Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Készült: 2021.01.20.

Magyar Ügyvédi Kamara által akkreditált képzési helyként az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésével kapcsolatos adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült.

“KPMG”, “mi”, “miénk”, “nekünk” alatt az angol “private English company limited by guarantee” társasági formában működő KPMG International Limeted-et („KPMG International”) és/vagy a KPMG hálózat független tagtársaságai közül egy vagy több, a KPMG International kapcsolt vállalkozását kell érteni.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató alatt a KPMG magyarországi tagvállalatai közül az alábbit értjük:

Adatkezelő:

KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda („KPMG” vagy „Ügyvédi Iroda”)

Székhely:

1134 Budapest, Váci út 31.

E-mail cím:

legalacademy@kpmg.hu

Nyilvántartja:

Budapesti Ügyvédi Kamara

Nyilvántartási szám:

3502

Adószám:

18147995-2-41

Honlap cím:

www.kpmg.hu

Telefonszám:

+36 1 887 7100

KPMG elkötelezett a titoktartás és a személyes adatok védelme mellett. Ennek az alapvető kötelezettségnek a részeként a KPMG köteles az általa gyűjtött személyes adatoknak megfelelő védelmet biztosítani és azokat megfelelően kezelni(a továbbiakban úgyis, mint „személyes adat”, „személy azonosításra alkalmas adat”).

Jelen Tájékoztatót a KPMG készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

1.      Adatkezelések

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatokhoz való hozzáférés

Szakmai tanfolyamok, konferenciák szervezése, képzések folytatása az ügyvédi kamarai szabályok szerint továbbképzésre kötelezettek számára, ennek keretében nyilvántartás vezetése, kreditpont igazolása, résztvevők bejelentése az Ügyvédi Kamarához.

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (a Magyar Ügyvédi Kamara, illetve az illetékes területi kamara által előírt, továbbá az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat és annak módosításai alapján).

 

Az Ügyvédi Iroda által szervezett képzéseken résztvevők személyes adatai, így különösen: név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, KASZ szám, kreditpontok, aláírás.

 

tanfolyamok szervezésével kapcsolatos személyes adatok, így különösen: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.

Oktatók adatai: név, e-mail cím, telefonszám, KASZ szám és szakterület, valamint a vállalt képzések témái, oktatási referenciái.

Az Ügyvédi Iroda által szervezett tanfolyamokon, konferenciákon résztvevők adatait a továbbképzési időszak megszűnésétől (2024. december 31.) számított 5 évig kezeli.

Az Ügyvédi Iroda, mint akkreditált képzési hely a területileg illetékes ügyvédi kamara felhívására a továbbképzési időszak alatt és azt követő 5 éven át köteles igazolni a megszerzett kreditpontjait, illetve a továbbképzési kötelezettsége teljesítését.

A díjköteles tanfolyamok, konferenciák számlái és számlázási adatai a Számviteli törvény szerinti 8 évig kerülnek megőrzésre (Számvtv. 168-169. §)

Hozzáférésre jogosultak: az oktatást végző, valamint az oktatást szervező ügyvédek.

Képzéssel kapcsolatos megkeresések kérdések és panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett, jogi személy esetén a kapcsolattartó önkéntes hozzájárulása).

 

- a kapcsolattartáshoz szükséges adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám, beosztás, képviselt cég, szervezet neve),

- a megkeresésben foglalt egyéb személyes adatok.

hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában, a megkeresés megválaszolásától számított 5 év (Ptk. 6:22. § (1) bek.)

Hozzáférésre jogosultak: a megkeresés, illetve a kérdés, panasz megválaszolásában részt vevő ügyvédek és ügyvédjelöltek.

Regisztráció a weboldalon képzésre való meghívó küldésére

GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett, jogi személy esetén a kapcsolattartó önkéntes hozzájárulása).

 

név, e-mail cím, cégnév

hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában, legfeljebb a továbbképzési időszak végégig (2024. december 31-ig).

Hozzáférésre jogosultak: a KPMG hírlevelek küldéséért felelős munkatársai

Visszterhes képzések esetén Számviteli törvény szerinti bizonylatok megőrzése, nyilvántartás vezetése

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (Számviteli törvény szerinti előírás alapján)

Számviteli törvény szerinti számviteli bizonylatok

legalább 8 évig (Számvtv. 169. § (1) bek.)

Hozzáférésre jogosultak: a KPMG számviteli feladatok ellátásáért felelős munkatársai

Felnőttképzési törvény szerinti nyilvántartás vezetése Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő adatbejelentés.

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (Felnőttképzési törvény szerinti előírás alapján)

Képzési tevékenység bejelenése kapcsán:

képviselő neve, beosztása, anyja neve, születési helye, ideje, megbízatása ideje kapcsolattartó e-mail címe, telefonszáma

Oktatók foglalkoztatására vonatkozó, képzések megvalósítását igazoló dokumentum (jelenléti iv, szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentum), képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok, képzési program, személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések,

FAR rendszeren keresztül adatszolgáltatási kötelezettség alá esik: képzés neve, jellege, óraszáma, kezdő és utolsó napja, - visszterhes képzés esetén képzési díj mértéke, költségviselője

A képzésben részt vevő személyek adatainak bejelenése kapcsán: személyazonosító adatok, oktatási azonosító szám, email cím, legmagasabb iskolai végzettség képzésen való részvételt, vizsga letételét igazoló dokumentumok, visszaterhes képzés esetén fizetést igazoló iratok.

A képzési tevékenység kapcsán  adatokat - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított 8. év utolsó napjáig kell megőrizni.

 

A képzésben résztvevő személlyel kapcsolatos adatokat a felnőttképzési szerződés (ráutaló magatartással történő) megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig kell megőrizni.

Hozzáférésre jogosultak: az oktatást végző, valamint az oktatást szervező ügyvédek.

Elégedettségmérés

GDPR 6. cikk (1) c) pont (Felnőttképzési tv. vhr. előírása szerint

e-mail cím

 

 

felnőttképzési (ráutaló magatartással történő) megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig

Hozzáférésre jogosultak: oktatást szervező ügyvédek, ügyvédi iroda adminisztratív feladatait ellátó munkatársai

 

2.      Személyes adatok megosztása és továbbítása

2.1. Adattovábbítás a KPMG tagvállalatainak hálózatán belül

Megosztjuk az Ön személyes adatát más, a KPMG hálózat tagvállalataival és a KPMG International-val, amennyiben a KPMG tagtársaságai biztosítanak szolgáltatásokat nekünk és Önnek, például az IT rendszerek hostingja és támogatása, az ügyfélmegbízások asszisztálása és minden más kapcsán, amit a KPMG üzleti tevékenységének folytatása megkövetel.

2.2. Adattovábbítás harmadik személyek, adatfeldolgozók és adatkezelők részére

A KPMG nem oszt meg személyes adatot harmadik személyekkel, adatfeldolgozókkal, vagy adatkezelőkkel, kivéve, ha ez szükséges a jogszerű szakmai és üzleti igényeink teljesítéséhez, és/vagy annak érdekében, hogy az Ön kérdéseit, panaszait meg tudjuk válaszolni, és/vagy azt a jogi vagy szakmai sztenderdek megkövetelik, vagy megengedik. További információ a harmadik személyekről, adatfeldolgozókról, és adatkezelőkről ezen a linken érhető el.

Az Ügyvédi iroda nem rendelkezik az Ön oktatási azonosító számával, annak kiadását a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere (”FAR”) útján kell az Oktatási Hivataltól igényelnie, amely automatikusan történik az Ön természetes személyazonosító adatainak FAR-ban történő rögzítésével. Ez esetben a kiadott oktatási azonosító számáról tájékoztatjuk Önt a regisztráció során megadott e-mail címén.

Tájékoztatjuk, hogy a képzéshez kapcsolódóan a FAR rendszer útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítanunk kell az Ön részére a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig. A FAR rendszer képzés befejezését követő napon fogja kiküldeni az elégedettségi kérdőív kitöltéséről szóló meghívót az Ön részére. A kérdőívre adott válaszokat a rendszer anonim módon kezeli, a kiküldött meghívók és az ezek alapján beküldött válaszok között nincs adatkapcsolat.

Ezen felül a KPMG továbbít bizonyos személyes adatokat az EGT területén kívülre a velünk együtt dolgozó KPMG társaságokhoz vagy azon társaságokhoz, mint adatfeldolgozókhoz, akik a KPMG képviseletében kezelnek személyes adatot azon célokra, amelyeket a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatároz. A KPMG jellemzően az EGT területén kívül is tárol személyes adatot. Ha így járunk el, az Ön személyes adatai folyamatos védelemben részesülnek azon szerződések alapján, amelyeket az EGT területén kívüli társaságokkal, és adatfeldolgozókkal kötöttünk, amelyek az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi rendelkezéseket tartalmaznak. A harmadik személyekről, adatfeldolgozókról és adatkezelőkről részletes tájékoztatást a fenti e-mail elérhetőségen keresztül kérhet.

3.      Az Ön jogai

Ha a KPMG kezel Önről személyes adatot, Önnek az alábbi jogai vannak:

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

—      Hozzáféréshez való jog;

—      Tájékoztatáshoz való jog;

—      Helyesbítéshez való jog;

—      Törléshez való jog;

—      Az adatkezelés korlátozásához való jog;

—      Adathordozhatósághoz való jog;

—      Tiltakozáshoz való jog;

—      Panasztételhez való jog, hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

—      Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatjuk Önt a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

—      Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az általunk kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy Ön írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Ön köteles az általunk kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az részünkre írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a KPMG-t ért kárért Ön felel.

—      Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, a KPMG pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.

Abban az esetben, ha a KPMG nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az Ön törléshez való jogának gyakorlása esetén a KPMG megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

—      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha

—      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

—      az adatkezelés jogellenes;

—      a KPMG-nek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

—      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

—      Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a KPMG, ha:

—      az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

—      az adatkezelés automatizált módon történik.

—      Tiltakozáshoz való jog

Ön tiltakozhat a személyes adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.

Ön a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a KPMG-hez fordulni az:

—      a 1134 Budapest, Váci út 31. címen, valamint

—      a legalacademy@kpmg.hu e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a fenti postacímeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.

A KPMG a kérelem/levél benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem/levél folytán hozott intézkedésekről.

Panasztételhez való jog, hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A KPMG elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelme mellett.  Ha Önnek kérdése vagy észrevétele van az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen: legalacademy@kpmg.hu. A jelen címen nyújthatja be a bejelentését amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval betartásával kapcsolatban aggálya merül fel.

Amennyiben Ön nem elégedett a kapott válasszal, továbbíthatja a bejelentését a KPMG adatvédelmi felelőséhez az alábbi elérhetőségen:legalacademy@kpmg.hu. Mi 14 (tizennégy) napon belül visszaigazoljuk az Ön e-mailjét és az átvételt követően mindent megteszünk, hogy 1 (egy) hónapon belül megválaszoljuk a bejelentését. Amennyiben a bejelentés összetett, vagy nagy mennyiségű bejelentés érkezett hozzánk, értesítjük Önt, hogy 1 (egy) hónapnál később adunk választ, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a bejelentés első megtételét követő három hónapon belül megválaszoljuk a bejelentését. Mi elfogadhatjuk a bejelentését (és ebben az esetben megtesszük az „Ön jogai” fejezetben szereplő intézkedések egyikét), vagy visszautasíthatjuk a bejelentését jogszerű indokok alapján.

Minden esetben joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

• postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

• cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

• telefonszám: +36 (1) 391-1400

• fax: +36 (1) 391-1410

• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

• honlap: http://naih.hu

Ön a fentieken felül, és azok sérelme nélkül jogosult személyes adatai GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR KPMG által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, kártérítési igényt érvényesíteni a KPMG-vel szemben.
Bírósághoz fordulás esetén pert az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

4.      Adatbiztonság és integritás

A KPMG-nek naprakész biztonsági szabályzatai és eljárásai vannak hatályban, hogy megvédjék a személyes adatot jogellenes megsemmisítésétől, elvesztésétől, megváltoztatásától, jogosulatlan közlésétől vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől. Az Önök személyes adataihoz korlátozott hozzáférés biztosítunk, csak a munkakörüket és pozíciójukat tekintve felelős munkatársak férhetnek a személyes adatokhoz hozzá. A munkatársak, akik hozzáférhetnek az adatokhoz, a személyes adatra vonatkozó titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Megtesszük a szükséges intézkedéseket ahhoz is, hogy a személyes adatot csak addig őrizzük meg i) amíg a jogi, belső üzleti vagy szabályzati követelménnyel összhangban szükséges, vagy ii) amíg Ön nem kéri, hogy a személyes adatát töröljük.

 

5.      KPMG általános adatkezelési tájékoztatója

A KPMG Általános adatkezelési tájékoztatóját, mely az online gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozik a linkre kattintva érheti el: https://home.kpmg/hu/hu/home/misc/adatvedelem.html

Kapcsolat