Πίστωση φόρου αλλοδαπής στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Πίστωση φόρου αλλοδαπής στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την πίστωση του φόρου αλλοδαπής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email
  • Σε συμμόρφωση με την απόφαση 2465/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η εγκύκλιος Ε.2147/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει οδηγίες για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα αλλοδαπής που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει των υφιστάμενων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που παρατίθενται στο Παράρτημα της εγκυκλίου.
  • Με την εν λόγω εγκύκλιο υιοθετείται ουσιαστικά η θέση του ΣτΕ ότι στην έννοια του φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής, περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά το ποσό που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής και καθορίζεται περαιτέρω η διαδικασία πίστωσης ή επιστροφής.
  • Συγκεκριμένα, για την επανεκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ βάσει της Ε. 2147/2019». Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2019, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΠΟΛ. 1026/2014.
  • Σύμφωνα με ρητή αναφορά της εγκυκλίου, η πίστωση στην ειδική εισφορά αλληλεγγύη είναι δυνατή για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, εφόσον ασφαλώς υπάρχει υπόλοιπο φόρου αλλοδαπής που δεν έχει συμψηφιστεί ήδη κατά την αρχική εκκαθάριση. 
  • Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται, τέλος, ότι η πίστωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του υπολειπόμενου (μη συμψηφισθέντος) φόρου αλλοδαπής.
  • Ειδικά για την επιστροφή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, ορίζεται ότι αρκεί η ίδια διαδικασία μέσω της χειρόγραφης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, δίχως δηλαδή να είναι απαραίτητη η υποβολή άλλου έγγραφου αιτήματος.

Σχόλια KPMG

  • Η εγκύκλιος, δίχως σαφή δικαιολογητική βάση, περιορίζει το δικαίωμα πίστωσης στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2015 και εξής.
  • Ο παραπάνω περιορισμός φαίνεται ότι βασίζεται σε αναφορά στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ στο φορολογικό έτος 2015, όχι επειδή τα απώτερα αποτελέσματα της απόφασης οφείλουν να περιορίζονται αποκλειστικά σε αυτό, αλλά γιατί το 2015 αποτελεί το ένδικο έτος της συγκεκριμένης προσφυγής, η οποία οδήγησε στην πιλοτική δίκη και κρίθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.
  • Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της ΣτΕ 2465/2018, κατ’ αρχήν, δεν αποκλείεται η διεκδίκηση της πίστωσης φόρου αλλοδαπής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για προηγούμενα φορολογικά έτη και, συνεπώς, τούτο φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει ένα εύλογο αίτημα έναντι της φορολογικής διοίκησης.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας