru al anului nivelul va fi de 372,73 lei/1.000, urmând ca până la 1 martie noul nivel al acesteia să fie aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

În plus, conform noilor modificări, nivelul accizelor nu va mai cuprinde contribuția pentru finanțarea unor contribuții pentru sănătate și cota de 1% datorată Ministerului Tineretului și Sportului.

Domeniul jocurilor de noroc

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online datorează o taxă anuală reprezentând 2% din totalul taxelor de participare, încasate lunar. Taxa trebuie declarată și plătită lunar până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare. De asemenea, se instituie in sarcina operatorilor de jocuri de noroc licențiați, în locul contribuției la fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, obligația plății unor contribuții anuale către Oficiul Național al Jocurilor de Noroc pentru finanțarea activității acestuia privind responsabilitatea socială în domeniul jocurilor de noroc. Nivelul contribuției diferă în funcție de clasa de licențiere și tipul de joc de noroc practicat, iar cuantumul este stabilit între 1.000 euro și 5.000 euro anual.

În plus, prin OUG 114/2018 se majorează taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru slot machine clasa A de la 2.600 euro la 3.600 euro si se elimina dreptul la bonificația de 10% acordată pentru plata integrală în avans a taxelor anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru cazinouri, cluburi de poker și slot machine.

Domeniul construcțiilor

Potrivit OUG 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru programul normal de lucru.

Pe de altă parte, pentru o perioadă de 10 ani, adică de la 1 ianuarie 2019 până la 31 decembrie 2028, urmează a se aplica următoarele facilități pentru salariații cu venituri de până la 30.000 lei lunar, ai angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcțiilor (lista codurilor CAEN vizate este detaliată in ordonanța), dacă realizează, pe cumulate până la finele lunii respective, cel puțin 80% din totalul cifrei de afaceri din construcții:

 • scutirea de la plata impozitului pe salarii. Un ordin care detaliază metodologia de aplicare urmează să fie emis;
 • exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, in condițiile în care persoanele rămân asigurate în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 • reducerea de la 25% la 21,25% a contribuției de asigurări sociale datorată de angajați (persoanele fiind exceptate de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat).

Firmele angajatoare beneficiază de următoarele facilități:

 • reducerea contribuției asiguratorie pentru muncă de la 2,25% la nivelul cotei de 0,34%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
 • exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă. Cu toate acestea, angajații din construcții beneficiază în continuare de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă, boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj și de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără plata corespunzătoare de către angajatori a contribuției asiguratorii de muncă.

Măsuri fiscale cu caracter general

Aspectele vizate sunt următoarele:

Clarificări în domeniul impozitului pe venit

Se specifică faptul că acei contribuabili care determină venitul net pe bază de normă de venit și au optat pentru determinarea acestuia în sistem real au obligația de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Pe de altă parte, nu au această obligație contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și nu au optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente.

Se modifică termenul de depunere a declarațiilor anuale de venit, la organul fiscal competent, de către asocieri, cu excepția celor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, de la 15 martie, la 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului.

Se completează prevederile referitoare la avantajele acordate sub forma tichetelor de masă, a voucherelor de vacanță și tichetelor de creșă, cu cele acordate sub forma tichetelor culturale, care sunt supuse impozitului pe venit dar nu sunt incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale, ca urmare a intrării în vigoare începând cu 1 ianuarie 2019 a prevederilor Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Se clarifică valoarea indicatorului salariul minim brut pe țară utilizat la stabilirea contribuțiilor sociale în cazul contractelor de muncă pentru care contribuțiile sociale sunt mai mici decât cele aferente acestui indicator, în situația în care prin hotărârea Guvernului se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară.

Se specifică faptul că veniturile din dividende luate în calcul, începând cu anul 2018, sunt cele încasate, pentru eliminarea situației în care același dividend distribuit în anii anteriori anului 2018 și care a făcut obiectul CASS în anul distribuirii, să fie luat în calcul și la stabilirea plafonului pentru anul 2018. Astfel, la stabilirea plafonului anual prevăzut pentru stabilirea CASS se iau în calcul dividendele ”distribuite și încasate începând cu anul 2018”.

Prevederi în domeniul taxei pe valoarea adăugată

A fost prelungită până la data de 30 iunie 2022 perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu anumite operațiuni prevăzute de legislația TVA, precum livrarea de cereale, transferul de certificate verzi sau furnizarea de telefoane mobile.

Se prevede faptul că asociațiile de dezvoltare intercomunitară au calitatea de persoane impozabile din perspectiva TVA pentru asigurarea serviciilor de utilități publice pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atunci când acționează în calitate de cumpărător-revânzător.

Prevederi în domeniul accizelor și a taxelor speciale

Pentru bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare, alcool etilic, țigarete și țigări de foi nu se mai datorează cota de 1% în contul Ministerului Tineretului și Sportului, iar pentru alcoolul etilic și tutunul prelucrat nu se mai datorează contribuția în contul finanțării unor cheltuieli de sănătate.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței, accizele pentru aceste categorii de produse, precum și contribuțiile sus-menționate, se plătesc integral în contul bugetului de stat, într-un singur cont, păstrându-se nivelul în Anexa 1 de la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.

O altă prevedere vizează taxele și impozitele locale. Se completează articolul 491 din Codul fiscal, în sensul obligativității consiliilor locale de a aplica valorile/cotele maxime prevăzute în Codul fiscal la calculul impozitelor și taxelor locale datorate pentru anul fiscal următor, în situația în care acestea nu adoptă hotărâri cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar.

Prevederi în domeniul activității zilierilor

Legislația privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, o modalitate de lucru avantajoasă fiscal, a fost modificată drastic prin limitarea domeniilor în care pot fi angajați zilieri la numai trei sectoare de activitate (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), astfel încât zilierii nu mai pot fi folosiți în restaurante, hoteluri, catering, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor etc. În plus, se limitează numărul de zile dintr-un an pentru prestarea acestor activități. În cazul nerespectării numărului maxim de zile în care o persoană poate presta activități în regim de zilier, s-a instituit o nouă sancțiune aplicabilă chiar zilierului (amenda de la 500 lei la 2.000 lei).

Prevederi privind plata eșalonată a obligațiilor fiscale 

Se flexibilizează regulile în materie de eșalonare la plată astfel:

 • devine posibilă includerea în eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale care constituie condiție de menținere a eșalonării la plată. Astfel, pot fi eșalonate la plată obligațiile fiscale precum și creanțele bugetare transmise spre recuperare organului fiscal exigibile în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data emiterii deciziei de eșalonare;
 • se poate solicita menținerea eșalonării la plată de două ori într-un an calendaristic și nu o dată cum este în prezent;
 • se acordă debitorului dreptul de a solicita ulterior comunicării deciziei de menținere a eșalonării la plată până la împlinirea termenului de 90 de zile, includerea în graficul de eșalonare a creanțelor fiscale pentru care s-a pierdut eșalonarea la plată precum și a creanțelor fiscale exigibile între data pierderii eșalonării la plată și data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării. Mai mult, la cererea debitorului se poate prelungi perioada de eșalonare.
 • se introduce posibilitatea amânării la plată, la cererea debitorului, a penalităților de întârziere rămase de achitat din eșalonare în cazul în care pe perioada eșalonării debitorul are garanții care să acopere obligațiile rămase de plată din eșalonare. Se creează astfel un tratament echitabil în raport cu debitorii care constituie garanții îndestulătoare la momentul acordării eșalonării la plată.

Comentariu KPMG

În aplicarea acestei ordonanțe, urmează a se emite diverse norme metodologice, de natură să clarifice modul în care contribuabilii calculează, declară și plătesc impozitele, taxele, contribuțiile și tarifele parafiscale introduse sau modificate prin acest act normativ. KPMG va comunica respectivele clarificări cu promptitudine.

©2024 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte