Novi zakon o porezu na promet nepokretnosti

Novi zakon o porezu na promet nepokretnosti

Nov Zakon o porezu na promet nepokretnosti (Zakon) je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 36/2013 od 26. jula 2013. godine.

1000

1. januara 2014. godine počinje primjena novog Zakona o porezu na promet nepokretnosti

Nov Zakon o porezu na promet nepokretnosti (Zakon) je objavljen u Službenom listu Crne Gore broj 36/2013 od 26. jula 2013. godine.

Zakon počinje da se primjenjuje od 1. januara 2014. godine i danom primjene Zakona prestaje da važi stari Zakon o porezu na promet nepokretnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 69/03 i 17/07).

Želimo da podsjetimo na najznačajniju izmjenu koju donosi nov Zakon o porezu na promet nepokretnosti, a to je uvođenje sistema samooporezivanja. Naime, od 1. januara 2014. godine, porez na promet nepokretnosti plaća se po sistemu samooporezivanja. Poreski obveznik je dužan da obračuna porez, podnese poresku prijavu i plati porez u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze (dana zaključenja ugovora itd).

Do 31. decembra 2013. godine, porez se plaća na osnovu rješenja Poreske uprave.

Novim Zakonom je propisano da će se postupci utvrđivanja poreske obaveze započeti prije 31. decembra 2013. godine okončati po novom Zakonu, ako je to povoljnije za poreskog obveznika.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

KPMG Poresko-pravno odjeljenje
 

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us