Marketing Team

Marketing & Communications

KPMG Croatia d.o.o.

+381 (0) 1 5390 2450
marketing@kpmg.hr

Isaykov, Pavlo
+385 91 4668 450
pisaykov@kpmg.com