Η νέα εποχή στην ανάπτυξη της Λογοδοσίας Αειφορίας

Η νέα εποχή στην ανάπτυξη της Λογοδοσίας Αειφορίας

Η ανάπτυξη της Λογοδοσίας Αειφορίας, ο ρόλος των SDGs και οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Δηλώσεις από τον Δημήτρη Αποστολίδη στο Direction - Ετήσια Ειδική Έκδοση CSR 

 

Πως εξελίσσεται η πρακτική της Λογοδοσίας Αειφορίας στη χώρα μας; Καταγράφεται πρόοδος - τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο- τα τελευταία χρόνια; 

Φαίνεται να επικρατεί μια αυξανόμενη τάση κυρίως λόγω της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά και ενδεχομένως από την επίδραση και άλλων εξωτερικών παραγόντων όπως το ενδιαφέρον πελατών, μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων μερών για τη μη χρηματοοικονομική επίδοση της επιχείρησης. Αυτό αντανακλάται κυρίως τόσο στο ποσοτικό αλλά και στο ποιοτικό μέρος λόγω των απαιτήσεων που πρέπει να καλυφθούν. Άλλες επιχειρήσεις επιλέγουν να καλύψουν τις απαιτήσεις (νομοθετικές, αιτήματα ενδιαφερομένων μερών κ.α.) σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλες σε μικρότερο ανάλογα με την ωριμότητά τους και την ετοιμότητά τους να συλλέξουν και να δημοσιεύσουν αξιόπιστα στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης/ βιώσιμης ανάπτυξης.
 

Έχουν επηρεάσει οι SDGs τις ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τόσο τη στρατηγική τους για την Εταιρική Υπευθυνότητα όσον και ειδικότερα τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας; 

Φαίνεται ότι τα SDGs επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και αυτό απεικονίζεται με μια αυξανόμενη τάση στα δημοσιευμένα στοιχεία τους (απολογισμοί βιώσιμης ανάπτυξης, μη χρηματοοικονομική κατάσταση/ δήλωση κ.α.) όπου αφιερώνουν συγκεκριμένες ενότητες για να πληροφορήσουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη υιοθέτηση ΣΒΑ και τη σύνδεση των προγραμμάτων -κοινωνικής ευθύνης- με αυτούς. Ακόμα όμως πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να αναζητούν βηματισμό στην πορεία προς τους ΣΒΑ ενώ έχουν ακόμη να διανύσουν αρκετό δρόμο για να φτάσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα θέτοντας κατάλληλους μετρήσιμους στόχους.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας