• 1000

Hallitus antoi 28.9.2023 eduskunnalle esityksen EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) implementointiin liittyvistä kansallisista lakimuutoksista. Esitetyt muutokset koskevat erityisesti kirjanpitolain ja tilintarkastuslain täydentämistä, mutta vaikuttavat myös esimerkiksi osakeyhtiölain sisältöön. Käytännössä muutokset tuovat uusia tehtäviä suomalaisten yhtiöiden hallituksille ja tarkastusvaliokunnille. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2023. Ensimmäisenä velvoitteet koskisivat suuria pörssiyhtiöitä, mutta vaikutukset tulevat porrastetusti ulottumaan arvoketjun kautta suureen joukkoon yhtiöitä. 

Hallitus vastuussa kestävyysraportoinnista

Taloudellisen raportoinnin ohella yhtiön hallitus tulee olemaan vastuussa kestävyysraportoinnista. Uuden lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee julkaista kestävyysraportti osana toimintakertomustaan. Kestävyysraportoinnin kautta yhtiö tuottaa sidosryhmilleen tärkeää ja luotettavaa tietoa, joka voi vaikuttaa esim. yhtiötä koskeviin sijoituspäätöksiin, yhtiön asiakashankintaan ja rekrytointeihin. Kestävyysraportointia koskevan sääntelyn tarkoituksena on muun muassa ehkäistä viherpesua lisäämällä yritystoiminnan läpinäkyvyyttä.

Uusi sääntely tuo osakeyhtiölakiin tarkennuksia kestävyysraportointia koskevan vastuun ja tehtävien osalta. Tarkastusvaliokunnan tehtävistä osakeyhtiölaki tulee sisältämään nykyistä tarkemmat määritelmät ja tarkastusvaliokunnilla tulee olemaan keskeinen rooli hallituksen tukemisessa kestävyysraportoinnissa ja siihen valmistautumisessa raportoinnin seuraamisen kautta. Tarkastusvaliokunnan tulee myös raportoida hallitukselle tulokset muun muassa kestävyysraportin varmentamisesta ja siitä, miten varmentaminen lisää kestävyysraportissa esitettyjen tietojen luotettavuutta.

Miten hallituksen tulee valmistautua?

Suunniteltujen lakimuutosten myötä kestävyysasioiden merkitys hallitustyössä ja strategiasuunnittelussa kasvaa väistämättä. Yhtiön toiminnan lainmukaisuuden ja muun muassa erilaisten raportointivelvoitteiden täyttämisen valvonta on osa yhtiön riskienhallintaa.

Osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiön johtoa toimimaan huolellisesti. Yhtiön johtohenkilöiden on korvattava vahinko, jonka he huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta ovat yhtiölle aiheuttaneet. Hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön johdolta edellytetään päätöksenteon pohjalle asianmukaista ja riittävää informaatiota eikä johto voi päätöksenteossaan piiloutua tietämättömyyden taakse. Kun relevantti sääntely on tunnistettu, tulee yhtiön johdon tosiasiallisesti valvoa, että yhtiön toimintaan soveltuvaa sääntelyä noudatetaan. Johdon tulee varmistua siitä, että raportointivelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat resurssit ovat yhtiössä saatavilla ja että esimerkiksi yhtiön sisäiset menettelytavat ja politiikat tukevat kestävyysraportoinnin toteutumista asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Edelleen on tärkeää, että yhtiö pystyy osoittamaan noudattaneensa sitä velvoittavaa sääntelyä asianmukaisesti. Näyttönä toimivat yhtiön päätöksenteon dokumentointi ja kestävyysraportointiin liittyvien prosessien ja ohjeistusten järjestelmällinen toteuttaminen.

Asiantuntijamme apunasi

Ole rohkeasti yhteydessä! Meillä näiden kysymysten parissa työskentelee päivittäin monialainen joukko asiantuntijoitamme, joten kestävyysraportoinnin ja hallinnon järjestämisen monet näkökulmat tulevat huomioiduiksi. 

Kestävyyskysymysten ja taloudellisen raportoinnin asiantuntijamme sekä osakeyhtiölakiin, governance-kysymyksiin ja kestävyysasioihin perehtyneet juristimme ovat valmiina auttamaan auttamaan kestävyysraportoinnin ja hallinnon toteuttamisessa yhtiönne kannalta parhaalla mahdollisella ­– vastuullisella – tavalla.

Ota yhteyttä

Eeva Rakkolainen

KPMG Law Director

+358 50 544 4325

Eveliina Taipalus

KPMG Law Senior Manager

+358 50 585 4370

Veronica Palmgren

Corporate Sustainability & Sustainable Finance Director

+358 50 435 6680

Kirsi Saaristo

Corporate Sustainability & Sustainable Finance Director

+358 40 517 0051