Etenevä ilmastonmuutos edellyttää monilta yhtiöiltä investointeja ympäristöystävällisempään aineelliseen käyttöomaisuuteen. Siirryttäessä vähähiilisempään talouteen, uusinvestointien lisäksi käytössä olevan aineellisen käyttöomaisuuden osia voidaan joutua korvaamaan arvioitua nopeammassa tahdissa. Siirtymän edellyttämät  investoinnit vaativat usein strategisia päätöksiä, joilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan.

Tässä artikkelissa kuvaamme tekijöitä, joita johdon tulee ottaa huomioon arvioidessaan aineellisten hyödykkeiden taloudellisia vaikutusaikoja ja jäännösarvoja. Kuten taloudellinen vaikutusaika, jäännösarvo on myös arvio, joka johdon on uudelleenarvioitava vähintään jokaisen tilikauden lopussa. Mikäli näihin tehdään muutoksia, muutokset tulee käsitellä IAS 8 -standardin mukaisesti kirjanpidollisen arvion muutoksena ei-takautuvasti.

Tässä yhteydessä tulee myös huomioida, että taloudellisen vaikutusajan uudelleenarviointi aiempaa lyhyemmäksi, tai odotettavissa olevan jäännösarvon merkittävä alentuminen, voivat olla viitteitä siitä, että omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön, johon omaisuuserä kuuluu, arvo on alentunut. Tämä voi edellyttää ylimääräisen arvonalentumistestauksen tekemistä. 

Aineellisen käyttöomaisuuden taloudellinen vaikutusaika

Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika määritellään odotettavissa olevan hyödyn ja hyödykkeen käyttökelpoisuuden perusteella. Se on joko ajanjakso, jonka yhtiö odottaa omaisuuserän olevan yhtiön käytettävissä, tai niiden suoriteyksiköiden (tai muiden yksiköiden) määrään perustuen määritettävä aika, jotka omaisuuserän odotetaan tuottavan yhtiölle.

Johdon on ottava huomioon kaikki seuraavat tekijät määrittäessään tai arvioidessaan uudelleen aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen taloudellista vaikutusaikaa:

  • miten yhtiö odottaa käyttävänsä omaisuuserää; yhtiöillä voi olla sisäinen ohjeistus, jonka mukaisesti yhtiön käytäntönä voi olla esimerkiksi tiettyjen tuotannossa käytettyjen laitteistojen myynti ennen niiden taloudellisten vaikutusaikojen päättymistä
  • odotettu fyysinen kuluminen
  • tuotannon muutoksista tai parannuksista johtuva tekninen vanheneminen
  • kaupallinen vanheneminen, joka johtuu omaisuuserän tuottaman tuotteen tai palvelun markkinakysynnän muutoksesta. Käyttöomaisuushyödykkeellä valmistettujen tuotteiden myyntihintojen odotettavissa oleva aleneminen tulevaisuudessa saattaa myös olla osoitus aineellisen hyödykkeen kaupallisesta vanhenemisesta
  • omaisuuden käytölle asetetut oikeudelliset ja muut vastaavat omaisuuden käyttöä koskevat rajoitukset.    

Aineellisen käyttöomaisuuden jäännösarvo

Käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan jäännösarvoonsa. Jäännösarvo on arvioitu rahamäärä, joka voitaisiin tarkasteluhetkellä omaisuuserän myynnistä saada, vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla, jos omaisuuserä olisi jo sen ikäinen ja siinä kunnossa, kuin sen odotetaan olevan taloudellisen vaikutusaikansa päättyessä.

Miten ilmastoon liittyvät riskit vaikuttavat?

Edellä mainittuja tekijöitä arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavat seikat:

  • Ilmastoon liittyvät määräykset – mahdollisten uusien oikeudellisten rajoitusten käyttöönotto koskien luonnonvarojen käyttöä, kuten lupien tarve mineraalien etsintään tai uusien verojen käyttöönotto lisäisivät uusiutumattoman energian tuotantokustannuksia.
  • Teknologinen kehitys – uusien ympäristöystävällisten teknologioiden kehittyminen tai ilmaantuminen voi edellyttää yhtiöitä uusimaan tuotannossa käytetyn käyttöomaisuuden arvioitua aikaisemmin.
  • Muutokset markkinoilla – kuluttajien mieltymysten muuttuminen ympäristöystävällisempien tuotteiden suuntaan voi nopeuttaa käytössä olevien omaisuuserien kaupallista vanhenemista.
  • Mainehaitat – saastuttavien omaisuuserien käytöstä voi aiheutua vahinkoa yhtiön tuotemerkille.

 

Tilinpäätöksen liitetiedot

Ilmastoon liittyvät asiat voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöomaisuuden arvostukseen. Jos johto muuttaa arvioitaan omaisuuserän taloudellisesta vaikutusajasta ja/tai jäännösarvosta, yhtiön on esitettävä tilinpäätöksessään tiedot kirjanpidollisen arvion muutoksen luonteesta ja määrästä, joka muutoksella on tarkasteltavana olevaan tilikauteen, ja joka sillä odotetaan olevan tuleviin kausiin, mikäli vaikutus on mahdollista arvioida.

Mikäli yhtiö altistuu ilmastoon liittyville riskeille merkittävästi, johdon arviot taloudellisesta vaikutusajasta ja jäännösarvoista ovat todennäköisesti suuremman epävarmuuden kohteena. Jos on olemassa merkittävä riski siitä, että käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvoja muutetaan olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, tulee yhtiön esittää tiedot käyttämistään oletuksista arvioita tehdessään, sekä omaisuuserien luonne ja kirjanpitoarvo, ts. kuvata ilmastonmuutoksesta aiheutuvat arvioihin liittyvät epävarmuuden lähteet. 

Miten voimme auttaa

On tärkeää, että ilmastosta aiheutuvat riskit huomioidaan arvioitaessa omaisuuserien taloudellisia vaikutusaikoja ja jäännösarvoja. Näihin riskeihin tulee myös reagoida ajoissa. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus standardeihin liittyvistä soveltamiskysymyksistä ja toimimme asiakkaidemme apuna ja neuvonantajana IFRS-tilinpäätöksiin liittyvissä kysymyksissä.

Mari Suomela

KHT, IFRS-asiantuntija

+358 40 733 9810

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Reija Leeve

IFRS-asiantuntija

+358 50 596 1672

etunimi.sukunimi@kpmg.fi