Διεθνείς τάσεις στη δημοσίευση απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τάσεις στη Δημοσίευση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Άρθρο του Δημήτρη Αποστολίδη, Senior Manager, KPMG στο περιοδικό Fortune

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email

H KPMG παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω της διετούς έρευνας για τις εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας (KPMG’s Survey of Corporate Responsibility Reporting). Η 10η έκδοση της συγκεκριμένης έρευνας εξάγει σχετικά συμπεράσματα αναλύοντας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, απολογισμούς βιώσιμης ανάπτυξης και ιστοσελίδες 4 900 κορυφαίων εταιρειών από άποψη εσόδων σε 49 χώρες (Ν100*). Η έρευνα αναδεικνύει -ανάμεσα σε άλλα θέματα- τις παρακάτω αναδυόμενες τάσεις στους απολογισμούς και κατ΄επέκταση στις σχετικές δράσεις των εταιρειών:

  • Αναγνώριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη θέσπιση στόχων (science-based) μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Επίδοση των επιχειρήσεων σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.
  • Υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Όλες οι ανωτέρω περιοχές σχετίζονται με τη βούληση μιας επιχείρησης να «πράξει το καλό/doing good» με τον δικό της τρόπο στο πλαίσιο του τριπτύχου που πρεσβεύει η εταιρική υπευθυνότητα δηλαδή στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον. Όμως, ως προς το πρώτο θέμα, σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των κορυφαίων εταιρειών (Ν100) δεν αναγνωρίζουν τους οικονομικούς κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους. Μεταξύ της μειοψηφίας που αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει η κλιματική αλλαγή, λιγότερες από μία στις είκοσι επιχειρήσεις (4%) παρέχουν αναλύσεις στους επενδυτές σχετικά με την επιχειρηματική αξία που διακυβεύεται.

Εντούτοις, η πλειοψηφία (67%) των μεγαλύτερων επιχειρήσεων παγκοσμίως (G250) δημοσιεύουν στόχους μείωσης των εκπομπών τους. Ομοίως, στην έρευνα αναδεικνύεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καθιερωθεί ως ζήτημα παγκόσμιας προσοχής για τις επιχειρήσεις αφού η πλειοψηφία των απολογισμών τα αναγνωρίζει και κάνει αναφορές σε αυτά (90% στις εταιρείες G250 και 73% στις εταιρείες της κατηγορίας Ν100).

Τέλος, εστιάζοντας στην περιοχή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η KPMG εκδίδει το 2018 την εξειδικευμένη έκθεση “How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters”. H έκθεση αυτή της KPMG δείχνει ότι μέσα σε δύο χρόνια από την εισαγωγή των ΣΒΑ οι 4 στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (G250) αναγνωρίζουν τους παγκόσμιους στόχους στους εταιρικούς τους απολογισμούς. Από αυτές το 84% ξεχωρίζει συγκεκριμένους ΣΒΑ, ο οποίοι είναι συναφείς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αλλά παρ’ όλα αυτά λιγότερο από το 10% των εταιρειών επιδεικνύει εμπεριστατωμένα την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της (business case) για τους ΣΒΑ (8%) ή έχει θέσει συγκεκριμένους και μετρήσιμους (SMART) στόχους επίδοσης, οι οποίοι σχετίζονται με τους ΣΒΑ (μόνο το 10%). Τα τρία τέταρτα των εταιρειών που αναφέρουν τους ΣΒΑ στους απολογισμούς τους συζητούν τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ως προς τους στόχους, αλλά η αναφορά αυτή γίνεται σε μεγάλο βαθμό μόνο για τις θετικές επιδράσεις και όχι για τις αρνητικές.

Από δείγμα μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι οι ΣΒΑ στους οποίους φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο είναι: η δράση για το κλίμα, η αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη και η καλή υγεία και ευημερία, ενώ αυτοί που συναντώνται λιγότερο στους απολογισμούς, φαίνεται να είναι οι στόχοι: για τη ζωή στη στεριά, τη ζωή στο νερό καθώς και η μηδενική φτώχεια και η εξάλειψη της πείνας.

Την ίδια στιγμή, με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας της KPMG, οι κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο κατά κανόνα δίνουν προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα, στην αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη και στην καλή υγεία και ευεξία. Οι ΣΒΑ που συναντώνται λιγότερο στους απολογισμούς των κορυφαίων εταιρειών είναι η ζωή στη στεριά, η μηδενική πείνα και η ζωή στο νερό.

Ολοκληρώνοντας, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι παρά το ότι το επιχειρηματικό ενδιαφέρον έχει αυξηθεί κατά πολύ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης τα τελευταία δύο χρόνια, μια άτυπη σύγκριση των τάσεων στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά -που δίνει αφορμή για προβληματισμό- φαίνεται να δείχνει μια “σύγκλιση” ως προς την υποβάθμιση του στόχου, για την εξάλειψη της πείνας. Ίσως τελικά αυτό να οφείλεται στο ότι οι επιχειρήσεις φαίνεται να αναζητούν βηματισμό στην πορεία προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ενώ έχουν ακόμη να διανύσουν αρκετό δρόμο για να φτάσουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα θέτοντας κατάλληλους μετρήσιμους στόχους.


*N100: Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες από άποψη εσόδων σε κάθε συμμετέχουσα στην έρευνα χώρα.

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας