Radu Comșa

Artist contemporan român născut în 1975 la Sibiu, România care în prezent trăiește și lucrează în Cluj-Napoca, România. Comșa își transcrie ideile și gândurile prin intermediul obiectelor pe care el le creează și care necesită diferite suporturi materiale astfel încât el variază de la pictură la gravuri, sculptură și instalații. Cea mai recentă lucrare a să este marcată de forme geometrice și culori primare implementând o abordare conceptuală a procesului de creație al picturii. Că urmare, o abstracție radicală și sistematică se găsește și este tradusă – sau mai bine zis transcrisă – în aceste obiecte artistice care plutesc între pictură și sculptură. Radu Comșa este unul dintre principalii reprezentanți ai scenei de artă contemporană din Cluj, România.

Încorporând divagări, extracții, referințe, „transcripțiile” lui Radu Comșă (de la un material la altul, de la o formă la alta, de la un cadru conceptual la altul) se referă la obiectul de artă că o formă de replică intelectuală a propriului design al artistului. gânduri. Trancrierile sale schematice (plăci din beton turnat sau obiecte de pictură mixte-media informate de interesul său pentru arhitectura modernistă, poezia concretă și muzica atonală) funcționează că morfeme vizuale care se așteaptă să se ciocnească și să elibereze în continuare sens suplimentar.

Cu seria să de picturi - „Proporția de aur” - artistul încearcă să transforme indicatorii cantitativi de rată ai aritmeticii, știința numerelor, în gusturi calitative de culoare. Folosește metode legate de soluțiile tehnologice moderne, precum imprimarea, cromo-fototipul sau serigrafia. În ciuda tuturor aparențelor, își pictează lucrarea manual, cu o atenție extremă, similar cu tehnica picturii batik. Nu ține cont de pictura tradițională și nu folosește o pastă uleioasă, amestecată, ci își atinge pânza cu o viziune sublimată, mai conceptuală a culorilor: pictează culorile primare pure, diluate, dar neamestecate, într-o proporție stabilită una peste alta, procesul de derivare a culorii venind. prin schimbarea culorii, aberație cromatică.

Romanian contemporary artist residing and working in Cluj-Napoca, Romania. Comșa is a visual artist creating objects as a transcript from his ideas, working in painting, printmaking, sculpture and installation. Born in 1975 in Sibiu, Romania, his most recent work is marked by geometric shapes and primary colours implementing a conceptual approach to the creative process of painting. As a result, a radical and systematic abstraction emerges and is translated – or rather transcribed – into these artistic object hovering between painting and sculpture. Radu Comșa is one of the main representatives of the contemporary art scene in Cluj, Romania.

Incorporating divagations, extractions, references, Radu Comsa's 'transcriptions' (from one material to another, from one shape to another, from one conceptual frame to another) are referring to the art object as a form of intellectual replica of the artist's own design of thoughts. His diagrammatic transcriptions (plates of cast concrete or mixed-media painting-objects informed by his interest in modernist architecture, concrete poetry, and atonal music) operate as visual morphemes expected to collide and further release extra meaning.

With his painting-series - "Golden Ratio" - the artist tries to transform the quantitative rate indicators of arithmetic, the science of numbers, into qualitative colour-tastes. He uses methods doser to modern technological solutions, such as printing, the chromo-phototype, or serigraphy. Despite all appearances, he paints his work by hand, with extreme attention, similarly to the technique of batik painting. He disregards traditional painterliness and uses not an oily, mixed paste, but touches his canvas with a sublimated, more conceptual colour vision: he paints the diluted but unmixed, pure primary colours in a set proportion over one another, the colour-derivating process coming into being by colour-shifting, chromatic aberration.