Τροποποιήσεις του καθεστώτος φορολογίας στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Τροποποιήσεις του καθεστώτος φορολογίας στη ναυτιλία

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε συνοπτικά ορισμένες τροποποιήσεις που επηρεάζουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ενσωματώθηκαν στα πλαίσια του νέου νόμου N. 4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.04.2019)

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Η καταβολή της ειδικής εισφοράς του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 παρατείνεται αορίστως και εφαρμόζεται πλέον και στις ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, που δεν ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων

 • Η εισφορά επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος, που προβλέπεται από το άρθρο 43 Ν. 4111/2013 και επιβαλλόταν μέχρι σήμερα στα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων του άρθρου 25 Ν. 27/1975, τα οποία δεν ασχολούνται με τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση πλοίων αλλά με άλλες ναυτιλιακές δραστηριότητες περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 25 Ν. 27/1975, επιβάλλεται πλέον και σε ημεδαπές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του άρθρου αυτού και που ασχολούνται με τέτοιου τύπου «παραναυτιλιακές» δραστηριότητες, ενώ επεκτείνεται η επιβολή εισφοράς για τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων του άρθρου 25 Ν. 27/1975 και επί του εισαγομένου συναλλάγματος κατά τα έτη 2020 εφεξής.
 • Η υποχρέωση των ημεδαπών επιχειρήσεων του άρθρου 25 Ν. 27/1975 προς καταβολή της ως άνω εισφοράς αρχίζει να ισχύει αναφορικά με το εισαγόμενο συνάλλαγμα των επιχειρήσεων αυτών κατά το έτος 2019 εφεξής.
 • Δεν επιβάλλεται εισφορά σε επιχειρήσεις του άρθρου 25 Ν. 27/1975, ημεδαπές και αλλοδαπές, που έχουν ως κύρια ή/και δευτερεύουσα δραστηριότητα τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση πλοίων.
  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές δηλώνουν στην άδειά τους τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων ως δευτερεύουσα δραστηριότητά τους (με κύρια δραστηριότητα μία εκ των λοιπών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του άρθρου 25 για τη μη επιβολή εισφοράς απαιτείται η απόδειξη της πραγματικής άσκησης της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης πλοίων εντός της πενταετίας ισχύος της άδειας εγκατάστασής τους. Εάν δεν αποδειχτεί πραγματική άσκηση διαχείρισης/εκμετάλλευσης μέσα στην πενταετία αυτή, η εισφορά θα επιβληθεί επί του εισαγόμενου συναλλάγματος κατά το επόμενο της πενταετίας έτος. Η πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής αφορά σε επιχειρήσεις που η πενταετία ισχύος της άδειάς τους συμπληρώνεται το έτος 2018 και η τυχόν επιβολή της εισφοράς θα γίνει με βάση το εισαγόμενο συνάλλαγμα του έτους 2019 ενώ η σχετική εισφορά θα καταβληθεί το έτος 2020.

Φόρος 10% επιβάλλεται πλέον στα μερίσματα που διανέμονται και από ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, που δεν ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων

 • Φόρος με συντελεστή 10% επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, για μερίσματα που τους καταβάλλονται ή πιστώνονται από το έτος 2019 και μετά από ημεδαπές επιχειρήσεις του άρθρου 25 Ν. 27/1975, οι οποίες δεν ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων αλλά με άλλες ναυτιλιακές δραστηριότητες περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 25. Υπενθυμίζουμε πως μέχρι τώρα η φορολόγηση αυτή αφορούσε μόνο μερίσματα που διανέμονταν από αλλοδαπές επιχειρήσεις με γραφεία στην Ελλάδα απασχολούμενα με τέτοιες «παραναυτιλιακές» δραστηριότητες.
 • Όπως και στην περίπτωση μερισμάτων από αντίστοιχες αλλοδαπές επιχειρήσεις, με την απόδοση του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου (μετόχου/εταίρου των ανωτέρω επιχειρήσεων) φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό σχετικά με οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Ο φόρος στα μερίσματα δεν εφαρμόζεται σε μερίσματα που διανέμονται από επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με την άδειά τους ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων.

Φόρος 10% με εξάντληση κάθε περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης, επιβάλλεται σε έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που καταβάλλονται σε μέλη του Δ.Σ., διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους από όλες τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975

 • Από το έτος 2019 εφεξής επιβάλλεται φόρος 10% στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που καταβάλλουν, επιπλέον των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ., διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους οι ημεδαπές επιχειρήσεις του άρθρου 25 Ν. 27/1975.
 • Από το έτος 2019 εφεξής, επιβάλλεται φόρος 10% στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που καταβάλλουν, επιπλέον των μισθών, αλλοδαπές μη διαχειρίστριες επιχειρήσεις με γραφεία του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, και σε υπαλλήλους τους (υπενθυμίζουμε ότι οι αντίστοιχες έκτακτες αμοιβές και bonus σε μέλη Δ.Σ., διευθυντές και στελέχη υπόκειτο σε φόρο 10% ήδη από το διαχειριστικό έτος 2012).
 • Από το έτος 2019 εφεξής, επιβάλλεται φόρος 10% στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που καταβάλλουν, επιπλέον των μισθών, σε μέλη του Δ.Σ., διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους, και οι διαχειρίστριες εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/1975.
   

Κύρωση Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας

 • Η Νέα Οικειοθελής Παροχή επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που είναι τελικοί μέτοχοι ή εταίροι ή πραγματικοί δικαιούχοι πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία (υπό την προϋπόθεση της διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από διαχειρίστρια εταιρεία του άρθρου 25 του Ν. 27/1975).
 • Η Νέα Οικειοθελής Παροχή καθορίζεται σε σταθερό ποσοστό 10% επί των εισαγόμενων στην Ελλάδα ποσών που προέρχονται από μερίσματα εκ των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.
 • Η καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής αναλαμβάνεται για πρώτη φορά για εισοδήματα από μερίσματα έτους 2018 (που δηλώνονται το έτος 2019) και εξαντλεί κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση των φυσικών αυτών προσώπων από κάθε φόρο, τέλος εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) σχετικά με το παγκόσμιο εισόδημά τους από μερίσματα εκ πλοιοκτητριών εταιρειών.
 • Καταργείται η Οικειοθελής Παροχή που προβλεπόταν από το προηγούμενο συνυποσχετικό βάσει του οποίου η ναυτιλιακή κοινότητα υπέβαλε διπλό φόρο χωρητικότητας.
   

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας