Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων απόκτησης «κατοικίας μέσω επένδυσης» και «ιθαγένειας μέσω επένδυσης»

Διαβούλευση ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ για την κατάχρηση των καθεστώτων απόκτησης «κατοικίας μέσω επένδυσης» (RBI) και «ιθαγένειας μέσω επένδυσης» (CBI), με σκοπό την καταστρατήγηση της υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ).

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Εισαγωγικές παρατηρήσεις
  • Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης
  • Σχόλια KPMG

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας