NF-2017-04 - Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca

Hrvatski Sabor je 8. studenog 2017. godine izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma („Zakon“), objavljen u Narodnim novinama br. 108/17, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

1000
NF04

Hrvatski Sabor je 8. studenog 2017. godine izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma („Zakon“), objavljen u Narodnim novinama br. 108/17, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 Novim Zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s odredbama Četvrte EU direktive o
sprječavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849).
 
U nastavku donosimo neke od ključnih izmjena koje novi Zakon uvodi:

 •     
  Novim Zakonom nije značajnije promijenjen popis subjekata koji su obveznici provedbe mjera
  za sprječavanje pranja novca, a za neke subjekte je smanjen opseg usluga za koje postoji obveza provedbe mjera za sprječavanje pranja novca. Primjerice,u odnosu na dobrovoljne mirovinske fondove te mirovinska osiguravajuća društva, novim Zakonom je obuhvaćen samo onaj dio poslovanja koji se odnosi
  na izravne jednokratne uplate osoba u takva društva i društva za dokup
  mirovine. Također, odvjetnici i javni bilježnici su sada obvezni provoditi
  mjere za sprječavanje pranja novca samo kad, između ostalog, strankama
  pružaju usluge vezane uz kupnju ili prodaju nekretnina, upravljanje imovinom
  u vlasništvu stranke, otvaranje bankovnih računa i osnivanje trgovačkih
  društva u ime stranaka. Novi Zakon izričito propisuje da je HBOR obveznik
  provođenja mjera, radnje i postupaka za sprječavanje pranja novca;
   
  -         
  Novi Zakon
  detaljnije propisuje da prilikom izrade procjene rizika od pranja novca i
  financiranja terorizma, obveznici moraju uzeti u obzir čimbenike koji se
  odnose na geografsko područje stranke, proizvode/usluge te kanale dostave;
   
  -         
  Obveza
  provođenja mjera dubinske analize stranke je proširena na svaku povremenu
  transakciju koja predstavlja prijenos novčanih sredstava u vrijednosti većoj
  od 1.000,00 eura
   
  -         
  Prag o kojem
  ovisi postojanje obveze provođenja mjera dubinske analize stranke prilikom
  pružanja usluga igara na sreću je snižen na vrijednost od 15.000,00 kuna ili
  veću;
   
  -         
  Pravna ili
  fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne
  smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od
  75.000,00 kuna i većoj;
   
  -         
  Obveznici
  provođenja mjera za sprječavanje pranja novca dužni su obavijestiti Ured za
  sprječavanje pranja novca o svakoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od
  200.000,00 kuna i većoj;
   
  -         
  Novi Zakon
  proširuje zahtjev za provođenjem mjera pojačane dubinske analize stranke te
  se odnosi i na stranke iz  visokorizičnih država, kao i stranke koje
  obavljaju transakcije u vezi s dionicama na donositelja;
   
  -         
  Proširena je
  definicija politički izloženih osoba te uključuje fizičke osobe koje djeluju
  ili su u proteklih 12 mjeseci djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti
  uključujući, između ostalog, predsjednike država i predsjednike vlada,
  ministre i njihove zamjenike; članove izabranog zakonodavnog tijela, članove
  upravnih tijela političkih stranaka, članove savjeta središnjih banaka, suce
  vrhovnih ili ustavnih sudova, članove uprave međunarodnih organizacija,
  gradonačelnike, itd.;
   
  -         
  Novi Zakon
  predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi
  Financijska agencija (FINA);
   
  -         
  Maksimalni
  iznos novčane kazne za kršenje odredbi Zakona je povećan sa 750.000,00 kuna
  na 1.000.000,00 kuna.
   

  Za sve dodatne informacije, molimo da
  kontaktirate Marinelu Mostić, stručnjaka certificiranog od
  strane međunarodne Udruge certificiranih stručnjaka za sprječavanje pranja
  novca.
   
  Marinelu možete kontaktirati na broj
  telefona +385(0)1 5390 160, ili na e-mail mmostic@kpmg.com.   

  Vrh


  The new Law on Prevention of Money
  Laundering and Terrorism Financing
   
  The new Law on
  Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing was passed by
  the Croatian Parliament on 8 November 2017 (“the AML Law”), published in the Official Gazette No. 108/17, and
  comes into effect on 1 January 2018.
   
  The new AML Law
  incorporates into the Croatian legislature the provisions of the Fourth EU
  Directive on Anti-money Laundering (Directive (EU) 2015/849).
   
  We set out below some of
  the key novelties introduced by the new AML Law:
   
  -         
  The list of
  those who fall within the ambit of the AML Law has not changed
  significantly, in relation to some parties the scope of services for which
  there is an obligation to apply anti-money laundering measures has been
  reduced. For example, in relation to pension insurance, only those services
  related to transactions involving single pension contributions, and
  transactions related to purchase of outstanding pension entitlements are
  covered by the new law. Similarly, lawyers and public notaries are only
  required to undertake AML measures when inter alia providing
  services related to purchase and sale of real estate, managing of clients’
  property, opening bank accounts on behalf of clients, registering companies
  on behalf of clients. It should be noted that the HBOR has been
  specifically listed as being  required to comply with the provisions
  of the AML Law;
   
  -         
  The new AML
  Law specifically prescribes that in assessing a client risk, it is
  necessary to consider geographical and product/ service risks, as well as
  delivery channel risks;
   
  -         
  The
  requirement of undertaking due diligence has been extended to electronic
  transfers of funds in excess of EUR 1,000;
   
  -         
  The threshold
  for due diligence for transactions involving games of chance has been
  lowered to HRK 15,000 or more;
   
  -         
  Business
  persons carrying on registered transactions on the territory of Croatia
  must not receive or make payments in cash of HRK 75,000 or more;
   
  -         
  Those who
  fall within the ambit of the AML Law must report cash transaction of HRK
  200,000 or more to the Financial Intelligence Unit organized with the
  Ministry of Finance;
   
  -         
  The new AML
  Law specifically expands the requirement of performing enhanced due diligence
  to include clients from high risk jurisdictions, as well as transactions
  with bearer shares;
   
  -         
  The
  definition of politically exposed persons has been extended to include
  physical persons that are presently or were in the last 12 months
  performing prominent public functions inclusive of inter alia
  country presidents and prime ministers, other ministers and their deputies;
  as well as, members of legislature, governing members of political parties,
  members of central bank management, appellate and constitutional court
  judges, members of management of international organizations, mayors of
  cities, etc.;
   
  -         
  The new AML
  Law foresees establishment of the Register of Ultimate Beneficial Ownership
  to be maintained by the Croatian Financial Agency (FINA);
   
  -         
  The maximum
  penalties for non-compliance have been increased from HRK 750,000 to HRK
  1,000,000.
   
  For further information and
  assistance, please contact Marinela Mostić, a certified
  specialist by the international Association of Anti-Money Laundering
  Specialists.
   
  Marinela’s contact details
  are:  Telephone number: +385(0)1 5390 160, e-mail mmostic@kpmg.com. Top
      
     
    
     
      
     
    
      
      
      
      
     

 

Connect with us