Noi prevederi fiscale intră în vigoare din al doilea trimestru al anului 2018

Noi prevederi fiscale din al doilea trimestru al anului

Printr-o ordonanță de urgență intrată în vigoare pe 30 martie 2018 (O.U.G. 25/2018) s-au modificat Codul fiscal și Codul de procedură fiscală. Principala noutate fiscală o reprezintă instituirea dreptului de a opta, începând cu trimestrul al doilea al anului 2018, între regimul impozitului pe venitul microîntreprinderilor și regimul impozitului pe profit. Dreptul la opțiune este acordat companiilor din România care îndeplinesc anumite condiții. În plus, microîntreprinderilor li se dă posibilitatea de a acorda sponsorizări deductibile fiscal din impozitul datorat.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Modificările Codului Fiscal privind impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, TVA și accize

Introducerea opțiunii de plată a impozitului pe profit pentru firmele care sunt în prezent obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Se reglementează, prin această ordonanță, posibilitatea acordată microîntreprinderilor, începând cu al doilea trimestru al acestui an, de a opta pentru plata impozitului pe profit, cu îndeplinirea cumulativă a două condiții:

 • să constituie și să mențină un nivel de capital social minim de 45.000 lei (aprox. 10.000 euro) și
 • să aibă cel puțin 2 salariați.

În acest context, sunt stabilite și reguli în cazul în care numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul reîndeplinirii condiției de 2 salariați în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor.

Acordarea unui credit fiscal pentru sponsorizare și în cazul firmelor obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Conform noii ordonanțe, devine posibilă scăderea din impozitul datorat de către microîntreprinderi a cheltuielilor cu sponsorizarea, care au ca scop susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, se reportează în următoarele 28 de trimestre consecutive.

Declararea beneficiarilor sponsorizărilor, actelor de mecenat, burselor private de către firmele care beneficiază de credit fiscal

Se instituie obligația de a-și declara beneficiarii în sarcina contribuabililor care efectuează sponsorizări/ acte de mecenat ori acordă burse private și care scad aceste sume din impozitul datorat. Potrivit legiuitorului, măsura are ca scop monitorizarea și controlul sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit, astfel încât să se asigure cheltuirea fondurilor primite de beneficiari numai în scopul pentru care aceștia s-au înființat sau în scopul pentru care au fost alocate, după caz.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit – facilitatea aplicată nu se pierde dacă activele în care s-a investit sunt scoase din patrimoniu obligatoriu, conform legii

Facilitatea privind profitul reinvestit nu se va pierde într-o situație nou specificată de legiuitor. Astfel, atunci când contribuabilii care au aplicat scutirea au obligația scoaterii activelor din patrimoniu conform unor dispoziții legale, aceștia sunt exonerați de obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică. Fără această exonerare, contribuabilii afectați ar fi fost obligați la recalcularea impozitului pe profit și plata de creanțe fiscale accesorii. Noua prevedere este de relevanță imediată în ceea ce privește obligativitatea înlocuirii aparatelor de marcat electronice fiscale din dotare, indiferent de data achiziției acestora, prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 91/2014.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice – noi obligații și drepturi

Dintre principalele modificări aduse de această nouă Ordonanță enumerăm:

 • Includerea în categoria veniturilor cu reținere la sursă a impozitului pe veniturile din activitățile independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii.
 • Acordarea dreptului contribuabililor de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat după cum urmează:
  • În cotă de 2% în vederea susținerii entităților nonprofit ce se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și în cazul acordării de burse private, conform legii; sau
  • În cotă de 3,5 % în vederea susținerii entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Obligația calculării și plății acestei sume revine organului fiscal competent pe baza declarației unice 212 depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Pentru categoriile de venituri cu reținere la sursă a impozitului, contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei de către plătitorii de venituri până la termenul de plată a impozitului. Procedura de aplicare a acestor prevederi se va stabili prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Alte modificări introduse de ordonanță sunt:

 • devansarea termenului până la care se stabilesc normele de venit pentru activitățile agricole de la 15 februarie la 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit, stabilite de către entitățile publice mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
 • Includerea contractelor de activitate sportivă în baza de calcul pentru încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară pentru calculul contribuției de asigurări sociale, alături de veniturile nete și/sau normele anuale de venit din activități independente și veniturile nete din drepturi de proprietate intelectuală.

Clarificarea regimului TVA aplicabil operațiunilor efectuate în cadrul proiectelor de cercetare – dezvoltare și inovare

Ordonanța introduce prevederi exprese de clarificare a regimului TVA aplicabil acestor operațiuni, prevederi ce precizează că operațiunile nu se cuprind în sfera TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane. În situația în care rezultatele cercetării se transferă altei persoane, însă, în vederea determinării regimului TVA aplicabil, este necesară o analiză de la caz la caz, pentru a stabili dacă operațiunile respective reprezintă livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate cu plată în sensul TVA.

Reducerea cu 10% a nivelului accizelor pentru transportatorii de mărfuri și persoane

Modificările aduse Codului fiscal de către această ordonanță vizează și transportatorii de mărfuri și persoane, care pot beneficia de un nivel redus al accizei la motorină. Acest nivel al accizei este stabilit prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respectiv 217,31 lei/tona, a nivelului standard prevăzut al accizei - 1.838,04 lei 1.000 litri, respectiv 2.175,24 lei/tona. Această reducere se va realiza prin restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat, către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană.

Condițiile pentru autorizarea antrepozitarilor se completează

Totodată, prin OUG 25/2018 se introduce și o condiție suplimentară pentru autorizarea persoanelor care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, și anume aceea de a nu înregistra obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de A.N.A.F.

Modificarea Codului de Procedură Fiscală 

În materie de procedură fiscală, principalele noutăți aduse de această ordonanță de urgență sunt următoarele:

 • Se va proceda la rambursarea T.V.A. cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale și în cazul deconturilor cu sume negative cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii care beneficiază de o eșalonare la plată acordată în conformitate cu prevederile noului Cod de procedură fiscală;
 • În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, pentru obligațiile fiscale principale eșalonate la plată, se vor datora dobânzi doar după finalizarea eșalonării la plată sau, după caz, la data pierderii valabilității eșalonării la plată;
 • Se introduc modificări în privința condițiilor cumulative care trebuie să fie îndeplinite pentru încadrarea debitorilor care solicită acordarea unor eșalonări la plată în categoria celor cu risc fiscal mic, în sensul clarificării și flexibilizării acestora.

Modificările aduse prin dispozițiile acestei ordonanțe sunt aplicabile în cazul cererilor și deconturilor depuse după intrarea acesteia în vigoare.

De asemenea, prin intermediul ordonanței a fost prorogată până la data de 1 august 2018 intrarea în vigoare a prevederii din noul Cod de procedură fiscală potrivit căreia competența de administrare a obligațiilor fiscale a contribuabililor mijlocii, inclusiv a sediilor secundare ale acestora, urmează să le revină organelor fiscale constituite la nivel județean sau al mun. București. Prevederea urma inițial să se aplice începând cu data de 01 aprilie 2018.

Comentariu KPMG

Unele dintre modificările introduse reprezintă clarificări necesare și acordarea unor opțiuni sau drepturi așteptate de mediul de afaceri. Introducerea acestor modificări de regim fiscal în timpul anului și nu de la începutul acestuia ar putea ridica, însă, dificultăți în ceea ce privește înțelegerea și interpretarea corectă a regulilor tranzitorii sau de aplicare în timp a normelor incidente.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte