Valmistautuminen kestävyysraportointiin

Uusi EU-lainsäädäntö muuttaa merkittävästi suomalaisyritysten ESG-raportointia.

Uusi EU-lainsäädäntö muuttaa merkittävästi suomalaisyritysten ESG-raportointia.

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskevalla EU-direktiivillä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) yhdenmukaistetaan ESG-raportoinnin sisältöä. Sen myötä kestävyysraportointi samoin kuin tietojen varmentaminen tulee asteittain lakisääteiseksi. Uudella sääntelyllä pyritään edistämään tehokkaammin pääomien ohjautumista kestäviin sijoituskohteisiin, mikä edellyttää, että nykyistä useammat yritykset julkaisevat kattavampaa ja vertailukelpoista tietoa kestävyysseikoista. Suomessa direktiivi aiheuttaa muutoksia useisiin lakeihin, mm. kirjanpitolakiin, tilintarkastuslakiin ja osakeyhtiölakiin, ja vuoden 2023 lopussa voimaan tulevia lakimuutoksia sovelletaan asteittain vuodesta 2024 alkaen.  

ESG-raportointi tulee koskemaan useita yrityksiä

Ensimmäisenä kestävyysraportointi ja raportin varmentaminen tulevat tilikaudesta 2024 alkaen pakolliseksi yli 500 henkilöä työllistäville yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille (pörssiyhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), sen jälkeen muille suurille yhtiöille – myös listaamattomille - vuodelta 2025 ja näitä pienemmille listatuille yhtiöille vuonna 2026.

Kestävyysraportti tulee jatkossa sisällyttää toimintakertomukseen erillisenä osiona ja se on jatkossa laadittava, allekirjoitettava ja varmennettava samassa aikataulussa kuin tilinpäätös. Varmentajana toimii lähtökohtaisesti yhtiön tilintarkastaja.

Kestävyysraportin tulee sisältää informaatiota yrityksen toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön ja toisaalta siitä, miten kestävyysseikat vaikuttavat yritykseen, sen kehitykseen, tulokseen ja asemaan (niin sanottu kahdensuuntainen informaatio vaikutuksista). Informaation tulee kattaa tiedot myös yrityksen arvoketjusta, esimerkiksi alihankkijoista. Arvo- ja toimitusketjujen kautta raportointi tulee siten käytännössä ulottumaan myös pienempiin yrityksiin. Arviomme mukaan kestävyysraportoinnista muodostuu niin sanottu paras käytäntö ja odotamme myös vapaaehtoisen raportoinnin yleistyvän nopeasti. 

Voimme auttaa asiakkaitamme ESG-raportoinnin kehittämisessä monella osa-alueella:

  • Uuteen sääntelyyn perehtyminen ja vaikutusten analysointi. Autamme ymmärtämään relevantin sääntelyn vaatimukset ja muutostarpeet raportointiin.
  • ESG-raportoinnin tuki. Tuemme uusien vaatimusten ja tavoitteiden mukaisten raportointikäytäntöjen kehittämisessä.
  • Raportointiohjeistusten ja -periaatteiden mukainen kestävyysraportointi.  Autamme julkaisemaan läpinäkyviä ja informatiivisia kestävyysraportteja, joissa keskitytään olennaisimpiin raportoitaviin asioihin, jotka on tunnistettu niin sanotun kaksinkertaisen olennaisuusarvioinnin perusteella.
  • Raportointiratkaisujen ja toimintamallin kehittäminen. Autamme keräämään, analysoimaan ja hallitsemaan ESG-dataa käyttämällä teknologiaratkaisuja, jotka sopivat data-arkkitehtuuriisi ja järjestelmiesi kokonaistarpeisiin.
  • Laadunvalvonta. Autamme parantamaan ESG-datan valvontaa, prosesseja ja laatua sekä parantamaan sijoitusta ESG-luokituksissa.
  • Raportoinnin maturiteetin arviointi ja valmistautuminen varmennukseen. Arvioimme raportoinnin maturiteettia toteuttamalla testivarmennuksen raportoiduista indikaattoreista ja sisällöistä. Voimme suorittaa varmennuksen kestävyysraportoinnille, valituille indikaattoreille, ESG-mittareihin sidottuihin lainoihin liittyen tai muille raporteille, joilla organisaationne esittää ESG-tietoja.

 

Lisämateriaalia

Suomen Tilintarkastajat ry on myös julkaissut kestävyysraportointia koskevan Questions & Answers (Q&A) -dokumentin Q&A: EU:n kestävyysraportointidirektiivin soveltaminen Suomessa - Suomen Tilintarkastajat .

Lisätietoja

Tiina Torniainen

Partner

KPMG Suomi

Sähköposti