Tara von Neudorf

Este un artist român contemporan. A facut parte dintr-un grup de tineri artiști români care contestau genul de arta traditionala promovata de Uniunea Artiștilor Plastici din țară. La sfârșitul anilor 1990, au apelat la forumuri private pentru libertatea de exprimare artistică pe care o căutau. Temele abordate de acești artiști sunt, în cuvintele Dianei Dochia: „subiecte sensibile care țin de societatea românească post-totalitară și [în primul rând] probleme precum sexualitatea, corupția, religia, războiul și politicienii. Toate aceste probleme au fost considerate tabu în timpul comunismului. Conform criteriilor și mentalităților comuniste, arta nu trebuia să provoace, să intrige sau să pună întrebări.”

 

Mijloacele de exprimare preferate de Tara sunt markerul negru și vopseaua roșie, iar cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt realizate pe hărți și afișe educaționale vechi din epoca comunistă.

Spațiul său de creație este „periferia” Europei, dar face referire și la geopolitica artei. Opera sa este impregnată de contextul locului de unde provine și lucrează – Transilvania. Contextul local este punctul său de plecare pentru narațiunile sale artistice despre identitate, istoria dificilă, coexistența culturilor, răni nevindecate și golul orașelor și satelor acum depopulate. Cuvintele cheie asupra cărora se concentrează activitatea sa artistică sunt enunțate într-una dintre lucrările din celebra sa serie „România Neagră”: corupție, sărăcie, comunism, prostie, rasism, teroare, minciuni, birocrație, dizabilitate, lăcomie și disperare (RO, 2005). El comentează relațiile dintre România și Uniunea Europeană, predă istoria comunistă și scoate la iveală paginile sângeroase ale marilor ideologii, folosind imagini precum hărți, cărți sacre și simboluri religioase, steaguri, date, locuri de tortură și locuri de martiriu, tancuri, sloganuri media și sânge. Tara vorbește despre probleme importante, fundamentale, în tonuri puternice și culori decisive. Dr Monika Rydiger, unul dintre curatorii expoziției lui Tara, din Cracovia, Polonia, spune:

„Complexitatea artei lui Tara este sporită de cunoștințele și conștientizarea sa istorică uimitoare și de atitudinea sa absolut intransigentă față de orice fel de manipulare politică și strategii totalitare. Hărțile sale, cu calitățile lor formale remarcabil de puternice și expresive, dezvăluie acest lucru cu o forță dublată. Faptul că Tara (von Neudorf) s-a născut în Transilvania nu este lipsit de semnificație. În contextul istoriei confuze și dureroase a acestei regiuni, hărțile sale capătă semnificație ca o cartografie a căutării identității pierdute". 

Is a contemporary Romanian artist. He was part of a group of young Romanian artists who contested the traditional brand of art represented by the country's Union of Visual Artists. In the late 1990s they turned to non-public forums for the freedom of artistic expression they sought. The themes addressed by these artists are, in the words of Diana Dochia: "Sensitive subjects pertaining to post-totalitarian Romanian society and [in the first place] issues such as sexuality, corruption, religion, war, and politicians. All these issues had been considered taboo during communist times. According to the communist criteria and mentalities, art was not supposed to challenge, intrigue or ask questions."

 

Tara's favorite media are black marker pen and red paint, and his best-known works are made on old communist-era schoolroom maps and educational posters.

His creative space is the "periphery" of Europe, but he also references the geopolitics of art. His work is suffused with the context of the place where he comes from and works – Transylvania. The local context is his starting point for his artistic narratives about identity, difficult history, the co-existence of cultures, unhealed wounds, and the emptiness of now depopulated towns and villages. The keywords on which his artistic work focuses are enunciated in one of the works in his famous series “Black Rumania”: corruption, poverty, communism, stupidity, racism, terror, lies, bureaucracy, disability, greed, and despair (RO, 2005). He comments on the relations between Romania and the European Union, teaches communist history, and lays bare the bloody pages of grand ideologies, using images such as maps, sacred books and religious symbols, flags, dates, places of torture and sites of martyrdom, tanks, media slogans, and blood. He talks about important, fundamental issues in strong strokes and decisive colors. Dr Monika Rydiger, one of the curators of Tara's exhibition in Krakow, Poland, says:

"The complexity of Tara's art is enhanced by his astonishing historical knowledge and awareness and his absolutely uncompromising stance on any kind of political manipulation and totalitarian strategies. His maps, with their remarkably powerful, expressive formal qualities, reveal this with redoubled force. The fact that Tara (von Neudorf) was born in Transylvania is not without significance. In the context of the confused and painful history of this region, his maps take on significance as a cartography of the quest for lost identity."