Tapauksessa KHO:2024:71 verovelvollinen suunnitteli tuulivoimapuiston rakentamista määräaikaisen vuokrasopimuksen nojalla hallitsemalleen maa-alueelle. Tuotantolaitoksena toimivan tuulivoimapuiston käyttöajaksi oli arvioitu 20–30 vuotta. Tuotantolaitos oli tarkoitus liittää suurjännitteiseen sähköverkkoon sille räätälöidyn verkkoliitynnän kautta. Ratkaisussa oli kyse siitä, oliko yhtiöllä oikeus vähentää tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittämistä koskevassa sopimuksessa tarkoitetusta liittymismaksuksi nimetystä suorituksesta aiheutunut meno vuotuisina poistoina verotettavasta tulostaan.

Verohallinto katsoi alkuperäisessä ennakkoratkaisussa, että liittymismaksua ei voida vähentää hakijan verotuksessa poistoina vaikutusaikanaan. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun ja lausui, että liittymismaksu voidaan vähentää EVL 24 §:n mukaisesti poistoina vaikutusaikanaan. Kyseisessä tapauksessa:

  • Yhtiö ei omistanut kiinteistöä, jonka hankintamenoon liittymismaksua olisi voitu lukea
  • Liittymismaksu ei ollut palautuskelpoinen ja sopimuksen tai sen osan siirtämiseen oli saatava toisen osapuolen etukäteinen kirjallinen lupa.
  • Liittymismaksun katsottiin olevan korvausta yhtiölle varatusta sähkönsiirtokapasiteetista sekä mahdollisista yhtiötä palvelevista verkkoyhtiön omistaman sähköverkon muutostöistä
  • Tuulivoimapuiston odotettu taloudellinen käyttöikä oli 20–30 vuotta
  • Teknisen kehityksen takia esillä olevaa liittymää ei voitane käyttää uudestaan

Yhtiöllä oikeus vähentää liittymismaksu vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan

Päätöksessä KHO katsoi, että yhtiö sai vähentää liittymismaksuksi nimetystä suorituksesta aiheutuneen menonsa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhtä suurina vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan kuitenkin enintään 10 verovuoden aikana. 

KHO:n päätös selkeyttää oikeudellisia raameja, joiden puitteissa liittymismaksujen vähennyskelpoisuutta arvioidaan verotuksessa. Päätöksen perusteella vaikuttaa kuitenkin selvältä, että esim. vuokramaalla sijaitsevien tuulivoimapuistojen kohdalla liittymismaksujen poistojen pitäisi olla lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia verotuksessa.

KPMG avusti tapauksessa asiakasta valitusvaiheessa hallinto-oikeudessa sekä KHO:ssa.

Jani Karjalainen

+358 40 518 5168

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Samuli Rissanen

+358 50 096 1738

etunimi.sukunimi@kpmg.fi