Etenevä ilmastonmuutos edellyttää monilta yhtiöiltä strategisia päätöksiä siirryttäessä vähähiilisempään talouteen. Se edellyttää myös investointeja ympäristöystävällisempiin valmistusmenetelmiin ja raaka-aineisiin. Ilmastoon liittyvät seikat vaikuttavat lisäksi yhä enemmän kuluttajien ostokäyttäytymiseen, ja kysynnän muutokset voivat heijastua vaihto-omaisuuden arvostukseen. Ilmastoriskit voivat realisoitua muun muassa äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamina lisäkustannuksina, kohonneina valmistuskustannuksina tai käyttämättömänä tuotantokapasiteettina.

IAS 2 Vaihto-omaisuus -standardi sisältää ohjeistusta vaihto-omaisuuden kirjanpitokäsittelystä. Vaihto-omaisuus tulee arvostaa hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. ​Hankintamenoon sisällytetään kaikki ostomenot, valmistusmenot sekä muut menot, jotka ovat aiheutuneet vaihto-omaisuuden saattamisesta siihen sijaintipaikkaan ja tilaan, joka sillä on tarkasteluhetkellä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. Siten nettorealisointiarvo viittaa siihen nettorahamäärään, joka odotetaan saatavan myytäessä vaihto-omaisuus tavanomaisessa liiketoiminnassa.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Taseessa olevan omaisuuserän arvon tulee vastata siitä saatavaa taloudellista hyötyä eli kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen (nettorealisointiarvoa vastaavaksi) toteutetaan yleensä hyödykekohtaisesti. ​Joissakin tapauksissa voi olla tarkoituksenmukaista yhdistää​ samanlaisia tai toisiinsa liittyviä hyödykkeitä, kuten​ samaan tuotelinjaan kuuluvia hyödykkeitä​. Nettorealisointiarvo tulee arvioida uudelleen jokaisella raportointikaudella​.

Nettorealisointiarvo pohjautuu luotettavimpaan arvioon, joka yhtiöllä on saatavissa hyödykkeistä niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen​​. Mahdolliset sitovat myynti- tai palvelusopimusten vaihto-omaisuuden määrän ylittävät sitovat myynti- tai hankintasopimukset voivat johtaa tarpeeseen kirjata varauksia, joita tulee käsitellä IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat -standardin säännösten mukaisesti.
Vaihto-omaisuuden valmistukseen käytettävien aineiden ja tarvikkeiden kirjanpitoarvoja ei kuitenkaan alenneta niiden hankintamenoa pienemmäksi, jos valmiit tuotteet, joihin ne tulevat sisältymään, odotetaan myytävän näiden tuotteiden hankintamenoa vastaavaan tai ylittävään hintaan​. Lisäksi arviointihetkellä tulee huomioida kauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista välittömästi johtuvat hinnan tai hankintamenon muutokset siltä osin, kuin nämä tapahtumat antavat lisänäyttöä kauden päättyessä vallinneesta tilanteesta.

Arvonalentumiskirjaus peruutetaan, jos aiemmin kirjattu arvonalentuminen osoittautuu aiheettomaksi seuraavilla kausilla. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että arvonalentumishetkellä vallinneet olosuhteet eivät enää päde, tai saatavilla on muuta selkeää tietoa hyödykkeen nettorealisointiarvon noususta. Nettorealisointiarvo voidaan kuitenkin palauttaa korkeintaan alkuperäisen hankintamenon suuruiseksi.

Myös päästöoikeuksien kirjanpidollisella käsittelyllä voi olla vaikutusta vaihto-omaisuuden arvoon sikäli, kun yhtiö käsittelee päästöoikeuksia osana vaihto-omaisuutta. 

Miten ilmastoon liittyvät riskit vaikuttavat?

Edellä mainittuja tekijöitä arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavat seikat:

 • Vaikuttavatko ilmastoriskit tuotannossa käytettyjen materiaalien kustannuksiin? Ilmastoriskit voivat nostaa materiaalikustannuksia. Tuotannon muutoksilla voidaan kuitenkin myös säästää ympäristöä ja kustannuksia.
 • Vaikuttavatko ilmastoriskit tuotannossa käytettävien materiaalien saatavuuteen?
  Raaka-aineintensiivinen tuotanto on alttiina erilaisille ilmastoon liittyville riskeille, kuten äärimmäiset sääilmiöt, veden niukkuus, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja sosiaaliset konfliktit. Nämä riskit voivat häiritä toimitusketjuja, vahingoittaa infrastruktuuria ja heikentää raaka-aineiden laatua sekä vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.  Materiaalien saatavuudella voi olla vaikutusta myös arvioon siitä, mitä pidetään normaalina toiminta-asteena kohdennettaessa kiinteitä yleismenoja vaihto-omaisuuden hankintamenoon.
 • Sijaitsevatko tuotantolaitokset alueilla, joilla on suuri riski äärimmäisille sääilmiöille? Äärimmäiset sääilmiöt voivat johtaa odottamattomiin seisokkeihin ja toimintahäiriöihin tuotantolaitoksissa tai toimitusketjuissa. Sääilmiöistä aiheutuvat poikkeavat menot tulee tunnistaa ja kirjata kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.
 • Onko markkinoilla havaittavissa ilmastonmuutoksesta aiheutuvia muutoksia?
  Ilmastoon liittyvät seikat voivat vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Muutokset kysynnässä voivat nopeuttaa vaihto-omaisuuden teknistä vanhenemista, ja siten vaikuttaa vaihto-omaisuudesta kerrytettävissä olevaan rahamäärään.
 • Aiheuttavatko ilmastoriskit käyttämätöntä tuotantokapasiteettia?
  Poikkeavan alhaiseen toiminta-asteeseen liittyviä yleiskustannuksia ei voida kokonaisuudessaan kohdistaa vaihto-omaisuuden hankintamenoon, vaan kohdistamattomat yleismenot tulee kirjata kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksessä tulee esittää tiedot kaudella kirjatuista arvonalentumistappioista, joilla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on pienennetty nettorealisointiarvoa vastaavaksi. Tiedot nettorealisointiarvon noususta johtuvista kulukirjausten peruutuksista sekä peruutuksiin johtaneista olosuhteista ja tapahtumista tulee esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa. Raportointikauden lopussa vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon määrittäminen edellyttää epävarmojen tulevaisuuden tapahtumien vaikutusten arviointia. Tässä yhteydessä yhtiöiden tulee antaa tietoa tulevaisuutta koskevista oletuksista ja muista keskeisistä arvioihin liittyvistä epävarmuuden lähteistä, jotka aiheuttavat merkittävän riskin vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana. 

Miten voimme auttaa

On tärkeää, että ilmastosta aiheutuvat riskit huomioidaan arvioitaessa vaihto-omaisuuden arvoa. Näihin riskeihin on myös syytä reagoida ajoissa. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus standardeihin liittyvistä soveltamiskysymyksistä, toimimme asiakkaidemme apuna ja neuvonantajana IFRS tilinpäätöksiin liittyvissä kysymyksissä.

Mari Suomela

KHT, IFRS-asiantuntija

+358 40 733 9810

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Reija Leeve

IFRS-asiantuntija

+358 50 596 1672

etunimi.sukunimi@kpmg.fi