Το Digital HR αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων

Το Digital HR αλλάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Συνέντευξη της Βερώνης Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Τμήμα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG στο περιοδικό Fortune

1000
Picture of Veroni Papatzimou

Γενική Διευθύντρια, People Services

KPMG στην Ελλάδα

Email

Πώς τα νέα τεχνολογικά εργαλεία έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού;

Η τεχνολογική εξέλιξη παρέχει διαρκώς νέα εργαλεία και δυνατότητες στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μπορούν να διαχειριστούν ταχύτερα τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά και να ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ανάγκες αυτού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλήθος εργασιών να διεκπεραιώνονται πλέον ηλεκτρονικά, οι εργαζόμενοι μόνοι τους να καλύπτουν τις διαχειριστικές τους ανάγκες και το κόστος λειτουργίας των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού να μειώνεται σταδιακά.

Ωστόσο, όπως προκύπτει και από την Έρευνα HR Transformation της KPMG για το 2017, η τεχνολογική εξέλιξη των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού ακολουθεί με σχετική υστέρηση χωρίς να έχει βρει ακόμη το βηματισμό της. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν το διαχωρισμό των εταιρειών σε αυτές που έχουν δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Transformation) και σε αυτές που διακατέχονται από σχετική αβεβαιότητα, εντός του εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.

Το Digital HR είναι τελικά απειλή ή ευκαιρία; -Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχει καλλιεργηθεί αυτή η ψηφιακή κουλτούρα και που βρίσκονται σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις;

Προφανώς, η νέα ψηφιακή εποχή αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για τη μελλοντική πορεία και το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Αφενός θα πρέπει να επανακαθορίσουν τη λειτουργία τους στην προετοιμασία της τεχνολογικής προσαρμογής και αφετέρου να εμπλακούν ενεργά στη διαμόρφωση της κατάλληλης, ανοιχτής στον ψηφιακό μετασχηματισμό, κουλτούρας. Οι εταιρείες που επιλέγουν να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό εστιάζουν την προσοχή τους στην αρτιότητα της λειτουργίας τους χωρίς να προωθούν ταυτόχρονα την απαραίτητη προσαρμογή των εργαζομένων, με αποτέλεσμα οι αυτοματισμοί που υπεισέρχονται στην εργασία να εκλαμβάνονται από το ανθρώπινο δυναμικό ως απειλή.

Η εμπλοκή των τμημάτων του ανθρώπινου δυναμικού από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, μπορεί να συμβάλλει στην άμβλυνση των προβλημάτων, στη διευκόλυνση της υιοθέτησης του τεχνολογικού μετασχηματισμού και στην αποτελεσματική αξιοποίηση, από την πλευρά των εργαζομένων, των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

Ποια χαρακτηριστικά κάνουν σήμερα περιζήτητο έναν εργαζόμενο και σε τι βαθμό μπορεί η τεχνολογία να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα; Ποια επαγγέλματα απειλούνται;

Ο αυτοματισμός των εργασιών επιφέρει σταδιακές διαφοροποιήσεις και ειδικότερα:

Τα επαναλαμβανόμενα μέρη, σχεδόν όλων των θέσεων εργασίας, σταδιακά αυτοματοποιούνται ενώ αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα μπορούσαν στο μέλλον να αντικαταστήσουν εργαζόμενους με ειδικότητες όπως λογιστές, ταμίες τραπεζών και εξυπηρέτηση πελατών σε τηλεφωνικά κέντρα. Οι θέσεις εργασίας που θα δεχθούν τις μικρότερες επιρροές είναι εκείνες που απαιτούν δημιουργικότητα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις τέχνες, για παράδειγμα ο βιρτουόζος στο βιολί ή απαιτούν προσωπική φροντίδα όπως για παράδειγμα ο κοινωνικός λειτουργός ή ο νηπιαγωγός.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας με γνώση στις νέες τεχνολογίες και γενικότερα απαιτείται η απόκτηση δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες, προθυμία στην αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και καινοτομία.

Είναι προφανές ότι ο αναλφάβητος του μέλλοντος είναι αυτός που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνολογία. Το θετικό, ωστόσο, είναι η ότι η τεχνολογία γίνεται όλο και περισσότερο φιλική και προσιτή για το χρήστη και ιδιαίτερα για όλους όσοι χαρακτηρίζονται «μετανάστες» και όχι «αυτόχθονες» στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

© 2024 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας