Kansainvälisen liiketoiminnan verotus ja siirtohinnoittelu

 • 1000

Kansainvälisen verotuksen hallitseminen edellyttää moniulotteisten yhteisvaikutusten tuntemista

Kansainvälinen verotus liittyy kaikkiin tilanteisiin, joissa yrityksellä on toimintaa useammassa kuin yhdessä valtiossa tai pääomaa muuten sijoitetaan rajat ylittävästi. Kansainvälinen verotus on yhdistelmä jatkuvasti uudistuvaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä, eri maiden välisiä verosopimuksia sekä näiden yhteisvaikutuksen hallitsemista.

Tulon veronalaisuutta, menon vähennyskelpoisuutta ja soveltuvia verokantoja koskevat lainsäädäntömuutokset sekä uusi oikeuskäytäntö muokkaavat yritysten ja sijoittajien kansainvälistä toimintakenttää jatkuvasti. 

Jatkuvan muutostilan vuoksi ei ole yksiselitteistä, miten kansainvälisissä tilanteissa syntyvää tuloa verotetaan Suomessa ja ulkomailla. Yrityksille ja sijoittajille syntyy erilaisia uhkia tai mahdollisuuksia säännösten ja sopimusten yhteisvaikutuksesta. Kansainvälisen verotuksen kysymyksissä on useimmiten läsnä eri valtioiden veronsaajien intressejä ja näistä voi aiheutua erilaisia tulkintaongelmia. 

Jos kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava yritys tai rajat ylittävästi riskejä hajauttava sijoittaja ei tunne eri maiden verosopimuksia ja käytäntöjä riittävän hyvin, sekä kaksinkertaisen verotuksen että verotuksen laiminlyöntien riski kasvaa. 

Kansainvälinen verotus ja siirtohinnoittelu vaikuttavat yritysten arvoon sekä verotulojen jakoon

Yrityksen arvon kannalta on merkityksellistä, kohdistuuko yrityksen saamiin tuloihin laskennallista vai maksettavaa veroa, sekä milloin veronmaksu ajallisesti tapahtuu. Siksi yrityksen arvoon vaikuttaa negatiivisesti, mikäli se joutuu maksamaan tuloistaan turhaan lähdeveroa ulkomaille. Virheellinen lähdeverotus johtaa negatiiviseen kassavirtaan sekä yrityksen investointeihin ja palkkoihin käytettävissä olevan rahamäärän pienenemiseen.

Toisaalta myös yrityksen ulkomailla toimivien tytäryhtiöiden on kyettävä huolehtimaan moitteettomasti omista paikallisista verovelvoitteistaan ja pidätettävä sekä tilitettävä toimintavaltioonsa sinne kuuluvat verot ja maksut. Jos veroa on peritty tulon lähdevaltiossa asiakkaan tai tytäryhtiön toimesta asianmukaisesti, on yrityksen pystyttävä poistamaan kaksinkertainen verotus, joka myös vähentää yrityksen arvoa ja kilpailukykyä erityisesti sijoittajien näkökulmasta.

Konserniyhtiöt tekevät siirtohinnoittelua koskevia ratkaisuja aina tehdessään liiketoimia keskenään. Siirtohinnoittelu vaikuttaa ratkaisevasti konsernin voittojen (ja tappioiden) jakautumiseen eri yhtiöiden ja eri valtioiden kesken. Siksi yritykset ovat velvollisia noudattamaan markkinaehtoperiaatetta konsernin sisäisessä tavaroiden ja palveluiden kaupassa sekä rahoituksen järjestämisessä.

Ota yhteyttä

Yrityksen arvon kannalta on merkityksellistä, kohdistuuko yrityksen saamiin tuloihin laskennallista vai maksettavaa veroa, sekä milloin veronmaksu ajallisesti tapahtuu.

Kansainvälisen verotuksen ja siirtohinnoittelun palvelumme

Asiakaskuntamme koostuu kaiken kokoisista koti- ja ulkomaisista yrityksistä, konserneista ja sijoittajista. Voimme olla avuksi heti kansainvälistymisen alkumetreillä, kun mietitään, miten ulkomailla on tehokkainta toimia tai millainen verorasitus ja minkälaisia velvoitteita ulkomaille tehtyihin sijoituksiin kohdistuu. Parhaan ratkaisun saavuttaminen vaatii aina erityistason vero-osaamista.

Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin liittyvissä kansainvälisen verotuksen ja siirtohinnoittelun kysymyksissä:

Liiketoiminnan aloittaminen uudessa maassa ja sijoitukset uusille markkinoille

 • Odotettavien tulovirtojen verotuksellinen luonnehdinta ja lähdeverotus
 • Kiinteän toimipaikan muodostumisen arviointi
 • Soveltuvan yhtiömuodon valinta
 • Voittojen kotiuttamisen suunnittelu
 • Ulkomaiset veroilmoitukset ja muu yhteydenpito paikallisiin veroviranomaisiin
 • Rajat ylittävät yritysjärjestelyt
 • Ennakkoratkaisut ulkomaille maksettujen verojen hyvittämisestä

Konsernin sisäisten liiketoimien suunnittelu

 • Siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen tai laatimisessa avustaminen
 • Hinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointi, vertailuanalyysit ja arvonmääritykset
 • Rahoitustransaktiot
 • Operatiivinen siirtohinnoittelu
 • Siirtohinnoittelumallin suunnittelu ja taloudellinen mallinnus
 • Konsernin arvoketjun hallinta ja verotus
 • Ennakkohinnoittelusopimukset (APAt), Cross Border Dialogue -prosessit ja ennakolliset keskustelut

Verotarkastukset ja kansainvälinen riidanratkaisu

 • Ulkomaiset verotarkastus- ja muutoksenhakuprosessit
 • MAP-prosessit
 • Ennakkoratkaisun pyytäminen EU:n tuomioistuimelta ja kantelu Euroopan komissiolle
apa-neuvottelut ja ennakolliset menettelyt

Tukea APA-neuvotteluihin ja ennakollisiin menettelyihin

Kotimainen ennakoiva keskustelu, useamman maan välinen ennakkohinnoittelusopimusmenettely (APA, Advance Pricing Agreement) sekä uusi, rajat ylittävä eri maiden välinen Cross-Border Dialogue -menettely (CBD) ovat esimerkkejä palveluista, joita tarjoamme asiakkaillemme.

Miksi suosittelemme APA- ja CBD-prosesseja? 

Jälkikäteiset verotarkastukset ovat tyypillisesti pitkäkestoisia ja niistä voi seurata haastavia muutoksenhakuprosesseja, minkä vuoksi on usein suositeltavaa selvittää ja sopia mahdollisesti useamman valtion veroviranomaisten kanssa jo etukäteen konsernin sisäisenhinnoittelun markkinaehtoisuudesta.

Jatkuvasti muuttuvan säädösympäristön ja erityisesti moniin siirtohinnoitteluasioihin liittyvän tulkinnanvaraisuuden vuoksi ennakolliset menettelyt ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. 

Meillä on kokemusta asiakkaidemme avustamisesta Suomen ja useiden eri valtioiden tai lainkäyttöalueiden välisissä APA- sekä CBD-prosesseissa. Lisäksi tuemme asiakkaita Suomen viranomaisten kanssa käytävissä ennakollisissa keskusteluissa.  

APA-neuvottelut

Apua verotarkastuksiin ja keskinäisiin sopimusmenettelyihin

Lähdeverotuksen oikeellisuutta, kiinteiden toimipaikkojen olemassaoloa ja siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta koskevat kysymykset tulevat joskus esille vasta verotarkastusten yhteydessä, kotimaassa tai ulkomailla.

Muuttuvan oikeus- ja verotuskäytännön maailmassa on tärkeää, että yrityksillä ja sijoittajilla on käytettävissään asiantuntijat, jotka pystyvät tarvittaessa turvaamaan asiakkaidensa oikeudet myös jälkikäteisissä prosesseissa.

Avustamme asiakkaita sekä kotimaisissa verotarkastuksissa että niitä mahdollisesti seuraavissa valitusprosesseissa. Kansainvälisen verkostomme kautta voimme tarjota asiakkaalle myös tukea ulkomaisiin verotarkastuksiin. Näissä toimeksiannoissa kansainvälisen verotuksen ja siirtohinnoitteluasiantuntijamme työskentelevät tiiviisti veroprosessioikeuden asiantuntijoiden kanssa. 

Keskinäinen sopimusmenettely (Mutual Agreement Procedure, MAP) voi auttaa korjaamaan kaksinkertaista verotusta

Välillä virheellisen lähdeverotuksen tai aiheutuneen kaksinkertaisen verotuksen korjaaminen ja oikaiseminen edellyttää valtioiden välisiä prosesseja kuten keskinäistä sopimusmenettelyä (Mutual Agreement Procedure, MAP).

On tärkeää, että yrityksen käytettävissä olevat asiantuntijat pystyvät antamaan myös Suomen verohallinnolle ja toimivaltaiselle viranomaiselle tukea oikeassa sopimusten ja ohjeiden tulkinnassa sekä tarjoamaan perusteltuja näkökulmia sille, miksi noudatettu hinnoittelu tai tulon luonnehdinta on ollut asianmukaista.

Avustamme asiakkaita eri valtioiden välisissä keskinäisissä sopimusmenettelyissä. Prosessin vaatimukset voivat hieman vaihdella maittain ja tarvittaessa hankimme prosessin aloittamiseen ja läpiviemiseen tukea paikalliselta KPMG-toimistolta.  

Oikea ratkaisu löytyy verotuksen ja liiketoiminnan asiantuntemuksella

Kansainvälisen verotuksen ja siirtohinnoittelun ratkaisuja ei voida vetää valmiina hyllystä, vaan on tunnettava myös yrityksen ja toimialan nykyinen ja tuleva tilanne. Oikean lopputuloksen löytämiseen tarvitaan sopivassa suhteessa verotuksen ja liiketoiminnan sekä rahoituksen asiantuntijoita - meillä tämä osaamiskokonaisuus on kunnossa.

Oivaltavimmat ratkaisut verokysymyksiin tuovat kilpailuetua ja kestävät kriittisen tarkastelun

Olemme ajan hermolla kaikissa tärkeimmissä vero- ja lakiuudistuksissa. Kansainvälinen verkostomme seuraa jatkuvasti verotuksellisten ja lakikysymysten kehittymistä. Asiantuntijamme arvioivat niiden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toiminnalle.

Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista. Tutustu myös maailmanlaajuisen verkostomme näkemyksiin!