Εσύ υποβάλλεις δήλωση Πόθεν Έσχες;

Δήλωση Πόθεν Έσχες

Άρθρο της Βάιας Καραμήτρου, Υποδιευθύντρια Φορολογικού Τμήματος, KPMG στο περιοδικό Forbes

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Πολιτικά πρόσωπα, πρόεδροι και διοικητές πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, δημοσιογράφοι και διάφορα άλλα πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς γνωστή ως «Πόθεν Έσχες» και τη συνυποβαλλόμενη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων.

Οι αλλαγές στη σχετική νομοθεσία που είναι σε ισχύ από το έτος 2015 ήρθαν να προσθέσουν ένα μακρύ κατάλογο νέων κατηγοριών υπόχρεων σε υποβολή Δήλωσης Πόθεν Έσχες.

Αδιαμφισβήτητα, η νέα κατηγορία που συζητήθηκε περισσότερο είναι αυτή των στελεχών (ιδιοκτήτες, εταίροι, βασικοί μέτοχοι, εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και διευθυντικά στελέχη) ελληνικών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις εφόσον:

(α) το αντικείμενο αυτών των δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών/προμηθειών υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 150 000 ανά διαγωνισμό, ή
(β) ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 300 000 στην περίπτωση των δημόσιων έργων (τεxνικών/κατασκευαστικών). Σε αυτή την κατηγορία μπορούν να εμπίπτουν και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και είναι στελέχη αλλοδαπών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.

Πολλές ωστόσο είναι οι ερωτήσεις προς διευκρίνιση προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιος ως «υπόχρεος» υπό την εν λόγω κατηγορία. Ποια είναι η έννοια της δημόσιας σύμβασης; Ποια θεωρούνται διευθυντικά στελέχη; Ποιοι είναι υπόχρεοι όταν οι βασικοί μέτοχοι μιας εταιρείας είναι άλλα νομικά πρόσωπα; Και άλλες ακόμα ερωτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει σαφής ερμηνεία βάσει της νομοθεσίας αλλά ούτε επίσημη θέση της αρμόδιας αρχής ελέγχου. Προς το παρόν δε φαίνεται ότι θα εκδοθεί σύντομα κάποια διευκρινιστική απόφαση. Ως εκ τούτου, η υποβολή ερωτήματος προς την αρμόδια αρχή για τυχόν διευκρινίσεις φαίνεται να είναι μονόδρομος. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, μπορούμε να σας διευκολύνουμε και βοηθήσουμε σε συμβουλευτικό επίπεδο (υποχρέωση υποβολής, ερωτήματα στην αρμόδια αρχή κτλ.), αλλά και σε επίπεδο προετοιμασίας και υποβολής των δηλώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με τη δήλωση Πόθεν Έσχες:

  • Οι υπόχρεοι οφείλουν να δηλώσουν τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία αυτών, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους. 
  • Η αρχική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας. Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της διατήρησης της ιδιότητας και για ένα έτος μετά τη λήξη ή την απώλειά της. Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.pothen.gr.

© 2023 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας