Florin Mitroi

Florin Mitroi a fost un artist vizual român. Cariera pedagogică pe care a urmat-o după absolvire a fost prodigioasă, Florin Mitroi fiind cadru didactic la Universitatea Națională de Arte din București între anii 1961 și 2002 (din 1992 a fost profesor și a condus grupe de pictură).

Florin Mitroi a studiat pictura la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București cu profesorul Catul Bogdan în perioada 1955-1961. Începând cu anul 1961 a fost Asistent la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. Din 1968 a devenit Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar mai târziu membru al Comisiei de acordare a premiilor U.A.P. pentru pictură. Între anii 1992-2002 Florin Mitroi a fost Profesor la Departamentul de Pictură în cadrul Facultății de Arte Plastice a Universității de Arte din București.

Tim Ackermann: „Este greu de spus dacă Florin Mitroi s-a văzut el însuși ca artist politic. Oamenii care îl cunoșteau îl descriu ca liniștit, închis, retras în sine. În România anilor cincizeci tocmai existența privată era politică. Deoarece el ca pictor nu a vrut să fie un realist socialist și deoarece a refuzat să picteze tablouri propangandistice pentru stat, a fost șicanat de securitate. Mitroi a murit în 2002. S-ar fi dorit ca el să fi fost descoperit încă din timpul vieții. In exilul interior, a comprimat arta sa din ce în ce mai mult. Cu capetele lor pleșuve și ochii cu marginile umbrite, figurile lui par înrudite cu fețele măștilor lui Picasso. Lui Mitroi îi sunt suficiente puține trăsături de penel, pentru a conferi acestor figuri (fețe) o expresivitate enormă – o expresie din cele mai întunecate grote de catran ale sufletului. În câteva tablouri el lasă să plutească amenințător securi sau spade deasupra capetelor. Stilul grafic al lui Mitroi, tehnica în tempera învechită și aplicarea ocazională a foii de aur amintesc de pictura vechiului Bizanț. Sunt icoane pe care artistul le-a creat. Icoane ale celei mai adânci tristeți.

Florin Mitroi a pictat pe cei mai triști oameni din tot Bucureștiul și i-a ținut ascunși în atelierul său. Guri liniare, ochi ca văi adânci și tulburi, brațe care atârnă resemnate pe lângă propriul corp îngust – pe tablourile lui Florin Mitroi doar culorile singure luminos pastelate afirmă viața; restul este ură, ipocrizie și deznădejde.” 

Florin Mitroi was a Romanian visual artist. The educational career he followed after graduation was prodigious, Florin Mitroi being a teacher at the National University of Arts in Bucharest between 1961 and 2002 (since 1992 he was a teacher and led painting groups).

Florin Mitroi studied painting at the Institute of Fine Arts "Nicolae Grigorescu" in Bucharest having Catul Bogdan as a master in the period 1955-1961. Starting with 1961, he was an Assistant at the "Nicolae Grigorescu" Fine Arts Institute in Bucharest. From 1968 he became a Member of the Union of Visual Artists from Romania, and later a member of the U.A.P. Awarding Commission. for painting. Between 1992-2002 Florin Mitroi was a Professor at the Department of Painting at the Faculty of Fine Arts of the University of Arts in Bucharest.

Tim Ackermann: "It's hard to say whether Florin Mitroi saw himself as a political artist. People who knew him describe him as quiet, withdrawn, reclusive. In the Romania of the fifties, private existence was political. Because he as a painter did not want to be a socialist realist and because he refused to paint propaganda pictures for the state, he was harassed by security. Mitroi died in 2002. Everyone wishes he had been discovered during his lifetime. Mitroi, in inner exile, compressed his art more and more. With their bald heads and shadow-rimmed eyes, his figures seem akin to the faces of Picasso's masks. Mitroi only needs a few brushstrokes to give these figures (faces) enormous expressiveness – an expression from the darkest tar pits of the soul. In several paintings he lets scythes or swords float menacingly above their heads. Mitroi's graphic style, aged tempera technique and occasional application of gold leaf are reminiscent of ancient Byzantine painting. They are  that the artist created. Icons of the deepest sadness.

Florin Mitroi painted the saddest people in all of Bucharest and kept them hidden in his workshop. Linear mouths, eyes like deep and murky valleys, arms that hang resignedly beside their own narrow body – in Florin Mitroi's paintings only bright pastel single colors affirm life; the rest is hatred, hypocrisy and hopelessness.”