Βραχνάς για τις επιχειρήσεις η απόδοση ανείσπρακτου ΦΠΑ.

Βραχνάς για τις επιχειρήσεις η απόδοση ανείσπρακτ...

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη δύσκολη θέση να χρηματοδοτούν, ουσιαστικά, το ελληνικό Δημόσιο επειδή υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ πωλήσεων χωρίς να έχουν εισπράξει το σχετικό τίμημα.

1000
Picture of Nick Kalofonos

Senior Manager, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Ειδικά για τις περιπτώσεις καθυστερημένης είσπραξης ήδη καταβληθέντα φόρου, το Υπουργείο Οικονομικών εισήγαγε πρόσφατα ρύθμιση που προβλέπει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 500 000 ευρώ  θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αποδίδουν το ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.  Δεδομένης της ανάγκης που υπάρχει στην αγορά για ρευστότητα, η εν λόγω ρύθμιση αξιολογείται ως θετική και φαίνεται πως αποτελεί απόδειξη των προσπαθειών που γίνονται στο Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των επιχειρήσεων και να αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία. 

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η άμεση διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παραπάνω ρύθμισης, ώστε να καλύπτει όχι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεις με τζίρο μεγαλύτερο των 500 000 ευρώ.

Χειρότερη είναι η κατάσταση των επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει ΦΠΑ για πωλήσεις που συνδέονται με απαιτήσεις οι οποίες καθίστανται οριστικά ανεπίδεκτες είσπραξης.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Κώδικας ΦΠΑ προβλέπει ότι ο προμηθευτής έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει τον καταβληθέντα (αλλά μη εισπραχθέντα) φόρο, εφόσον ο οφειλέτης έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση βάσει εφετειακής απόφασης, σύμφωνα με τροποποιημένες διατάξεις του Νόμου 1892/1990. 

Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι η παραπάνω δυνατότητα καθίσταται στην πράξη ανέφικτη, εξαιτίας περίπλοκων προϋποθέσεων και χρονοβόρων διαδικασιών που προβλέπονται από το νόμο.  Εξάλλου, οφείλουμε να τονίσουμε και την ύπαρξη νομικού κενού, το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι ο Κώδικας ΦΠΑ εξακολουθεί να κάνει αναφορά στις διατάξεις του Νόμου 1892/1990, όταν αυτές έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από το νέο Πτωχευτικό Κώδικα του 2007.  Είναι συνεπώς αναγκαίο να προωθηθεί ρύθμιση που θα τροποποιεί τις παραπάνω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ώστε η ήδη προβλεπόμενη δυνατότητα συμψηφισμού να συνιστά μία πραγματική επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα με τις παραπάνω διατάξεις, κρίνεται σκόπιμο η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών να εξετάσει κατά πόσο η κείμενη νομοθεσία της παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα λίστα αξιολόγησης των επιχειρήσεων με κριτήριο το χρόνο εξόφλησης των προμηθευτών τους.  Η εν λόγω λίστα θα μπορούσε να καταρτίζεται βάσει στοιχείων που θα προκύπτουν από τη συμπλήρωση επιπλέον πεδίου στις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, στις οποίες η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να αξιολογεί ανώνυμα τη φερεγγυότητα του εκάστοτε πελάτη της. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εκτιμούν πιθανούς κινδύνους από τη συνεργασία με αφερέγγυους πελάτες και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις καταβολής στο Δημόσιο ανείσπρακτων ποσών ΦΠΑ.

© 2024 KPMG Accountants Single Member S.A., a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας