Πλοήγηση σε περιβάλλον αβεβαιότητας: Οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι των ευρωπαϊκών τραπεζών

Οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι των ευρωπαϊκών τραπεζ

Τα κόστη και οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους των τραπεζών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Εν μέρει, αυτό αντανακλά τις δαπάνες αποζημίωσης και επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με παραβάσεις, αλλά η τάση έχει επίσης τροφοδοτηθεί από τα κόστη των κυβερνο-επιθέσεων και των περιπτώσεων αστοχίας-αποτυχίας των πληροφοριακών συστημάτων. Οι πρόσφατες και μελλοντικές ρυθμιστικές απαιτήσεις και εποπτικές ενέργειες, όχι μόνο προσθέτουν επιπλέον κόστη συμμόρφωσης, αλλά και επιβάλλουν στις τράπεζες να υιοθετήσουν μια πιο στρατηγική άποψη ως προς τον εντοπισμό, τη μέτρηση και τον έλεγχο των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων που διατρέχουν.

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email
Woman with torch caving

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου ανταπόκρισης των τραπεζών σε αυτές τις εξελίξεις αλλά και για να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να μοιραστούν και να συγκρίνουν τις απόψεις τους με τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα σε όλη την αγορά, η KPMG πραγματοποίησε μια έρευνα γνώμης με τη συμμετοχή 36 τραπεζών απ’ όλη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων για τις τράπεζες. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι κίνδυνοι αυτοί ευθύνονται για πάνω από το 10% των συνολικών απωλειών των τραπεζών τους, και ότι ο λειτουργικός κίνδυνος αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% των σταθμισμένων ανοιγμάτων των τραπεζών.

Σημαντικά ευρήματα της έρευνας

 • Οι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί
 • Οι τράπεζες σχεδιάζουν να αναπτύξουν το πλαίσιο πολιτικής τους έναντι των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων
 • Η αξιολόγηση και η μέτρηση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι οι κύριοι τομείς που χρήζουν βελτίωσης
 • Οι τράπεζες εντοπίζουν κι αυτές την ανάγκη να ευθυγραμμίσουν πιο αποτελεσματικά τη διαχείριση μη χρηματοοικονομικών κινδύνων, τη βελτίωση της διαδικασίας αναφοράς κινδύνων, και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων
 • Πολλές τράπεζες δεν προσδιορίζουν ένα αποτελεσματικό επιθυμητό προφίλ ανάληψης κινδύνου για τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους
 • Η ιδιοκτησία και η αμφισβήτηση των κινδύνων παραμένουν ασαφείς
 • Πολλές τράπεζες προσεγγίζουν τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους κυρίως μέσω της έμφασης στους κινδύνους συμμόρφωσης και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Οι στρατηγικοί και επιχειρηματικοί κίνδυνοι παραμένουν εκτός των πλαισίων αντιμετώπισης των μη χρηματοπιστωτικών κινδύνων για τις περισσότερες τράπεζες.

 

Συμπεράσματα και βασικά ζητήματα για τις τράπεζες

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καθιστούν σαφή τη σημαντικότητα των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων και αναδεικνύουν τα προβλήματα στους τρόπους με τους οποίους οι τράπεζες εντοπίζουν, μετρούν και ελέγχουν αυτούς τους κινδύνους. Τρία ζητήματα ξεχωρίζουν:

 1. Η ενίσχυση του πλαισίου αντιμετώπισης των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων - Σχεδόν όλες οι τράπεζες σχεδιάζουν να ενισχύσουν το πλαίσιο πολιτικής τους για τους μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, με πολλές τράπεζες να σχεδιάζουν μια συνολική αναμόρφωση.
 2. Οι περιορισμοί στο πλαίσια αντιμετώπισης των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων ο πλαίσιο πολιτικής των περισσότερων τραπεζών για τους μη-χρηματοοικονομικούς κινδύνους δεν καλύπτει αποτελεσματικά τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους οι τράπεζες φαίνεται να μπορούν δύσκολα να εντοπίσουν, να μετρήσουν, και να ελέγξουν.
 3. Ρυθμιστικές και εποπτικές πιέσεις - Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές και εποπτικές πιέσεις ξεχωρίζουν στην έρευνα ως βασικές κινητήριες δυνάμεις της διαχείρισης των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων από τις τράπεζες.

© 2023 KPMG, an Irish partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

For more detail about the structure of the KPMG global organisation please visit https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας