Ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τους Ν. 4577/2018, Ν. 4579/2018 και Ν. 4583/2018

Ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες αλλαγές

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας ενημερώνουμε σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συνοψίζουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με τους Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ A΄ 199/03.12.2018), Ν. 4579/2018 (ΦΕΚ A΄ 201/03.12.2018) και Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212/18.12.2018).

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ)
  • Τέλος Επιτηδεύματος
  • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
  • Είσπραξη Φόρων και Δημοσίων Εσόδων
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Κώδικας Κληρονομιών – Δωρεών – Γονικών Παροχών

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας