Simplificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit și contribuțiilor sociale

Sistemul de declarare și plată a impozitului pe venit

Printr-o ordonanță de urgență intrată în vigoare pe 23 martie 2018, s-a modificat Codul fiscal în sensul introducerii unei declarației unice și stabilirii termenelor de depunere, respectiv de plată, a impozitului pe venit și contribuțiilor sociale datorate de persoane fizice. Plățile anticipate, pe baza veniturilor estimate, nu mai sunt obligatorii, dar efectuarea lor opțională aduce o bonificație fiscală contribuabilului. Alte măsuri fiscale prevăzute de ordonanță vizează aspecte cum ar fi reținerea la sursă a impozitului pe venitul din drepturi de proprietate intelectuală, scutirea de la plata CAS și a CASS pentru aceste venituri în cazul salariaților, introducerea unei contribuții minime la asigurările sociale de sănătate. Alte modificări asupra Codului Fiscal au fost introduse de Legea nr. 72 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017, publicată tot în Monitorul Oficial din 23 martie 2018.

1000
Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Modificarea Codului Fiscal privind simplificarea obligațiilor declarative și de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale

În data de 14 martie 2018 a fost aprobată de către Guvern Ordonanță de Urgență (în continuare „Ordonanța”) privind măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative: Legea 207/2015 privind Codul Fiscal, Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018.

Cele mai semnificative modificări sunt cele care vizează Codul Fiscal.

Impozitul pe venitul din drepturile de proprietate intelectuală se va reține la sursă de către platitorul de venit

În primul rând, aria veniturilor din activități independente a fost modificată. Concret, au fost excluse din această categorie veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și a fost introdus un capitol distinct în cadrul căruia această categorie de venituri este tratată separat.

Se includ în această categorie de venituri veniturile din drepturi de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Astfel, conform modificărilor aduse de Ordonanță, începand cu data de 23 martie 2018, pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul pe venit este reținut la sursă de către plătitorul de venit. Nu au această obligație plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală care efectuează plăți către asocieri fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii. În acest caz plata se face de către fiecare asociat pentru venitul său propriu.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoane fizice din drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018, inclusiv și data intrării în vigoare a Ordonanței se aplică următoarele reguli:

  • Contribuabilii calculează venitul net aferent anului 2018, pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau a sistemului real, determină și plătesc impozitul aferent anului 2018 până pe 15 martie 2019;
  • Plățile anticipate reținute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018.

Simplificarea sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

Principalul punct de interes al Ordonanței vizează implementarea unor modalități de simplificare a sistemului de declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice. În acest sens, articolele referitoare la diferitele categorii de venituri și contribuții sociale existente au fost adaptate astfel încât să reflecte noua modalitate de declarare.

Introducerea declarației unice și stabilirea termenelor de depunere, respectiv de plată

Mai exact, este introdusă o declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru diverse categorii de venituri (e.g. venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală acolo unde impunerea nu este finală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din alte surse etc.). Această declarație se completează și include fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației unice va fi aprobat prin ordin al președintelui A.N.A.F. în 30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonanței.

Declarația se depune pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an, prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Ordonanța prevede că în anul 2018 declarația se poate depune și pe suport hârtie.

Pentru veniturile estimate pentru anul 2018 si veniturile realizate în anul 2017, termenul de depunere vizat este 15 iulie 2018. Începând cu anul 2019, declarația trebuie depusă până pe 15 martie. Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal pentru care impozitul nu se percepe prin reținere la sursă trebuie să depună declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Termenul de plată stabilit este 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului, însă contribuabilii vor avea posibilitatea de a efectua plăți anticipate oricând pe parcursul anului.

Acordarea unor bonificații pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale estimate
Odată cu aceste modificări a fost introdus un sistem de bonificații pentru persoanele care achită integral obligațiile fiscale estimate. Bonificația se determină de contribuabil (se înscrie în mod distinct în declarația unică), iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Începând cu anul 2019, nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație vor fi stabilite anual prin legea bugetului de stat. Aceste bonificații se aplică atât pentru impozit cât și pentru contribuții sociale.

Pentru impozitul pe venit, pentru anul 2018 se acordă următoarele bonificații ce pot fi cumulate:

  • Pentru depunerea declarației prin mijloace electronice până la 15 iulie 2018 se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019;
  • Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificația de 5% din impozitul pe venitul anual estimat dacă plata este efectuată integral până la 15 decembrie 2018.

Prin intermediul acestei declarații, contribuabilii își vor determina obligațiile fiscale datorate, în mod independent și transparent, fără ca autoritățile fiscale să intervină prin emiterea deciziilor de impunere. Cu toate acestea, pentru veniturile realizate în cursul anului 2017, autoritățile fiscale vor stabili impozitul anual datorat prin emiterea deciziilor de impunere.

Contribuabilii care obțin venituri din străinătate trebuie să le declare în declarația unică până la 15 martie a anului următor celui de realizare a veniturilor. Totodată, este reglementată și procedura de evitare a dublei impuneri pentru acele persoane care realizează venituri din străinătate și sunt îndreptățite la credit fiscal. Astfel, creditul fiscal va fi stabilit de către contribuabil, cu mențiunea că persoana în cauză va fi nevoită să facă dovada plății impozitului pe venit în străinătate.

O nouă modalitate de redirecționare a sumei de 2% din impozitul pe veniturile salariale pentru susținerea entităților non-profit și unităților de cult

O altă modificare adusă face referire la redirecționarea sumei de 2% din impozitul pe veniturile salariale. Mai exact, contribuabilii vor putea opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei de până la 2% din impozitul pe venit direct de către angajator. Opțiunea va fi stabilită în scris și odată aleasă, va rămâne valabilă pentru cel mult 2 ani.

Schimbări în sfera contribuțiilor sociale

Potrivit Codului fiscal, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală contribuția de asigurări sociale va fi datorată dacă acestea estimează pentru anul curent venituri nete cumulate cel puțin egale cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară (în prezent, plafonul este de 22.800 RON). Chiar și în cazul în care veniturile se situează sub acest plafon, contribuabilii pot opta pentru plata acestei contribuții, în acest caz baza de calcul fiind venitul ales, cel puțin egal cu plafonul de 22.800 RON.

Nu vor mai datora contribuția la asigurările sociale cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală dar sunt și salariați

Conform prezentei Ordonanțe, însă, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală nu se mai datorează contribuția de asigurări sociale de către persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pensionari și persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor.

În cazul persoanelor fizice care nu se încadrează în excepția de mai sus și care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, contribuția de asigurări sociale este reținută la sursă de către plătitorul de venit (în cazul în care veniturile obținute de la un plătitor depășesc plafonul stabilit de lege). În cazul în care veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt obținute de la mai mulți plătitori și însumate depășesc 12 salarii minime brute, plătitorii de venit nu au obligația reținerii la sursă a contribuțiilor, iar contribuabilul are obligația depunerii declarației unice.

Introducerea unei contribuții minime la sănătate, când venitul brut realizat este sub 12 salarii minime sau dacă persoana optează astfel

Ca și până în prezent, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru alte categorii de venituri în afara celor salariale (e.g. venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse) va fi datorată la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară de către persoanele care estimează venituri cumulate cel puțin egale cu 12 salarii minime brute. Potrivit Ordonanței, însă, în situația în care persoana fizică a realizat un venit anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime, aceasta datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază egală cu 6 salarii minime brute.

De asemenea, este precizată posibilitatea de a opta pentru plata contribuției dacă veniturile se află sub plafonul a 12 salarii minime sau nu realizeaza venituri de natura celor mentionate mai sus, baza de calcul fiind diferită în funcție de data la care este depusă declarația: 6 salarii minime brute dacă declarația este depusă până la termen sau o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația, dacă declarația este depusă ulterior termenului legat de depunere.

Persoanele fizice care nu realizează venituri și care nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorează contribuția la o bază egală cu 6 salarii minime.

Nu vor mai datora contribuția la asigurările sociale de sănătate cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală dar sunt și salariați

Odată cu acestă Ordonanță sunt incluse în spera persoanelor exceptate de la plata contribuțiilor sociale de sănătate persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Plătitorii de venit cu regim de reținere la sursă a impozitelor vor depune declarațiile pe beneficiar de venit până la 31 ianuarie al anului următor
O altă modificare adusă de Ordonanță prevede ca plătitorii de venit cu regim de reținere la sursă a impozitelor, cu excepția veniturilor din salarii și asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocierea cu persoane juridice, au obligația să depună o declarație pentru fiecare beneficiar de venit până la 31 ianuarie a anului curent pentru anul anterior.

Alte modificări ale Codului Fiscal introduse prin Legea nr. 72 privind aprobare Ordonanței Guvernului nr. 25/2017

În Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie, a fost aprobată cu modificări Ordonața Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal.

Printre modificările aduse, cu impact în zona de impozit pe venit și contributii sociale este faptul că în cazul primelor de asigurare voluntara de sănătate și a serviciilor medicale de tip abonament, a fost eliminata prevederea “acordate conform Legii 95/2006”. Prin urmare, facilitatea fiscală a neincluderii în baza de calcul a impozitului pe venit și a contributiilor sociale obligatorii, nu mai este condiționată de acordarea acestor beneficii (prime de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale de tip abonament) conform Legii nr. 95/2006 - Legea sănătății. Limita de 400 de EUR/an este menținută.
 

Comentariu KPMG

Termenul de declarare propus de autorități poate crea dificultăți pentru acele persoane care sunt supuse dublei impozitări și care au drept la credit fiscal întrucât majoritatea statelor emit decizii de impunere ulterior datei de depunere în România a declarației unice. Astfel, vor exista situații în care contribuabilii nu vor putea determina creditul fiscal și nu vor putea face dovada plății impozitului pe venit plătit în străinătate până la data de depunere a declarației unice în România (i.e. 15 martie).

Imediat ce va fi aprobat prin ordin al președintelui A.N.A.F. modelul și conținutul declarației unice vom reveni cu noi detalii.

©2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://kpmg.com/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte