Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017)

Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

1000
Φωτογραφία Γεωργίας Σταματέλου

Partner, Φορολογικό Τμήμα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Τέλος Επιτηδεύματος
  • Κώδικας ΦΠΑ
  • Επιστροφή φόρου εισοδήματος & ΦΠΑ
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών
  • Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 

© 2023 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας