Ενημέρωση σχετικά με επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικ. Συμφερόντων

Ενημέρωση σχετικά με επείγουσες ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τις τρέχουσες φορολογικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, παραθέτουμε διευκρινίσεις σχετικά με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4571/2018 (ΦΕΚ Α΄186/30.10.2018).

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Προθεσμίες υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ
  • Περιεχόμενο ΔΠΚ
  • Διοικητικά Πρόστιμα & Ποινικές Κυρώσεις
  • Υποχρεώσεις των φορέων υπόχρεων

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας