Yritykset globaalisti ovat asettaneet tavoitteita päästöjensä alentamiseksi. Ne voivat olla velvoitettuja osallistumaan tai osallistua vapaaehtoisesti päästökauppajärjestelmiin, joissa kompensoidaan tuotettuja päästöjä päästöhyvityksillä.

Päästökauppajärjestelmien tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on myös edistää investointeja vähähiilisyyteen sisällyttämällä järjestelmien ehtoihin kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja energiatehokkaisiin tekniikoihin liittyviä kannustimia. Osallistuminen päästökauppajärjestelmiin antaa yrityksille lisäksi joustavuutta, kun ne voivat käydä päästöoikeuksilla kauppaa ja myydä niitä kolmansille osapuolille. Päästöoikeus on käsitteenä moniulotteinen, mutta sen yleinen tarkoitus on kompensoida kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä tai poistamalla niitä ilmakehästä. Päästöoikeuksien hankkimisen lisäksi yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään myös esimerkiksi sertifioitujen kompensaatiohankkeiden, kuten puiden istutuksen, kautta.

Päästökirjanpitokäsittelyn arviointi

IFRS-normistossa ei ole erillistä päästöoikeuksien kirjanpidollista käsittelyä koskevaa ohjeistusta. Olemme koonneet alle artikkelin julkaisuhetken näkemyksiämme siitä, mitä seikkoja yritysten tulisi huomioida määrittäessään päästöoikeuksien käsittelyä kirjanpidossaan.

Päästökompensaatiokysymyksillä voi olla yrityksille huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Siksi on tärkeää, että perusteet päästöoikeuksien kirjanpitokäsittelylle dokumentoidaan, ja että tilinpäätöksessä kuvataan niihin sovelletut kirjaamis- ja arvostusperiaatteet.

Määrittäessään päästöoikeuksien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteet yritysten on arvioitava järjestelyjen luonnetta ja päästöoikeuksien hankinnan liiketoiminnallista tarkoitusta ottaen huomioon yrityksen erityispiirteet ja olosuhteet. Tämä analyysi on pohjana sille, mitä IFRS-standardia yritys noudattaa päästöoikeuksien kirjaamisessa, ja mitä laatimisperiaatteita ja muuta informaatiota yrityksen on esitettävä näistä tilinpäätöksessään.

Tekijät, jotka tulisi ottaa huomioon arvioinnissa:

 • Järjestelyn luonne
  • Millainen järjestely on kyseessä?
  • Millaisia velvoitteita ja taloudellisia hyötyjä se tuo tullessaan?
 • Päästöoikeuksien hankinnan liiketoiminnallinen tarkoitus
  • Mikä on päästöoikeuksien hankinnan liiketoiminnallinen motiivi?
  • Onko keskiössä ympäristövastuullisuuden edistäminen vai pelkästään taloudellinen hyöty?

Harkintaan perustuvat ratkaisut ja mahdolliset kirjanpidolliset vaikutukset

Kirjanpidollista käsittelyä määritettäessä seuraavilla seikoilla voi olla merkitystä

 • Onko päästöoikeudet hankittu yhdessä ​muiden tavaroiden tai palveluiden ​kanssa?
  Yritysten tulee arvioida, ovatko päästöoikeudet osa jonkin toisen tavaran tai palvelun hankintamenoa vai erillisiä laskentayksiköitä. Mikäli ne ovat osa toisen tavaran tai palvelun hankintamenoa, niitä ei käsitellä kirjanpidossa erikseen. Mikäli päästöoikeudet kulutetaan osana tavaroiden tai palvelujen tuotantoprosessia, päästöoikeudet kirjataan vaihto-omaisuuseränä IAS 2 Vaihto-omaisuus-standardin mukaisesti.

 • Onko päästöoikeudet hankittu tarkoituksena myydä​ ne tavanomaisessa liiketoiminnassa? 
  Myös tällöin päästöoikeudet kirjataan vaihto-omaisuuseränä IAS 2 -standardin mukaisesti.

 • Onko päästöoikeudet hankittu asiakkaiden kanssa ​tehtyjen sopimusten täyttämiseksi?​
  Päästöoikeudet kirjataan vaihto-omaisuuseränä IAS 2 -standardin mukaisesti.

 • Onko päästöhyvitys hankittu mainonta- tai ​myynninedistämistarkoituksessa?
  Yhtiö kirjaa mainonta- ja myynninedistämistoimintaan liittyvät menot kuluksi niiden syntyessä.

 • Täyttävätkö päästöoikeudet aineettoman hyödykkeen määritelmän?
  Päästöoikeudet voivat olla myös aineettomia hyödykkeitä, mikäli ne täyttävät aineettoman hyödykkeen määritelmän eli ovat yksilöitävissä olevia, ei-monetaarisia omaisuuseriä IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin mukaisesti, joita yritys käyttää omien päästöjensä kompensoimiseen. Arvioidessaan, onko päästöoikeus aineeton omaisuuserä, yrityksen on otettava huomioon päästöoikeuksista saatavan taloudellisen hyödyn luonne ja niiden käyttöaika. Aineettomina hyödykkeinä käsiteltävät päästöyksiköt voidaan arvostaa joko hankintameno- tai uudelleenarvostusmallia käyttäen. Mikäli taloudellinen hyöty liittyy mahdollisuuteen kompensoida yrityksen päästöjä, päästöoikeuksien kirjanpito edellyttää poistojen kirjaamista. Toisaalta, mikäli päästöoikeudet poistetaan käytöstä välittömästi oston yhteydessä, niiden taloudelliset hyödyt kulutetaan samalla hetkellä, ja kyseiset menot kirjataan välittömästi kuluiksi.

Jatkosta

On odotettavissa, että jatkossa päästöoikeuksien kirjanpidollista käsittelyä selkeyttävää ohjeistusta tullaan julkaisemaan. IFRS Interpretations Committee -tulkintakomitealla on myös käsiteltävänä ilmastonmuutokseen liitännäisiä kysymyksiä, joista viimeisin liittyi IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat -standardin soveltamiseen tilanteissa, joissa yritys on julkaissut sitoumuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tai kompensoimiseen. Lisäksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA on julkaisuissaan peräänkuuluttanut läpinäkyvyyttä yritysten tilinpäätöksissään esittämille ilmastonmuutokseen liittyville tiedoille. 

Miten voimme auttaa

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus standardeihin liittyvistä soveltamiskysymyksistä. Toimimme asiakkaidemme kumppanina ja neuvonantajana IFRS-tilinpäätöksiin liittyvissä kysymyksissä.

Mari Suomela

KHT, IFRS-asiantuntija      

+358 40 733 9810

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Reija Leeve

IFRS-asiantuntija

+358 50 596 1672

etunimi.sukunimi@kpmg.fi